တရားဝင္ ပဋိညာဥ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

by | Feb 2, 2016 | Civil, Lawpost | 0 comments

 
 
တရားဝင္ပဋိညာဥ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပဋိညာဥ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀)

တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သူတို႔က ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အဖိုးစားနားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ မိမိတို႔ အလိုအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း အတိအလင္း  ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွလွ်င္ ပဋိညာဥ္ျဖစ္သည္။
ပဋိညာဥ္ တစ္ရပ္ရပ္ကို စာျဖင့္ေရးသား၍  ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း  ျပဳလုပ္ရမည္ဟု  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အတည္ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒတစ္စံု တစ္ရာကိုျဖစ္ေစ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္စံုတစ္ရာကိုျဖစ္ေစ ဤဥပေဒပါ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္ကမွ်ထိခုိက္ျခင္း မရိွေစရ။


ပဋိညာဥ္ဆိုသည္မွာ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္းး ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပဋိညာဥ္တိုင္းသည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္တိုင္းသည္ ပဋိညာဥ္ျဖစ္မလာေခ်။ ဥပေဒအရ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသာလွ်င္ ပဋိညာဥ္ျဖစ္လာသည္။တရားဝင္ပဋိညာဥ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ


(၁) ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ လက္ခံခ်က္


ပဋိညာဥ္တစ္ခု၏ အေျခခံသည္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ လက္ခံခ်က္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကမ္းလွမ္းသည္ကို တစ္ဖက္မွ ကမ္းလွမ္းခံရသူက လက္ခံလိုက္ပါက ကတိျဖစ္လာသည္။


(၂) အဖိုးစားနား


အဖိုးစားနားပါရိွေသာ ကတိမွသာလွ်င္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေစရန္ အဖိုးစားနားသည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ အဖုိးစားနား မပါေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ပ်က္ျပယ္သည္။


(၃) ပဋိညာဥ္ျပဳပိုင္ခြင့္အရည္အခ်င္း


  ကမ္းလွမ္းခ်က္၊ လက္ခံခ်က္ႏွင့္ အဖိုးစားနားတို႔ ပါရိွေသာေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ဟူ၍ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ (၁၀) အရ တရားဝင္ ပဋိညာဥ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ပထမဆံုး လိုအပ္ခ်က္မွာ ပဋိညာဥ္ျပဳပိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းရိွသူတို႔က ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ ကို ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၁)ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ “အရြယ္ေရာက္ျခင္း အက္ဥပေဒ” ပုဒ္မ (၃) အရ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ အရြယ္ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားရံုးက ခန္႔ထားေသာ အုပ္ထိန္းသူရိွပါက အသက္ (၂၁) ႏွစ္ျပည့္မွ အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမန္အားျဖင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္သူသာလွ်င္ အရြယ္ေရာက္သူျဖစ္ၿပီး ပဋိညာဥ္ျပဳပိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းရိွသည္။(ခ) စိတ္ေပါ့သြပ္သူ မျဖစ္ေစရ။ပုဒ္မ (၁၂) အရ ပဋိညာဥ္ျပဳေသာ အခ်ိန္တြင္ ၎ပဋိညာဥ္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္အျပင္ ပဋိညာဥ္သည္ မိမိအေပၚမည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းရိွလွ်င္ ထိုသူသည္ ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္္ေပါ့သြပ္ျခင္း မရိွသူျဖစ္သည္။ 


ထို႔ေၾကာင့္ အရူးတစ္ေယာက္သည္ သာမန္အားျဖင့္ တရားဝင္ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းမရိွ။ သို႔ရာတြင္ ရူးေနေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္တည္ျငိမ္ေနတတ္သူျဖစ္လွ်င္ စိတ္တည္ၿငိမ္ ေနခ်ိန္တြင္ ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(ဂ) မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအရ ပဋိညာဥ္ ျပဳပိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူ မျဖစ္ေစရ။

ပဋိညာဥ္ အက္ဥပေဒအျပင္ အျခားဥပေဒ တစ္စံုတစ္ရာက ပဋိညာဥ္ျပဳပိုင္ခြင့္ မရိွဟု တားျမစ္ထားသူသည္ ပဋိညာဥ္ျပဳပိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူပင္ ျဖစ္ပါသည္။


(၄) ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အဖိုးစားနား၊ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္။


သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုသည္ အဖိုးစားနားမပါရိွပါက ပ်က္ျပယ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ အဖိုးစားနားပါရိွရန္ လိုအပ္သည္ သာမက ယင္းအဖိုးစားနားသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ရန္ လိုေပသည္။


ပုဒ္မ(၂၃)အရ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုတြင္ ပါရိွေသာ အဖိုးစားနား သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏ်ွင့္ ကင္းလြတ္လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည္။


(က) တရားဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ အဖိုးစားနား၊


(ခ) တရားဥပေဒက တားျမစ္မထားေသာ္လည္း ယင္းအဖိုးစားနားကို ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက တရားဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပ်က္ျပားရာေရာက္ေစျခင္း၊


(ဂ) လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားရာ ေရာက္ေစျခင္း၊


(ဃ) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၶၶာ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း၊


(င) လူ႔ က်င့္ဝတ္သိကၡာပ်က္ျပားေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ က်င့္သံုးေသာ မူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း။


(၅) လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵ


တရားဝင္ ပဋိညာဥ္ေျမာက္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳသူတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူညီမႈရိွရ မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားၾကာင့္ မဟုတ္လွ်င္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူညီညြတ္ျခင္း မည္ပါသည္။


(၁) အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း


(၂) မတရားၾသဇာသံုုးျခင္း


(၃) လိမ္လည္ျခင္း


(၄) အလြဲေျပာဆိုျခင္း


(၅) မွားယြင္းျခင္း


(၆) ပ်က္ျပယ္သည္ဟု အတိအလင္း ေၾကျငာထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မျဖစ္ေစရ။


ပ်က္ျပယ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုသည္မွာ တရားဥပေဒအရ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ကိုဆိုလိုသည္။ လံုးဝအာနိသင္မရိွေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ အရ မည္သူ႔တြင္မွ် ရပိုင္ခြင္းလည္းမရိွ တာဝန္လည္းမရိွေပ။ ပဋိညာဥ္ အက္ဥပေဒတြင္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟု အတိအလင္း ေဖၚျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားအျပားရိွသည္။


ဥပမာ-


– အဖိုးစားနား မပါေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား


– လက္ထပ္ထိပ္ျမားျခင္းကို တားျမစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား


– ေလာင္းကစားေသာနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။


(၇) စာျဖင့္ေရးသားျခင္း၊ သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မွတ္ပံုတင္ျခင္း။


အျခားတည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ခုခုတြင္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ပဋိညာဥ္အမ်ိဳးအစားအတြက္ သီးျခားျပဌာန္းထားျခင္းရိွမွသာ လိုက္နာရမည့္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။


ဥပမာ – မွတ္ပံုတင္ အက္ဥပေဒအရ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး က်ပ္ (၁၀၀) ထက္ ပိုလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။ဦးခင္ေမာင္စိန္  (၁၉၈၀) ဥပေဒဂ်ာနယ္ စာ – ၁၄၁
မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။