ပိုင္နက္ပင္လယ္၏ ဥပေဒသေဘာတရား

by | Apr 25, 2015 | General, Lawpost | 0 comments

ေရမိုင္တစ္ဆယ့္ႏွစ္မုိင္ဆိုေသာ ပိုင္နက္ပင္လယ္ျပင္ေပၚရွိ ေလထုႏွင့္တကြ ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ရိွ ေျမထုလႊာအတြင္းသို႔ပါ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွျပီး ေရထု၊ ေျမထုနွင့္ ေလထုတြင္ပါ အဆိုပါ ကမ္းရိုးတန္းနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သက္ေရာက္ပါသည္။

ပိုင္နက္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း အျပစ္ကင္းစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း

ကုလသမဂၢပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ Article (17) အရ ကုန္တြင္းပိတ္္ႏိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံမွျဖစ္ေစ၊ ကမ္းရိုးတန္းရိွ ႏိုင္ငၤတစ္နိုင္ငံမွျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ေသာ သေဘာၤမ်ားသည္  အျခားကမ္းရိုးတန္း နိုင္ငံမ်ား၏ ပိုင္နက္ပင္လယ္မ်ားအေပၚမွ အျပစ္ကင္းမဲ့စြာ ျဖတ္သန္းသြားလာ ခုတ္ေမာင္းခြင့္ရိွၾကပါသည္။

ျဖတ္သန္သြားလာခြင့္ဆိုရာတြင္ –
(က)     ထိုအျခားနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းမ်ားနွင့္ သေဘာၤကုန္တင္ ကုန္ခ်ျပဳလုပ္သည့့္ ေနရာမ်ား၊  ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား၏ အျပင္ရိွ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ရပ္နားျခင္း မရိွေစရပါ။
(ခ)      အျခားႏိုငံ၏ ပိုင္နက္ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ဆက္တိုင္ႏွင့္  ေဆာလ်င္စြာ
ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဘးဒုကၡဆိုက္ေရာက္ေနေသာ လူ ၊ သေဘာၤႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကို ကယ္ဆယ္ရန္အတြက္ ေခတၱခဏရပ္နားျခင္း၊ ေက်ာက္ခ်ျခင္းမ်ားကိုမူ ယာယီျပဳလုပ္ခြင့္ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေရွာင္လႊဲရန္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာၤ

ဆိပ္မ်ားတြင္ ေခတၱခဏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ အႏၲရာယ္မွ ခိုလႈံရပ္နားခြင့္ရိွပါသည္။

 

အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

 

ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက  ႏိုင္ငံျခားသေဘာၤတစ္စင္းက  မိမိ၏  ပိုင္နက္ပင္လယ္ အတြင္းရိွ ျဖတ္သန္းခုတ္ေမာင္းသြားျခင္းကို အျပစ္ကင္းမဲံ့ေသာ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းဟု မမွတ္ယူနိုင္

ေတာ့ပါ။
(က)     ကမ္းရိုးတန္းနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင့္    ပိုင္နက္စိုးမိုးမႈကို လည္းေကာင္း၊

 နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုုလည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္၍ အင္အားသံုးျခင္း၊ အင္အားသံုးမည္ဟု    ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းနွင့္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ  ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္  အလက္တစ္ခုခုကို ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။

(ခ)      မည္သည့္လက္နက္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခုကိုမဆို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း။

(ဂ)      ကမ္းရိုးတန္းနိုင္ငံ၏ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေဆင္ျခင္း။

(ဃ)     ကမ္းရိုးတန္းနိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးေစေသာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

(င)       မိမိ၏ သေဘာၤကုန္းပတ္ေပၚမွ ေလယာဥ္အဆင္းအတက္ျပဳလုပ္ျခင္း။

(စ)       မိမိသေဘာၤေပၚမွ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုခုကို အတင္အခ် ျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ)     ကမ္းရိုးတန္းနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ မိလႅာစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး သေဘာၤေပၚသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြသားမ်ား၊ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ လူမ်ားကို                  အတင္အခ်ျပဳလုပ္ျခင္း။
(ဇ)       ကမ္းရိုးတန္းနိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ပင္လယ္ျပင္ကို ညစ္ညမ္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

(စ်)       ငါးဖမ္းျခင္း။

(ည)      ပိုင္နက္ပင္လယ္အတြင္း သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ စူးစမ္းတိုင္းထြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

(ဋ)       ကမ္းရိုးတန္းးနိုင္ငံ၏ ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းနွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း        မ်ားကို ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။
(ဌ)       ရိုးရိုးသားသား ျဖတ္သန္းခုတ္ေမာင္းျခင္းနွင့္ လံုးဝစပ္ဆုိင္မႈမရိွေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ ခုခုကို ျပဳလုပ္ျခင္း။

 

ေရငုပ္သေဘာၤမ်ားနွင့္ အျခားေရေအာက္သြားေရယာဥ္မ်ား လိုက္နာရန္စည္းကမ္း

 

 ႏိုင္ငံျခားေရငုပ္သေဘာၤတစ္စင္း သို႔မဟုတ္ ေရေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ေသာ ေရယာဥ္မ်ားသည္ အျခားနိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ပင္လယ္ျပင္ကို အျပစ္ကင္းမဲ့စြာ ျဖတ္သန္းသြားလာမည္ဆိုလွ်င္ ေရျပင္ေပၚမွသာ ခုတ္ေမာင္းသြားလာပိုင္ခြင့္ရိွျပီး မိမိနိုငံ၏အလံေတာ္ကို လႊင့္ထူျပသထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (Article 20)

ဦးေက်ာ္ညြန္႔
အျငိမ္းစား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္းဥပေဒ ပါေမာကၡ ဒါလီယံေရေၾကာင္းတကၠသိုယ္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒမ်ားလက္စြဲ စာအုပ္ စာ ၁၀၆ မွ
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။