အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ေခၚေဆာင္သြားပါက လူခိုးမႈေျမာက္ျခင္း

by | Mar 4, 2016 | Criminal, Lawpost | 0 comments

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၆၁ တြင္ မည္သူမဆုိ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူ၏ထိန္းသိမ္းျခင္းမွ အသက္ဆယ့္ေလးႏွစ္ေအာက္
ေယာက်ၤားကေလးကိုျဖစ္ေစ၊ အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးကိုျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သူကုိျဖစ္ေစ ထုိအုပ္ထိန္းသူကသေဘာမတူဘဲ ေဆာင္ယူလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖားေယာင္းျခင္းအားျဖင့္ ထြက္သြားေစလွ်င္၊ထုိအရြယ္မေရာက္ေသးသူကုိ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုစိတ္ေပါ့သြပ္သူကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူထံမွ ခုိးယူသည္မည္၏။

ရွင္းလင္းခ်က္
။       ။ ဤပုဒ္မ၌ “ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူ”ဆိုေသာ စကားမ်ားတြင္ဆုိခဲ့ေသာ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားသူကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ထိန္းရန္ျဖစ္ေစ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အပ္ႏွံခံရသူလည္းပါ၀င္သည္။

ကင္းလြတ္ခ်က္
။       ။ မိမိသည္ တရားမ၀င္ေသာကေလး၏ အဘျဖစ္သည္ဟု သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ယုံၾကည္ေသာ သူ၏ ျပဳလုပ္မႈသည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိကေလးကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိအုပ္ထိန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ယုံၾကည္ေသာသူ၏ျပဳလုပ္မႈသည္ အက်င့္ေဖာက္ျပားေသာကိစၥအလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ကိစၥ အလုိ႔ငွာျဖစ္ေစျပဳေသာ ျပဳလုပ္မႈမဟုတ္လွ်င္၊ ဤပုဒ္မႏွင့္မသက္ဆုိင္ေစရ။

ရာဇသတ္ႀကီးကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ( ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆ ) အရ မိန္းကေလး၏ အသက္ကို အသက္ ဆယ့္ေျခာက္နွစ္ေအာက္မွ အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္္ထားပါသည္။

ဤပုဒ္မ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူႏွင့္ စိတ္ေပါ့သြပ္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူ၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း မဆံုးရံႈးေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဤပုဒ္မအရ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမွာ ေယာက်ၤာေလးျဖစ္က အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးျဖစ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤပုဒ္မတြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားတင္ျပလာပါက အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သေဘာရိုးျဖင့္ ယံုၾကည္ကာ ခိုးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားခံအေနျဖင့္ ထုေခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ေၾကာင္း
( ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာင္မိုး (ေခၚ) ေမာင္သိန္း ၊ ၁၉၆၆ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး စာ – ၁၂၁၄ ) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အရြယ္မေရာက္ေသးသူက သေဘာတူေစကာမူ အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိလွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။

လူခိုးမႈအတြက္ျပစ္ဒဏ္
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၆၃ တြင္

မည္သူမဆုိ၊
တဦးတေယာက္ေသာသူအား၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွအပသို႔ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ  အုပ္ထိန္းသူထံမွျဖစ္ေစ ခုိးယူလွ်င္၊ ထုိသူကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထိ ထာင္ဒဏ္တမ်ဳိးမ်ဳိးခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးသည္ တရားခံအိမ္သုိ႔သြား၍ ၎ကို ခိုးေျပးရန္ ေျပာသည္ တရားခံက သေဘာမတူခဲ့လွ်င္ ၎၏ မိဘမ်ားထံမွ ထြက္သြားရန္ အႀကံမရွိ၍ ၎သည္ အုပ္ထိန္းသူ၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ၎အား ေခၚသြားသည့္အတြက္ တရားခံသည္ လူခိုးမႈက်ဴးလြန္သည္
( ၁၉၀၇-၀၉ အထက္ျမန္မာ အတြဲ ၁၊ ရာဇသတ္ ၂၇)။

တရားခံသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိန္းကေလးႏွင့္ခ်ိန္းေတြ႔ၿပီး ထြက္ေျပးၾကသည္။
မိန္းကေလးသည္ အုပ္ထိန္းသူထံျပန္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ္လည္း အုပ္ထိန္းသူ၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္မွ ေဆာင္ယူရာတြင္ တရားခံ၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ထင္ရွားေနသျဖင့္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။
[ ေတလွႏွင့္ အစိုးရ ၁၉၀၇ – ၀၉၊ အတြဲ ၁ အထက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး ၁၀ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ) ]

တရားခံ၏ ပေယာဂေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူသည္ အုပ္ထိန္းသူ၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းမွ ထြက္ခြာေစျခင္း၊ ထြက္ခြာရန္ ကူညီျခင္း ျဖစ္လွ်င္ လူခိုးမႈေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား
၁။ ဦးသက္ေဖ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၏သိေကာင္းစရာမ်ား
၂။ ဦးျမ၊ လက္ေတြ႔ စြယ္စံု ဥပေဒ