ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေျခခံမူမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို  သိရွိနိုင္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ့ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို (၂၄.၂.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အခန္း (၁၅) ခန္း၊ ပုဒ္မ ၃၇ ခု ျဖင့္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး (၂၈.၃.၂၀၁၂) ရက္ေန႔၊ (၂၀.၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။


ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည္ –

(က) လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ) လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အရွိန္အဝါကို အသုံးျပဳျခင္း၊ မသမာမႈျပဳျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံးျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊

(ဂ) ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ျခင္း။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တြင္ လုပ္ငန္းအေျခခံမူမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ –

(က) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊

(ခ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

(ဂ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေန ျပည္သူမ်ားေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္နိုင္ေစျခင္း၊

(ဃ) ရပ္ရြာေဒသ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို အေလးထားျခင္း၊

(င) အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုလတ္တေလာ ထိခိုက္ေစသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္သျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္သည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ ယင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးၿပီးတိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစရမည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ အေလး ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(စ) မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ယူမွုႏွင့္တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၊

(ဆ) ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-

(က) လုံျခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေရး၊

(ခ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဂ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

(ဃ) ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊

(င) မႈခင္းမ်ားႏွင့္ဒုစရိုက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သတင္းေပးတိုင္ၾကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ကူညီျခင္း၊

(စ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕တို႔ကျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏တာဝန္ေပးခ်က္အရ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ ဦးစီးက်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားမွအပ အျခားအခမ္းအနားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့အရပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ က်င္းပေစျခင္း၊

(ဆ) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၁ ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ထားပါသည္။

(ဇ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္း ေနထိုင္သူ မဟုတ္ေသာ မသကၤာဖြယ္သူစိမ္းေတြ႕ရွိပါက သက္ ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံျခင္း၊

(ဈ) အသံခ်ဲ႕စက္ ဖြင့္ခြင့္ေတာင္းခံျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံခ်ဲ႕ စက္ဖြင့္သူ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူအား အေရးယူျခင္း၊ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ည) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမွု၊ အပန္းေျဖအနားယူမွုလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ ေတာင္းခံလာပါက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္လၽွင္ျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္ မလိုက္နာလၽွင္ျဖစ္ေစ အေရးယူျခင္း၊ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဋ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတြင္ေလာင္းကစားျခင္းကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူနိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဌ) ေလာင္းကစားအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြရန္ ဝရမ္းထုတ္ေပးျခင္း၊

(ဍ) လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသာ သတင္းေက်ာ္ေစာသည့္ လူဆိုး။ သူခိုးမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဎ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မွုခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတို႔အတြက္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသာ ေနအိမ္ဥပစာႏွင့္ ေနရာမ်ားကို လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ စနစ္တက် ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊

(ဏ) လမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္မွုအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္မႈကိုလည္းေကာင္း တားျမစ္ျခင္း၊ ယင္း သို႔တားျမစ္သည္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(တ) နိုင္ငံျခားသား ဝင္ထြက္သြားလာမွုကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊

(ထ) မိမိေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေသာျပစ္မွုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူအား ကိုယ္တိုင္ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးေစျခင္း၊ ယင္းသို႔ဖမ္းဆီးခံရသူကို အေရးယူရန္သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဒ) ကူးစက္ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္မီးျငႇိမ္းသတ္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ အားေႏွာင့္ယွက္မႈမွ တားဆီးေရးတို႔ကို ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဓ) ဖြားေသမွတ္ပုံတင္စာရင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပဳစုျခင္း၊

(န) လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းပို႔ျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ား စနစ္တက်ေမြးျမဴရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခြင့္မရွိဘဲျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းႏွင့္မညီဘဲ ျဖစ္ေစ ကၽြဲႏြားသတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း၊ မလိုက္နာပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ပ) နိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ေက်းရြာေျမ၊ လယ္ယာေျမ၊ ေျမႏုကၽြန္း၊ လမ္းေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ေက်းရြာပိုင္  ထင္းစိုက္ခင္းေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ေက်းရြာဘုံေျမ၊ သုသာန္ေျမမ်ားတြင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ အိမ္စုအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ျခင္း၊ မလိုက္နာပါက အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဖ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အတြင္းရွိဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္း မ်ား၊ လမ္းၾကားေျမာင္းမ်ား၊ ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၊ စက္ေရတြင္းမ်ား၊ လက္ ရိုက္တြင္းတိမ္မ်ား၊ စိမ့္စမ္းေရထြက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သို႔အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဗ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမတိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားစစ္ေဆးၾကည့္ရွုျခင္း၊ နယ္နိမိတ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ထူးျခားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပျခင္း၊

(ဘ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္က အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

(မ) ရြာေျမမ်ားအတြက္ႏွင့္ ရြာေျမမ်ားအတြင္း ေျမေနရာမ်ားကို ခ်ထားေပးမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာ ေျမမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ယ) ေျမခြန္ႏွင့္ အစိုးရေခ်းေငြမ်ား ေကာက္ခံေပးျခင္း၊

(ရ) အင္းအိုင္မ်ား၊ ငါးေမြးကန္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၊ ငါးပုဇြန္ဖမ္းသူမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ မလိုက္နာပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(လ) မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက ကယ္ဆယ္ေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဝ) အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို လတ္တေလာထိခိုက္ေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္သည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳသည့္လုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အျမန္ဆုံးတင္ျပျခင္း၊

(သ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊

(ဟ) သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဠ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္က ေပးအပ္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၉) တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

၁၇။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္လႏွင့္အထက္ေက်ာ္လြန္၍ လာေရာက္တည္းခို ေနထိုင္သူမ်ားရွိပါက မွတ္တမ္းထားရွိနိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၈။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူသည္ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၁၉။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ –

(က) မႈခင္းမ်ား၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္။

(ခ) တိရစၧာန္မ်ား စနစ္တက်ေမြးျမဴရန္ သတ္မွတ္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရမည္။

(ဂ) ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ခြာျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိျခင္းတို႔ကို သတင္းပို႔ရမည္။

၂၀။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ အပန္းေျဖအနားယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၂၁။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အခမ္းအနားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့အရ ျပဳလုပ္သည့္ပြဲမ်ားကို က်င္းပလိုပါက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးတင္ျပရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၂၂။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂၃။ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္စုံတစ္ရာက်ေရာက္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္သည့္အခါ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္-

(က) ေနအိမ္ဥပစာ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ပစၥည္းလုံျခဳံမႈအခြင့္အေရး၊

(ခ) ဘာသာ သာသနာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခြင့္၊

(ဂ) စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွု၊ အႏုပညာႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခြင့္၊

(ဃ) ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊

(င) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊

(စ) လူမႈစီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အခန္း (၁၁) တြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၅။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၀ ပါတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ ထိုသူကိုတစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစသက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္။

၂၆။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၁ ပါတာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လၽွင္ ထိုသူကိုေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္။

၂၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၉ ပါ တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လၽွင္ ထိုသူကို က်ပ္ငါးေထာင္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ခုႏွစ္ရက္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္။

၂၇-က။ မည္သူမဆို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ထိုသူ၏ဆႏၵအေလ်ာက္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူ၏လုပ္အား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အဓမၼရယူခိုင္းေစမႈျပဳလၽွင္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

error: Content is protected !!