ခုိးရာပါပစၥည္းကို ဝယ္ယူမိပါက

by | Mar 11, 2016 | Criminal, Lawpost | 0 comments

မိမိဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပစၥည္းသည္ ခုိးရာပါပစၥည္းျဖစ္ေနပါက ထိုပစၥည္းကို မိမိဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အျပင္ ဝယ္ယူစဥ္က ခုိးရာပါပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိလ်က္နွင့္ ဝယ္ယူပါက ခုိးရာပါပစၥည္းကုိ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာသေဘာႏွင့္ လက္ခံမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ၾကခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၁၀ တြင္ ခုိးရာပါပစၥည္းကိုခုိးယူျခင္းျဖင့္ေသာ္၎၊ ေခ်ာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္းျဖင့္ေသာ္၎၊ လုယက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္၎၊ လက္ေျပာင္းသြားေသာ ပစၥည္းသည္၊ ထုိ႔ျပင္ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ အလြဲသုံးစားမႈျပဳျခင္းခံရေသာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရး ေဖါက္ဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရေသာပစၥည္းသည္၊ ထုိသုိ႔လက္ေျပာင္းျခင္းကုိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းကုိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရးေဖါက္ဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ကုိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊  အပ၌ျဖစ္ေစ၊ ခံရသည္ျဖစ္လွ်င္၊ ခုိးရာပါပစၥည္းမည္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိပစၥည္းသည္ ဥပေဒအရလက္ရွိျဖစ္ထုိက္သူ၏ လက္သုိ႔ေနာင္ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ၊ ခုိးရာပါ ပစၥည္းအျဖစ္မွ ရပ္စဲ၏။


ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၁၁ တြင္ ခုိးရာပါပစၥည္းကုိ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာသေဘာႏွင့္ လက္ခံျခင္းကို


မည္သူမဆုိ၊ ခုိးရာပါပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိိလ်က္ႏွင့္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသို႔ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္း ရွိလ်က္ႏွင့္ ထုိပစၥည္းကုိ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ လက္ခံျခင္းေသာ္၎၊ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းေသာ္၎ ျပဳလွ်င္၊ သုံးႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္တမ်ဳိးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။


ခိုးရာပါပစၥည္းကုိ ရိုးသားစြာလက္ဝယ္ရရွိၿပီးေနာက္ ခိုးရာပါပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိလ်က္နွင့္ ဆက္လက္ထားရွိလွ်င္ မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ဆက္လက္ထားရွိသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ (ဘီအယ္လ္အာရ္ အတြဲ ၅၊ စာ ၁၃၄) ။ 

မိမိထံတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုလာေရာင္းပါက ပစၥည္း၏ အေနအထား၊ ပစၥည္း၏ေစ်းႏႈန္း၊ လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ၏ အေျခအေနကို အကဲခတ္ၿပီးမွ ပစၥည္းကို ဝယ္ယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိသည္ ခိုးရာပါပစၥည္းကို ဝယ္ယူမိပါက ထိုပစၥည္းကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ဘဲ မူလပိုင္ရွင္၌သာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။