Legal Knowledge Quiz

Legal Knowledge Quiz

ဥပေဒ ဗဟုသုတ ဥာဏ္စမ္းမ်ား

ဥပေဒနွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ဗဟုသုတအျဖစ္ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Legal Knowledge Quiz

ဥပေဒနွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ဗဟုသုတအျဖစ္ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Leaderboard: ဥပေဒ ဗဟုသုတ ဥာဏ္စမ္းမ်ား ရမွတ္

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

error: Content is protected !!