ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

by | Apr 24, 2018 | General, Lawpost | 0 comments

 

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အခန္း (၁၆) ခန္း ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၈ ခု ပါဝင္ပါသည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂ (က) တြင္

ပိုးဆိုသည္မွာ သီးႏွံ၊ ရိကၡာ၊ လူ၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပိုးေကာင္မ်ား၊ မႊားေကာင္မ်ားႏွင့္ အပင္ေရာဂါပိုးမ်ားကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အပင္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေသာ ႂကြက္၊ ေပြး၊ ခ႐ု၊ ေပါင္းပင္ စသည္တို႔လည္းပါဝင္သည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ခ) တြင္

ပိုးသတ္ေဆး ဆိုသည္မွာ ဖ်က္ပိုးကို အေဝးသို႔ေျပးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးရန္လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းရန္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပိုးႀကီးထြားမႈႏွင့္ အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ အပင္ ႀကီးထြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ ဓာတုပစၥည္းအေရာ သို႔မဟုတ္ အဏုဇီဝ ပစၥည္းအေရာကို ဆိုသည္။


ပိုးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္ျခင္း လိုင္စင္ရရွိသူ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၄။ ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္စပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူသည္-

(က) လိုင္စင္ပါသက္တမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ လိုင္စင္ခႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခတို႔ကို ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

(ဂ) လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားစဥ္က တင္ျပခဲ့သည့္ အဆိပ္ရွိပစၥည္း ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏွုန္းအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ ေဖာ္စပ္ ရမည္။

(ဃ) ေဖာ္စပ္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးအတြက္ သုံးစြဲရန္အညႊန္းစာတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအမည္၊ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း နိုင္ေသာပိုးမ်ား၊ အဆိပ္သင့္နိုင္မႈအဆင့္အတန္း၊ အသုံးျပဳရမည့္ေဆးႏွုန္းထားတို႔အျပင္ အဆိပ္သင့္နိုင္မႈ အႏၲရာယ္မွကင္းရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။

(င) ပိုးသတ္ေဆးထည့္သြင္းထားသည့္ဘူး၊ ပုလင္း သို႔မဟုတ္ အထုပ္မ်ားေပၚတြင္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားစဥ္က တင္ျပခဲ့သည့္ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ရက္စြဲ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အညႊန္းတံဆိပ္ကို ကပ္ထားရမည္။

(စ) လိုင္စင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

(ဆ) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန႔္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

(ဇ) ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူ၊ ျပန္လည္ထုတ္ပိုးေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္ျခင္းလိုင္စင္ရရွိသူတို႔သည္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစနိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း ခံယူရမည္။

(ဈ) လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ ဦးစီးဌာနသို႔ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားရမည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးလက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၅။ ပိုးသတ္ေဆးလက္လီ လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူသည္-

(က) လိုင္စင္ပါသက္တမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) သတ္မွတ္ေသာ လိုင္စင္ခကို ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

(ဂ) လိုင္စင္ကို ဆိုင္တြင္ ျမင္သာေအာင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္။

(ဃ) ေရာင္းခ်သည့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ေျပာင္းလဲေစရန္ အျခားအရာဝတၳဳပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေရာေႏွာျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ မမွန္မကန္ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(င) လိုင္စင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာရမည္။

(စ) ဦးစီးမွူး သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးမွူးက အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။

(ဆ) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွူးက ေတာင္းခံလာပါက မိမိလက္ဝယ္ရွိ ပိုးသတ္ေဆး နမူနာမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။

(ဇ) ပိုးသတ္ေဆး ဝယ္ယူေရာင္းခ်သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္။

(ဈ) လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးပါက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ဦးစီးမွူးထံ ေလၽွာက္ထားရမည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၆။ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူသည္-

(က) ပိုးသတ္ေဆးအညႊန္းစာပါအတိုင္း လိုက္နာ သုံးစြဲရမည္။

(ခ) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ ပိုးသတ္ေဆး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာသုံးစြဲရမည္။

(ဂ) ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာထားရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

(ဃ) သုံးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးအခြံႏွင့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကို ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စြန႔္ပစ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င) စိုက္ခင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးသီးႏွံမ်ားကို သိုေလွာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ ပညာေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

 

စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္းကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၇။ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၂၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူအား ေအာက္ပါ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန႔္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္သည္-

(က) လိုင္စင္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလအကန႔္အသတ္ျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊

(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေစၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဂ) လိုင္စင္ရရွိသူ၏ လက္ဝယ္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးလက္က်န္ကို သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။

၂၈။ ခရိုင္ဦးစီးမွူးသည္ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ လိုင္စင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူအား ေအာက္ပါစီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန႔္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ ပို၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္သည္-

(က) လိုင္စင္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလအကန႔္အသတ္ျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊

(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေစၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဂ) လိုင္စင္ရရွိသူ၏ လက္ဝယ္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးလက္က်န္ကို သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။

 

အယူခံျခင္းကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ တို႔တြင္ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၉။ ပုဒ္မ ၂၈ အရ ခရိုင္ဦးစီးမွူးက ခ်မွတ္သည့္အမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက ယင္းအမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ထံ အယူခံဝင္နိုင္သည္။

၃၀။ (က) ပုဒ္မ ၂၇ အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၉ အရလည္းေကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္က ခ်မွတ္သည့္ အမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက ယင္းအမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဝန္ႀကီးထံ အယူခံဝင္နိုင္သည္။

(ခ) ဝန္ႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။

 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ မွ ၃၈ အထိျပဌာန္းထားပါသည္။

၃၁။ မည္သူမၽွ မွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ပိုးသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၃၂။ မည္သူမၽွ လိုင္စင္မရွိဘဲ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကို ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ ေဖာ္စပ္ေရာင္းခ် သည့္ လုပ္ငန္း၊ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလာေသာ ပိုးသတ္ေဆးကို ျပန္လည္ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္း၊ ပိုးသတ္ေဆးကို လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။

၃၃။ မည္သူမၽွ ပိုးသတ္ေဆးကိုျဖစ္ေစ၊ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ ပိုးက်သည့္ အႏၲရာယ္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း သည့္ကိစၥမွအပ လူအမ်ားစားသုံးသည့္သီးႏွံ၊ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အေဖ်ာ္ယမကာ စသည္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သုံးစြဲျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကို သုံးစြဲလ်က္ မည္သည့္သတၱဝါကိုမၽွ ဖမ္းယူျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၃၄။ မည္သူမၽွ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမ သို႔မဟုတ္ ကေလး နို႔တိုက္ေသာမိန္းမကို ပိုးသတ္ေဆးကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သုံးစြဲရာတြင္လည္းေကာင္း ေစခိုင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၃၅။ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၆ ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း မရွိေစရ။

၃၆။ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၆ ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူအား အသက္ဆုံးရွုံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါက ရာဇသတ္ႀကီးအရ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္ေစရမည္။

၃၇။ မည္သူမၽွ သီးႏွံမ်ားကို သိုေလွာင္ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ သုံးစြဲနည္းမ်ားမွအပ အျခားပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ သုံးစြဲနည္းမ်ားကို သုံးစြဲျခင္း မျပဳရ။

၃၈။ မည္သူမၽွ ပိုးသတ္ေဆးကို အစားအစာႏွင့္ အတူတြဲ၍ေရာင္းခ်ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။

 

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ မွ ၄၂ အထိ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ပုဒ္မ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃ ႏွင့္ ၃၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္း အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းယူျခင္းခံရမည္။

၄၀။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ သုံးသိန္းအထိျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္။

၄၁။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၆ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၃၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္းအထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းယူျခင္းခံရမည္။

၄၂။ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသည္ သိမ္းယူထားေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။

error: Content is protected !!
Share This