ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွေသာ ဆင္ဆာမဲ့အေခြမ်ားအား ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပသျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ပါက

ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွေသာ ဆင္ဆာမဲ့အေခြမ်ားအား ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပသျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ပါက

 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ဗီဒီယိုဥပေဒကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၁ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၂ တြင္

ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္-

(က) ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္ ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ဖမ္းယူနိုင္ေသာစက္ကိုဆိုသည္၊

(ခ) ဗီဒီယို ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆိုင္ရာ နည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္႐ုပ္ၿငိမ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ႐ုပ္ပုံလွုပ္ရွားျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ႐ုပ္ပုံႏွင့္အသံ ကိုျဖစ္ေစ ထြက္ေပၚေစျခင္းကို ဆိုသည္၊

(ဂ) ဗီဒီယိုဖြင့္စက္ ဆိုသည္မွာ ဗီဒီယိုထြက္ေပၚေစရန္ ဖြင့္နိုင္ေသာစက္ကို ဆိုသည္၊

(ဃ) ဗီဒီယိုတိပ္ေခြ ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ပုံႏွင့္အသံကို ရိုက္ကူးထည့္သြင္းထားေသာတိပ္ေခြ၊ ေလဆာျပား သို႔မဟုတ္ အလားတူပစၥည္းကိရိယာ ကိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးခ်က္ႏွင့္ ဗီဒီယိုကူးယူခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ သည္၊

(င) လက္ဝယ္ထားရွိခြင့္လိုင္စင္ ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ဗီဒီယိုဖြင့္စက္ကိုျဖစ္ေစ အသုံးျပဳရန္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္ လက္ဝယ္ထားရွိခြင့္လိုင္စင္ကို ဆိုသည္၊

(စ) ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခုအတြက္ ထုတ္ေပးသည့္ လိုင္စင္ကို ဆိုသည္ ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။

 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို စီးပြားေရးအလို႔ငွာ လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္-

(က) ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊

(ခ) ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း၊

(ဂ) ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ျခင္း၊

(ဃ) ဗီဒီယိုတိပ္ေခြကူးယူျခင္း၊

(င) ဗီဒီယိုတိပ္ေခြျဖန႔္ခ်ိျခင္း၊

(စ) ဗီဒီယိုတိပ္ေခြငွားရမ္းျခင္း၊

(ဆ) ဗီဒီယိုျပသျခင္း။

ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။

 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ တြင္

၂၅။ (က) ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ႕က ထုတ္ေပးသည့္ ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ သတ္မွတ္သည့္ ကာလ အပိုင္းအျခားအတြက္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္၊

(ခ) ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ႕က ထုတ္ေပးသည့္ ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္ကို ဗီဒီယိုတိပ္ေခြတြင္ ထည့္သြင္း ျပသရမည္။ ထို႔ျပင္ ဗီဒီယို ဆင္ဆာအဖြဲ႕က ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳအမွတ္စဥ္ပါရွိေသာ ဗီဒီယိုဆင္ဆာ လက္မွတ္အေသးကိုလည္း ဗီဒီယို တိပ္ေခြတြင္ ကပ္ထားရမည္ ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။

 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၃၂ တြင္

မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး ၆ လ မွ အမ်ားဆံုး ၃ နွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္-

(က) ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း လိုင္စင္မရိွဘဲ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း

(ခ) ဤဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကိစၥရပ္မွအပ ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳအမွတ္စဥ္ ပါရွိေသာ ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္ အေသး မပါရိွသည့္ ဗီဒီယိုတိပ္ေခြကို ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပသျခင္း၊

(ဂ)  ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ႔က ျဖတ္ေတာက္ရန္၊ ျပဳျပင္ရန္ သို႔မဟုတ္္ ဖ်က္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာျခင္း မျပဳဘဲ ဗီဒီယိုတိပ္ေခြကို ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပသျခင္း၊

(ဃ) ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ သို႔မဟုတ္ ယူေဆာင္လာေသာ ဗီဒီယိုတိပ္ေခြကို ဗီဒီယိုဆင္ဆာ လက္မွတ္မရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူအား ျပသျခင္း၊

(င) မိသားစု ၾကည့္ရႈရန္သာ ခြင့္ျပဳသည့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ သို႔မဟုတ္္ ယူေဆာင္လာေသာ ဗီဒီယိုတိပ္ေခြကို အမ်ားျပည္သူအား ျပသျခင္း။

ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။

 

ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ (၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၁။)  ျဖင့္ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ ၏ ေျခဆင္းတြင္ပါရွိေသာ ” ေထာင္ဒဏ္ ၃ နွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ”  ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ” အနည္းဆံုး ၆ လ မွ အမ်ားဆံုး ၃ နွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္ ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္  အစားထိုးရ မည္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) နွင့္ (ဂ) တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ” ငွားရမ္းျခင္း” ဆိုသည့္စကားရပ္၏ ေနာက္တြင္ “ေရာင္းခ်ျခင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

 

ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳအမွတ္စဥ္ ပါရွိေသာ ဗီဒီယိုဆင္ဆာလက္မွတ္ အေသး မပါရိွသည့္ ဗီဒီယိုတိပ္ေခြကို ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပသျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ပါက အနည္းဆံုး ၆ လ မွ အမ်ားဆံုး ၃ နွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့မႈကို သိရွိနိုင္ေစရန္အတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ဗီဒီယိုဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္နုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

error: Content is protected !!