ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း

by | Mar 29, 2016 | Civil, Lawpost | 1 comment

ငွားရမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဖိုးစားနားရရွိသည့္ အတြက္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ခံစားေစရန္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။
( ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅ )

ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကို အျခားသူတစ္ဦးအား အက်ိဳးခံစားေစရန္ခြင့္ျပဳရာ ထိုခြင့္ျပဳခ်က္၌ အဆိုပါ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မပါရွိလွ်င္ အျခားသူ၏ အက်ိဳးခံစားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္လွ်င္ ထုိခြင့္ျပဳခ်က္မ်ိဳးကို License ဟုေခၚသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ပစၥည္းကို အက်ိဳးခံစားရန္ တစ္ဦးတည္း သီးျခားလက္ရွိ မရလွ်င္ License မွ်သာျဖစ္သည္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အငွားယူသူေလာ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသူေလာ ဟူေသာ ျပႆနာတြင္ ပစၥည္းရွင္က ပစၥည္းရယူသူအား တစ္ဦးတည္း သီးျခား လက္ရွိထားပိုင္ခြင့္ ေပးလွ်င္ ထိုသူသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသူ ျဖစ္သည္။

အငွားယူသူသည္ မိမိငွားထားသည့္ ပစၥည္းေပၚတြင္ အမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးရရွိသည့္အတြက္ ၎ပစၥည္းကို က်ဴးေက်ာ္လာသူအေပၚတြင္ အေရးယူႏိုင္ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသူသည္ မိမိအားခြင့္ျပဳထာားသည့္ ပစၥည္းေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္လာသူကို အေရးယူပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။

အငွားယူသူ၏ အခြင့္အေရးသည္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္း အေမြဆက္ခံျခင္း ရွိေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ၏ အခြင့္အေရးမွာ လႊဲေျပာင္းခြင့္ အေမြဆက္ခံႏိုင္ခြင့္
မရွိေခ်။

ငွားရမ္းျခင္းတြင္ အငွားကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူႏွင့္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရသာ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူကိုမူ ခြင့္ျပဳသူက ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မိမိသေဘာအေလ်ာက္ အခ်ိန္မေရြး ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။

ငွားရမ္းျခင္းတြင္ အငွားခ်ထားသူႏွင့္ အငွားယူသူတစ္ဦးဦး ေသဆံုးေစကာမူ ငွားရမ္းျခင္းကို မထိခိုက္ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳျခင္းတြင္မူ တစ္ဦးဦး ေသဆံုးလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။

အငွားခ်ထားသည့္ကိစၥတြင္ အငွားခ်ထားသည့္ ပစၥည္း၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ငွားရမ္းသူအား အငွားခ်ထားသူက လႊဲေျပာင္းေပးေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္သူမွာ ပစၥည္းကို လက္ရွိျဖစ္ေစကာမူ ပစၥည္း၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အားလံုးကို ရရွိသူမဟုတ္ေပ။

ပစၥည္းအေပၚ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ သံုးႏႈန္းထားသည့္ ငွားရမ္းသူ၊ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသူ ဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားသည္ ငွားရမ္းသူ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည့္
ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မဟုတ္ေပ။ စာခ်ဳပ္၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ထားရွိခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္၏ အဓိကအခ်က္ အလက္တို႔ကို သံုးသပ္ၾကည့္ရႈကာ
ငွားရမ္းသူျဖစ္သလား၊ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသူ ျဖစ္သလားဆိုသည့္ ျပႆနာကို ဆံုးျဖတ္ရသည္။

ငွားရမ္းသူ ဟုတ္မဟုတ္ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳထားသူ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုေသာ ျပႆနာကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ေနထိုင္အသံုးျပဳသူသည္ ပစၥည္းကို မိမိတစ္ဦးတည္း ေနထိုင္အသံုးျပဳခြင့္ ရ မ ရ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။
အငွားခ်ထားသည့္ ပစၥည္းကို မိမိတစ္ဦးတည္း ေနထိုင္အသံုးျပဳခြင့္ ရသူမွာ ငွားရမ္းသူျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသူမွာ ငွားရမ္းသူကဲ့သို႔ ပစၥည္းကို မိမိတစ္ဦးတည္း ေနထိုင္ အသံုးျပဳခြင့္ မရွိေပ။

အခန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို တစ္လလွ်င္ ေကာ္မရွင္က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုတစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေပၚ၌ အယူခံ တရားလိုက ဗီရိုမ်ား
အခိုင္အမာျပဳလုပ္ကာ မိမိတစ္ဦးတည္း အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ အယူခံတရားလိုသည္ ငွားရမ္းသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆရန္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေနေပသည္။
ဂူဘာခ်န္ဆင္ႏွင့္ ဖာနန္ဒို ၁၉၅၁ ျမန္မာျပည္ စီရင္ထံုး ၂၅၅ ( လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ )

သို႔ရာတြင္ အခန္းထဲ၌ ေနထိုင္သူ၏ မိသားစုေနထိုင္ခြင့္ မရွိသည့္အျပင္ ထမင္းဟင္းလ်ာ ခ်က္မစားရဟု ပိတ္ပင္ထားသည္ သာမက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္က ဝင္ခြင့္မရသည့္ ေနထိုင္သူသည္ အခန္း၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အားလံုးကို ရရွိသူမဟုတ္သည့္ အေလ်ာက္ အိမ္ငွားမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသူသာ ျဖစ္ေပသည္။
အေဆာင္ရွိအခန္း၌ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳသည့္အတြက္ ေပးရေငြမွာ၊ ငွားရမ္္းခမဟုတ္ဘဲ အေဆာင္တည္းခိုခသာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
ျမိဳ႔ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒသည္၊ သာမန္အိမ္ငွားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးဝန္က ဥပေဒအရ အိမ္ငွားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူမ်ားႏွင့္သာ အက်ံဳးဝင္ေပသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေပ။
(မစၥတာအာ(ရ္)ကရစ္(ရွ္)နန္း ႏွင့္ ဝိုင္၊အမ္၊စီ၊ေအ  ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ ၃၄)

ကိုးကားခ်က္မ်ား
၁။ ေဒၚၾကင္သန္း၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒပါ ျခားနားခ်က္မ်ား
(၁၉၈၃) ဥပေဒဂ်ာနယ္
၂။ ဦးသက္ေဖ၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ၏ သိေကာင္းစရာမ်ား