ယခင် Labour
App တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများဥပဒေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊
အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေ နှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်
အက်ဥပဒေ တို့ပါဝင်ကာ ယခု Labour App တွင်  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး ဥပေဒ တို့ကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းထားပါသည်။

၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေ နှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်
အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေ တို့ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပေဒေများအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊
ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားပါသည်။

File size : 1.08 MB

Download Link : Labour App