အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္

“ကေလး” ဆိုသည္မွာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မွတ္္ပံုတင္ဆရာဝန္က ခြင့္ျပဳသည့္ အသက္တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို ဆိုလိုသည္။

“လူရြယ္”ဆိုသည္မွာ၊ အသက္တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို ဆိုလို သည္။

“လူငယ္” ဆိုသည္မွာ၊ “ကေလး” ႏွင့္ “လူရြယ္” ကို ဆိုလိုသည္။

“လူႀကီး” ဆိုသည္မွာ၊ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကို ဆိုလိုသည္။

“အလုပ္သမား” ဆိုသည္မွာ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသုံးျပဳ သည့္စက္၏၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦ၏ အစိတ္အပိုင္းတခုခုကို စင္ၾကယ္ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ရာ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မွထြက္ေသာအရာ၌ပါ၀င္ေသာ အလုပ္ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေသာ အရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ အခႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ခိုင္းေစခံ ရေသာသူကို ဆိုလိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ႀကီးၾကပ္သူ၊ လံုၿခံဳေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္၊ စာပို႔သူ၊ ဥယ်ာဥ္ လုပ္သားႏွင့္ အေထြေထြလုပ္သား စသည္တို႔လည္းပါဝင္သည္။

“ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္” ဆိုသည္မွာ –
(ကက)    အထည္၀တၳဳတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၳဳတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ သုံးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အလို႔ငွာ ျပဳလုပ္မႈ၊ အသြင္ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ မြမ္းမံမႈ၊ အၿပီးသတ္မႈ၊ ထုပ္ပိုးမႈ၊ ဆီထည့္မႈ၊ ေဆးေၾကာမႈ၊ တိုက္ခၽြတ္မႈ၊ ခြဲစိတ္မႈ၊ ေျခမႈန္းမႈ၊ အျခားနည္းစီရင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အျခားနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ၊
(ခခ)    ဆီကိုျဖစ္ေစ၊ ေရကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မိလႅာေရကိုျဖစ္ေစ၊ စုတ္မႈ၊ ထုတ္မႈ၊
(ဂဂ)    အားကိုျဖစ္ပြားေစမႈ၊ ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ ေပးပို႔မႈ၊
(ဃဃ)    စာပုံႏွိပ္မႈ၊ မိတၱဴကူးယူလုပ္ကိုင္မႈ၊ ေက်ာက္ပုံႏွိပ္မႈ၊ ဓါတ္ပုံကူးယူပုံႏွိပ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္အျခားအလားတူလုပ္ကိုင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္အစြန္းရရန္ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ ခ်ဳပ္္လုပ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥအတြက္ လုပ္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ ဆက္သြယ္လုပ္သည့္ စာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္မႈ၊
(ငင)    သေဘၤာကိုျဖစ္ေစ၊ ေရယာဥ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္ခြဲမႈ  တခုခုအတြက္လုပ္ရေသာလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုသည္။
(စစ)    လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာႏွစ္ နည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္မႈ၊ အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္စီမံမႈ၊
(ဆဆ)    ဓာတုပစၥည္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာစပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္း။

“အလုပ္႐ုံ” ဆိုသည္မွာ၊ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္အျပင္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္၊ အားအကူအညီျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္၊ သို႔မဟုတ္ သာမန္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုခုႏွင့္တကြ၊ ဥပစာကိုပါဆိုလိုၿပီး အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္အျပင္၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္၊ အားအကူအညီမရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ သာမန္အားျဖင့္ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုခုႏွင့္တကြ ဥပစာလည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္ရာဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဆးသုတ္ရာဌာန၊ စာပံုႏိွပ္ဌာနႏွင့္ ဆီႀကိတ္ဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက အျခားအလုပ္ဌာနမ်ားကိုလည္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းမပါဝင္။

 ရက္သတၱပတ္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား။

ပုဒ္မ ၅၉။    ။ အလုပ္ရံုတြင္ မည္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ် ရက္သတၱပတ္တပတ္လွ်င္၊ ေလးဆယ့္ေလးနာရီ ထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

သို႔ရာတြင္ အလုပ္ရံု၌ အလုပ္လုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းထူးမ်ားေၾကာင့္၊ တရက္ပတ္လံုး အဆက္မျပတ္ လုပ္ရမည့္အလုပ္တြင္ လုပ္သည့္လူႀကီး အလုပ္သမားသည္၊ ရက္သတၱပတ္တြင္ေလးဆယ့္ရွစ္နာရီမွ် အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္၊၊

ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား။

၆၀။    ။(၁)    မည္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ်၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္လွ်င္၊ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ —
(က)    ထိုအလုပ္သမားသည္၊ တနဂၤေႏြေန႔မတိုင္မီ သံုးရက္အနက္၊ တရက္ရက္္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးရျပီျဖစ္ေစရမည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုတနဂၤေႏြေန႔ ေနာက္သံုးရက္အနက္ တရက္ရက္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးရမည္ ျဖစ္ေစရမည္၊ ထို႔ျပင္
(ခ)    အလုပ္ရံုမန္္ေနဂ်ာသည္ ထိုတနဂၤေႏြေန႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အပိုဒ္ (က) အရ၊ ထိုေန႔အဘို႔ အစားသြင္း သည့္ေန႔၊ ထိုေန႔မ်ား အနက္ အလ်င္က်သည့္ေန႔ မတိုင္မီ –
(ကက) ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၌ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ေစရန္ လိုအပ္ပါက အလုပ္သမား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာသည္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္းဦးစီးဌာနက လႊဲအပ္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိထံသို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အနည္းဆံုးသံုးရက္ ႀကိဳတင္၍ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္
(ခခ)    အနည္းဆံုး ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီက ႀကိဳတင္၍ ယင္းသို႔ ႀကံရြယ္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာကို အလုပ္ရံုတြင္ ျမင္သာ ေအာင္ကပ္ထားျပီးျဖစ္ရမည္ျပင္ ထိုေန႔မ်ားအနက္၊ ေနာက္က်သည့္ေန႔ ကုန္ဆံုးသည္အထိ ကပ္ထားရမည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးအား အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးမရဘဲ၊ အဆက္မျပတ္ဆယ္ရက္ထက္ပို၍ အလုပ္ လုပ္ရ ျခင္းကိုျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ရက္အစား သြင္းျခင္းကိုမွ် မျပဳရ။
(၂)    ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ ေပးသည့္ႏို႔တစ္စာမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပယ္ဖက္မည္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ထိုေန႔မ်ားအနက္ အလ်င္က်သည့္ေန႔မတိုင္မီ ရက္တရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ၏ ရံုးသို႔ေပးအပ္သည့္ ႏို႔တစ္စာျဖင့္၄င္း၊ ပုဒ္မ ၆၇ အရ ကပ္ထားသည့္အခ်ိန္ ႏို႔တစ္စာ၏အနီးတြင္ [ျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားသည့္ ႏို႔တစ္စာျဖင့္၄င္း] `ပယ္ျဖတ္ႏိုင္သည္။
(၃)    ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားသည္ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္လုပ္၍၊ ထိုေန႔မတုိင္မီ သံုးရက္အနက္ တရက္ရက္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ရျပီး ျဖစ္သည့္အခ်က္တြင္၊ ထိုတနဂၤေႏြေန႔ကို ထိုအလုပ္သမား ရက္သတၱပတ္ အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္္ တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွါ၊ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။

အစားေပးသည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား

၆၁။    ။    (၁)    ဤအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ၊ အလုပ္ရံုကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ သူမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၆၀ ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္းဥပေဒ ျပဳျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုပုဒ္အရွိ ပုဒ္မခြဲ (၁) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအနက္၊ တရက္ရက္ကို အလုပ္သမားအား ခံစားခြင့္မေပးလွ်င္၊ ထိုသူအား အလုပ္ပိတ္္ရက္မ်ားရသင့္သည့္ ျပကၡဒိန္လ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လာမည့္ ျပကၡဒိန္လ ႏွစ္လအတြင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိဆံုးရႈံးေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္ အေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အစားေပး သည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရမည္။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္ထားသည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ခြင့္ျပ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။
 
ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား

၆၂။    ။ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ မည္သည့္လူႀကီး အလုပ္သမားကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ မည္သည့္ ရက္တြင္မဆို အလုပ္ခ်ိန္နာရီေပါင္း ရွစ္နာရီထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္္ေစရ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
အားလပ္ခ်ိန္မ်ား

ပုဒ္မ ၆၃။    ။ အလုပ္ရံုရွိ လူႀကီးအလုပ္သမားမ်ား၏ ရက္အသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခား မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ၌၊ မည္သည့္ကာလ အပိုင္းအျခားမွ် ငါးနာရီထက္မပိုေစရ၊ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ အလုပ္သမားကိုမွ် အနည္းဆံုး နာရီ၀က္နားေနရန္ အားလပ္ခ်ိန္မရေသးမီ ငါးနာရီထက္ပို၍ တဆက္တည္းအလုပ္မလုပ္ေစရ။
ရွင္းလင္းခ်က္    ။    ။အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ အားလပ္ခ်ိန္ျဖင့္ ျခားမေနေသာ အလုပ္ကာလ အပိုင္းအျခားကို တဆက္   တည္းလုပ္ရေသာ အလုပ္ကာလ အပိုင္းအျခားဟူ၍ ယူဆရမည္။

ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္အစအဆံုးကန္႔သတ္ခ်က္။

၆၄။    ။ အလုပ္ရံုတြင္၊ လူႀကီးအလုပ္သမား အလုပ္လုပ္သည့္္္္္္္ ကာလ အပို္င္းအျခားမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၃ အရ၊ ထိုသူရရွိသည့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ နာရီေပါင္း ဆယ္နာရီထက္ပို၍ မႀကာရေအာင္ စီမံထားရမည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ အလုပ္ရံုအတြက္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ထိုနာရီေပါင္းထက္ပို၍ စီမံထားႏိုင္သည္။

ညဥ့္လွည့္မ်ား။
 
၆၅။    ။ အလုပ္သမားသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္သည့္အလွည့္၌ အလုပ္လုပ္လွ်င္၊ ထိုသူအတြက္ ေနာက္လာမည့္ေန႔မွာ ယင္းသို႔ေသာ အလွည့္ကုန္သည့္ အခါကစ၍ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ကာလအပိုင္းအျခား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္အျပင္၊ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္္္္္က်ျပီးေနာက္၊ ထိုသူအလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ထဲသို႔ ထည့္၍ တြက္ရမည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သီးျခားေဖၚျပထားသည့္ အလုပ္ရံုျဖစ္လွ်င္ ေနာက္လာမည့္ရက္မွာ ယင္းသို႔ေသာ အလွည့္ အစျပဳသည့္အခါကစ၍၊ ေရတြက္ေသာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီကာလ အပိုင္းအျခားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟူ၍၄င္း၊ ညဥ္းသန္းေခါင္မတိုင္မီ အလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို ေနာက္လာမည့္ရက္ထဲသို႔ ထည့္၍တြက္ရမည္ ဟူ၍၄င္း၊ အမိန္႔စာျဖင့္ ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ထပ္ေနေသာအလွည့္မ်ားကိုတားျမစ္ျခင္း။
 
၆၆။    ။ (၁) အလုပ္ရံုတြင္ တမ်ိဳးတည္းေသာအလုပ္၌ တခ်ိန္တည္း အလွည္႔က်လူစုတစ္စု ထက္ပို၍လုပ္ရန္ စီစဥ္ထား ေသာအလွည့္က်လုပ္သည့္ စံနစ္ျဖင့္အလုပ္မလုပ္ရ။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံုအမ်ိဳးအစား တခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏိုင္သည္။

 ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳပို္င္ခြင့္ အာဏာ။

၇၀ ။    ။    (၁) အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုတြင္ ႀကီးၾကပ္ရႈၾကည့္သည့္အလုပ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အလုပ္လုပ္သူတို႔ကိုေသာ္၎၊ လ်ွိဳ၀ွက္အပ္သည့္ အလုပ္တြင္ ခိုင္းေစထားသူတို႔ကိုေသာ္၎၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳႏိုင္သည့္ျပင္၊ ဤအခန္းရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားသည္၊ ယင္းသို႔ေသာအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပထားသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ မွ်မသက္ဆိုင္ေစရ။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုမ်ားရိွလူႀကီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ ထုိနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ျပ႒ာန္းထားသည္အထိ —
(က) အေရးတႀကီးျပင္ရန္အလုပ္တြင္ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ခ)    အလုပ္ရံုဆုိင္ရာ အရပ္ရပ္လုပ္ကိိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မွ လြန္လ်က္ လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ ႀကိဳတင္စီမံလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးတြင္ လုပ္္္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဂ)    ႀကိဳးၾကာ ႀကိဳးၾကာမွ်သာ လုပ္ရန္လိုျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္၀တ္တရားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၊ ထိုသူတု႔ိ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနရသည့္ ၾကားအခ်ိန္နာရီမ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ပုဒ္မ ၆၃ အရ လိုအပ္ သည့္အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၊ ထက္ပိုမ်ားလွ်င္ လိုအလုပ္မ်ိဳတြင္းလုပ္သည္အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဃ)    အလုပ္လုပ္နည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းထူးမ်ားေၾကာင့္ တရက္ပတ္လံုး ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(င)    ေနစဥ္ျပဳရမည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေနစဥ္ထုတ္ေပးရမည္ မရိွမျဖစ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုျပဳသည့္၊ သိုတည္းမဟုတ္ ထုတ္ေပးသည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၆၀ ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစ ႏိုင္သည္။
(စ)    ရာသီဥတု တခုခုအတြင္းမွတစ္ပါး၊ အျခားရာသီဥတုမ်ားတြင္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၆၀ ရွိျပဠာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဆ) ဥတုမမွန္ကန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရံဖန္းရံခါးသာလုပ္ရေသာ ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို  ပုဒ္မ ၆၀ ႏွင့္၆၄ မ်ားရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဇ)    ဘိြဳင္လာအိုရံုးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ စက္ခန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အားေပးစက္ကို ျဖစ္ေစ၊ အားပို႔စက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ၾကည့္ရႈလုပ္သည့္အလုပ္၊ သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၀ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။

(၃)    ကင္းလြတ္ခြင့္တခုုခု ျပဠာန္းသည့္ပုဒ္မခဲြ (၂) အရျပဳေသာနည္းဥပေဒမ်ားသည္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ထင္ျမင့္သည့္အတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ပုဒ္မ ၆၇ ရိွ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။
(၄)    ဤပုဒ္မအရ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္သမားအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္၊ ရက္သတၱတပတ္တြင္အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းရမည္။ ပုဒ္မခဲြ (၂)၊ အပိုဒ္(က)အရခြင့္ျပဳသည့္ကင္းလြတ္ခ်က္မွ တပါး၊ အျခားကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားသည္၊ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရ။
(၅)    ဤပုဒ္မအရ ျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ သံုးႏွစ္ထက္ပို၍ အာဏာမတည္ေစရ။
(၆)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ ဤအခန္းရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊ သင့္သည္ ထင္ျမင္ သည့္အတုိင္း အျခားကိစၥ ျပ႒ာန္းရန္ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳႏိုင္သည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္အမိန္႔မ်ားျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာ

၇၁    ။    ။    (၁)    လုပ္သည့္အလုပ္ အမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အလုပ္ရံု တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံုအမ်ိဳးအစားတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ား  အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္ ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ သတ္မွတ္ရန္ မသင့္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ မိမိသင့္ေလ်ာ္သည့္ထင္ျမင္သမွ်၊ သင့္ေလ်ာ္သည္ထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း၊ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ မိမိသင့္သည္ထင္ျမင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထားလ်က္၊ ထုိအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ပုဒ္မ ၆၇ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမိန္႔စာျဖင့္ ေလ်ွာ့ေပါ့အတည္ျပဳႏိုင္သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနကေသာ္၎၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို လိုက္နာ၍၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ ခ်ဳပ္ကေသာ္၎၊ အလုပ္ရံုအား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရုံမ်ားအား အထူးသျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏို္င္ေစရန္အလို႔ငွာ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္လုိအပ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအေၾကာင့္ အလုပ္ရံုတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံု စု၊ သို႔တည္းမဟုတ္အလုပ္ရံုအမ်ိဳး အစားတခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားတဦးဦးကုိ၊ သုို႔တည္းမဟုတ္လူႀကီး အလုပ္သမားအားလံုးကို အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က သင့္သည္ ထင္ျမင္ သည့္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားထား၍၊ ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၄ ႏွင့္ ၆၇ ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္တခုခုမွ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္အားလံုးမွ အမိန္႔စာျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
(၃)    ရက္သတၱတပတ္လွ်င္ လုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မခဲြ (၂) အရခြင့္ျပဳ႕သည့္ ကင္းလြတ္ခ်က္ သည္ ပုဒ္မ ၇၀၊ ပုဒ္မ (၄)အရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အမ်ာဆံုး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစရ။
(၄)    ပုဒ္မခဲြ (၂) အရ ထုတ္လုပ္သည့္ အမိ္န္႔သည္၊ ထိုအမိန္႔တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမွ်သာ အတည္ျဖစ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္အလုပ္ရံု မန္ေနဂ်ာအား၊ ထိုအမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာေပသည့္ေနမွစ၍ ႏွစ္လထက္ပို၍ အတည္မျဖစ္ေစရ။
သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးငွာ လိုအပ္သည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထင္ျမင္သေဘာရရိွလွ်င္၊  အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပန္တမ္းတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍၊ ထုိအမိန္႔အတည္ျဖစ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားထိ၊ အခါအာေလ်ာ္စြာ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားသည္ တႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လထက္မပိုေစရ။

 အခ်ိန္ပုိလုပ္ရသည့္အတြက္ အခပုိ။

၇၃    ။    ။    (၁)    အလုပ္သမားတဦးတေယာက္တည္း၊ အလုပ္ရံုတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၂ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ပို၍ လုပ္ရလွ်င္၊ ထိုသူသည္ မိမိ အခ်ိပိုလုပ္ရသည့္အတြက္္၊  မိမိသာမန္ရရိွသည့္ အခႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆ ရေစရမည္ျပင္၊ ရွားပါးစရိတ္ရေနလွ်င္ ထုိအခိ်န္ပိုလုပ္ရသည့္ ေန႔အတြက္ ေပးျမဲႏႈန္းအတိုင္း ရွားပါးစရိတ္ကိုလည္း ရေစရမည္။
(၂)    အလုပ္ရုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပုတ္ျပတ္ႏႈန္းေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ အခေပးလွ်င္၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍၊ ဤပုဒ္မအလုို႔ငွာ၊ အခ်ိန္နာရီအလုိက္ အခႏႈန္းမ်ားကို ထိုအလုပ္သမားမ်ား လုပ္၍ရသည့္ေငြ၏ပ်မ္းမွ်ရႏႈန္းႏွင့္ တူညီႏိုင္သမွ် တူညီေအာင္ သတ္မွတ္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသိုိ႔သတ္မွတ္သည့္ အခႏႈန္းမ်ားသည္ ဤပုုဒ္မအလို႔ငွာ၊ ထိုအလုပ္သမား၏ သာမန္အခႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူရ မည္။
(၃)    အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္၊ ဤပုဒ္မရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ အလို႔ငွာ၊ အလုပ္ရံုတြင္ထားရွိရမည့္ မွတ္ပုံစာအုပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၄)    တရားရံုသည္ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၂ တို႔အရ အလုပ္သမားအားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ပါ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကို ေပးထိုက္သည့္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက ရထိုက္ေသာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကိုေပးရန္ တာဝန္ရွိသူက ထိုအလုပ္သမားအား ထုတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ ။    ။ ဤပုဒ္မအရေပးရမည့္ အခပိုကုိ တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွာ “အခ” ဆိုသည္မွာ၊ မည္သည့္စရိတ္မွ်မပါေသာ အခသက္သက္ျဖစ္သည့္ ဟုမွတ္ယူရမည္။

တရက္တည္း၌ အလုပ္ရံုႏွစ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း။

၇၄    ။    ။    ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္မွတပါး မည္သည့္ လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ်၊ အလုပ္ရံုတခု၌ အလုပ္လုပ္ၿပီးျဖစ္လွ်င္၊ ထိုေန႔၌ပင္အျခားအလုပ္ရံုတခု၌ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားခုိင္းေစျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း။

ပုဒ္မ ၇၅    ။    ။    အသက္တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အလုပ္ရံုတခုခုတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
ပုဒ္မ ၇၅-က။    ။ မည္သည့္လူငယ္ကိုမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေစေသာ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစေသာ၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရ။

ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္္္္္္္္္္္္။

၇၉ ။    ။ (၁)    မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ –
(က)    မည္သည့္ရက္တြင္မွ် ေပါင္းေလးနာရီထက္ပို၍ မခိုင္းေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
(ခ)    ညေနေျခာက္နာရီမွ နံနက္ေျခာက္နာရီထိ အခ်ိန္အတြင္းမခိုင္းေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ ခြင့္မျပဳ ရ။
(၂)    ကေလးအားလံုးတုိ႔၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ အလွည့္ခ်င္းမထပ္ေသာ အလွည့္ႏွစ္လွည့္ သာ ကန္႔သတ္ထားရမည့္အျပင္၊ တလွည့္လွ်င္လည္း အားလပ္ခ်ိန္ေပးလွ်င္ ထုိအားလက္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ေပါင္းမွာ ငါးနာရီထက္ မပုိေစရ။ ကေလးအသီးသီးကုိ အလ်ည့္က်လူစုတြင္သာ ခုိင္းေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ခုိင္းေစခံရေသာ ကေလးပါ၀င္ လုပ္ေသာ အလွည့္က်လူစုကုိ၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္မရွိဘဲ၊ တလလွ်င္ တႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳရ။
(၃)    ပုဒ္မ ၆၀ ရွိ ျပဌာန္းခ်က္သည္၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလး ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ထုိပုဒ္မရွိ ျပဌာန္းခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳရ။
(၄)    မည္သည့္ကေလးကုိမွ်၊ အလုပ္႐ံုတခု၌ အလုပ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရက္တြင္၊ အျခားအလုပ္႐ံုတခု၌ ခုိင္းေစ ျခင္းမျပဳရ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

 ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း။

၈၅။    ။ အလုပ္႐ုံ၊  သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္႐ုံျဖစ္သည္ဟု ဤအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒအရ ေၾကညာထားသည့္ေနရာတခုခုတြင္ေသာ္၎၊ ထိုအလုပ္႐ုံ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္၎၊ ဤအက္ဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒအရ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္လွ်င္၊ အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ တို႔သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေအာက္ မနည္းေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္၊ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ပါက၊ ထိုသူအသီးသီးသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရမည့္ျပင္၊ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သည့္ ရက္မ်ားအတြက္ တရက္လွ်င္၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုလည္း စီရင္ျခင္းခံရမည္။
[ သို႔ရာတြင္ —
(၁) ။    ။    ပုဒ္မ ၅၉ ၏၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၆၂ ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္အား ေငြဒဏ္စီရင္ရာ၌ တရား႐ုံးသည္၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေအာက္ မနည္းေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၇၃ (၁)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေၾကးေငြ၏ ႏွစ္ဆႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္အနက္ မ်ားရာေငြဒဏ္ကို စီရင္ရမည္။
(၂) ။    ။    အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္၊ ဆန္႔က်င္မႈ တစ္ခု တည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ ေငြဒဏ္စုစုေပါင္းသည္ ဆိုခဲ့သည့္ေငြဒဏ္မ်ားထက္ မပိုေစရ။ ]

 အထက္က ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရဘူးသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္တိုး၍ စီရင္ျခင္း။

၈၆။    ။ ပုဒ္မ ၈၅ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရဘူးသူသည္၊ ယခင္က ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေနာက္ထက္ ဆန႔္က်င္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ေျခာက္ လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံးက်ပ္သိန္းသံုးဆယ္မွ အမ်ားဆုံးက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။
သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရန္အလို႔ငွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ထိုသူအေပၚတြင္ ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကို ထည့္သြင္းအေရးမယူရ။

ျပစ္မႈမ်ားကို အေရးယူျခင္း။

၉၇ ။    ။ (၁) စစ္ေဆးေေရးအရာရွိက ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ၏ စာျဖင့္ေပးေသာ အခြင့္အမိန္႔ကို ႀကိဳတင္ရရွိၿပီးမွျဖစ္ေစ၊ စြဲဆိုသည့္အမႈမွတပါး၊ မည္သည့္တရား႐ံုးကမွ် ဤအက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈတခုခုကို အေရးမယူရ။
(၂)    ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ ျပစ္မႈတခုခုကို စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရားရံုးက စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

တရားစြဲဆိုႏိုင္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို ကန္႔သတ္ျခင္း။

၉၈    ။    ။    ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သည္ဟု စစ္ေဆးေေရးအရာရွိသိရွိသည့္ေန႔မွ အပိုင္းအျခား ေျခာက္လအတြင္း တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ထိုျပစ္မႈကိုမည္သည့္တရား႐ုံးကမွ် အေရးမယူရ။
သို႔ရာတြင္ ထိုျပစ္မႈသည္ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ကို မလိုက္နာသည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္အခါ၊ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းကို ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုသည့္ေန႔မွ ဆယ့္ႏွစ္လအတြင္း တိုင္းတန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႔ကိုသာ
ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။