ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား – ၂ ပါ ပုဒ္မမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာဖြယ္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။