စိတ္ေပါ့သြပ္သူ၏ျပဳလုပ္မႈ

by | Aug 20, 2016 | Criminal, Lawpost | 0 comments

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၈၄ အရ စိတ္ေပါ့သြပ္သူ၏ ျပဳလုပ္မႈသည္ စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္းေၾကာင့္
ျပဳစဥ္အခါက မိမိ၏ ျပဳလုပ္မႈသည္ မည္သို႔ သေဘာရွိသည္ကိုေသာ္၎၊ မေတာ္မမွန္သည္ကို ေသာ္၎၊

ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္ကိုေသာ္၎ မသိႏိုင္ေသာ သူ၏
ျပဳလုပ္မႈသည္ ျပစ္မႈ မေျမာက္။


စိတ္ေပါ့သြပ္ေနသျဖင့္ မိမိစိတ္ကို မိမိမသိႏိုင္သည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအမႈမ်ိဳးတြင္
အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္မွာ တရားခံသည္ စြပ္စြဲေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္က
မိမိျပဳလႈပ္မႈသည္ မည္သုိ႔ သေဘာ ရွိသည္ကိုေသာ္၎၊ မေတာ္မမွန္သည္ကိုေသာ္၎၊
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ကိုေသာ္၎ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ေပါ့သြပ္ ျခင္းက ၎၏
အသိတရားမ်ားကို ပ်က္ျပားေစျခင္း ရွိမရွိျဖစ္သည္။ ( ပထမႏွင့္ ဦးလွခိုင္၊
၁၉၅၈၊ မတစ ၁၄၃ – ၁၄၈ လႊတ္ေတာ္)

စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္း၏
ေစ့ေဆာ္ခ်က္အားလံုးသည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္သည္မဟုတ္၊ စိတ္ေပါ့သြပ္ေသာ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္သူ၌ မိမိျပဳလုပ္မႈမွာ မည္သို႔ သေဘာရွိသည္ကိုေသာ္၎၊
မေတာ္မမွန္သည္ကိုေသာ္၎ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ကိုေသာ္၎၊ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ဆိုးဝါးသည့္ စိတ္ေပါ့သြပ္မႈမရွိလွ်င္၊ ထိုသူအေပၚ ျပစ္ဒဏ္မွ
လြတ္ကင္းေစျခင္းမရွိ (ေမာင္ဘိုးသာ၊ ပီ ေဂ် အယ္လ္ ဘီ၊ ၂၄၉)။

ျပစ္မႈကို
က်ဴးလြန္စဥ္အခ်ိန္၌ ရူးသြပ္ေနမွသာ ဤပုဒ္မအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပစ္မႈကို မက်ဴးလြန္မီႏွင့္ က်ဴးလြန္ၿပီး ေနာက္ ရူးသြပ္ေနျခင္းသည္
က်ဴးလြန္စဥ္အခ်ိန္က တရားခံ၏ စိတ္အေျခအေနကို
ခန္႔မွန္းႏို္င္သည့္အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအေထာက္ အထားမ်ားေၾကာင့္
တရားခံသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္အခ်ိန္က ရူးသြပ္ေနသည္ဟု တထစ္ခ် ယူဆရန္ မဟုတ္။
တစ္ခ်ိန္က ရူးသြပ္ဖူးသည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ကလည္း
ရူးသြပ္ေနမည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ အလားတူပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္
ရူးသြပ္သြားေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ ကကလည္း ရူးသြပ္ေနျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု
တထစ္ခ်မဆိုသာ။ တရားရံုးအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ အခ်ိန္က တရားခံ၏
စိတ္အေခ်အေနမွာ မည္သုိ႔ရွိသည္ဟုသာ ဆံုးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရူးသြပ္သူကို ရံုးတြင္စစ္ေဆးသည့္အခါ မည္သုိ႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ အခန္း ၃၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ မိမိေရွ႕၌ထြက္ဆိုေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ တရားခံသည္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္က စိတ္ေပါ့သြပ္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိျပဳလုပ္သည့္သေဘာကို သိႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အမွားအယြင္း ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုျဖစ္ေစ။ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနသည္ကိုျဖစ္ေစ သိႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း ေက်နပ္လွ်င္ တရားခံကို အၿပီးအျပတ္လႊတ္ရမည္ဟု ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးပုဒ္မ ၄၆၉ ကို ၄၇၀ ႏွင့္တြဲ၍ ျပဌာန္းထားသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္၌ တရားခံသည္ စိတ္ေပါ့သြပ္ေနေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သက္ေသခံခ်က္တင္ျပရန္မလို။ အမႈစစ္သည့္အခ်ိန္၌ စိတ္ေပါ့သြပ္ေနသည့္အၾကာင္းေၾကာင့္ အမႈကိုထုေခ်ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳသည့္အခါ တရားခံကုိ ေဆးဘက္ဆို္င္ရာ အရာရွွိတစ္ဦးအား စစ္ေဆးခိုင္းရန္လိုသည္ဟု ဥပေဒက ဆိုသည္။ [ ၁၉၄၁ ရန္ကုန္၊ စာ ၅၄၄၊ အစိုးရႏွင့္ကုလားညိဳ ]

တရားရံုးသည္
ရူးသြပ္သည္ဟု သကၤာမကင္းရန္ရွိေသာ၊ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရေသာသူကို
တရားခံအျဖစ္မိမိေရွ႕သို႔ ေခၚေဆာင္လာသည့္အခါ တရားရံုးက
စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္မီပင္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ရမည္မွာ တရားခံသည္
တရားရံုးသို႔ လာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္လာသျဖင့္ အမႈကို
ထုေခ်ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိျဖစ္သည္။ တရားခံသည္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ ရွိမရွိ
အျငင္းထြက္တင္လာသည့္အခါ တရားခံသည္ မိမိအမႈကို
ထုေခ်ရွင္းလင္းႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းသည္ စိတ္ေဖာက္ျပန္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္
ဟုတ္မဟုတ္သက္ေသခံခ်က္မ်ား မွတ္တမ္းတင္မီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသည္။

အမႈကိုစစ္ေဆးၾကားနာေနစဥ္
တရားခံစိတ္ေပါ့သြပ္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ အမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္း၍
ဆရာဝန္ ေထာက္ခံခ်က္အရ တရားခံကို စိတၱဇေဆးရံု၌ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီဟု ေဆးရံုမွဆင္းခြင့္ရ၍ အမႈကို
ရပ္ဆိုင္း လိုက္သည့္ေနရာမွ ဆက္လက္စစ္ေဆးရာ အမႈစစ္ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး
လိုက္နာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေခ်။ တရားခံသည္ အမႈ၌
ထုေခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး ေနာက္
အမႈကိုအစမွအသစ္ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္သည္။ (၁၉၅၉ မတစ (တရားလႊတ္ေတာ္) စာ ၂၀၅၊
ေစာရင္ေဖႏွင့္ပထစ)

တရားခံသည္ စိတ္ေပါ့သြပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည့္အခါ
တရားရံုးက ေမးျမန္းရံုသာမဟုတ္၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သည့္ ေၾကာင္းျခင္းရာကို
ဆရာဝန္၊ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိအား စစ္ေမးျခင္းျဖင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။

ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၇၀ တြင္ ႐ူးသြပ္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္ လႊတ္သည့္စီရင္ခ်က္၌

မည္သည့္အခါမဆုိ
တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အဆုိရွိသည့္အခ်ိန္တြင္
စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း အဆုိရွိသည့္ ျပဳလုပ္မႈ၏
သေဘာကုိမသိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎ျပဳလုပ္မႈသည္ မေတာ္မမွန္ သည္ကုိျဖစ္ေစ၊
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ မသိႏုိင္ေၾကာင္းကုိအေျချပဳ၍
၎တရားခံကုိ အမႈအၿပီးအျပတ္ လႊတ္သည့္အခါ ၎တရားခံ သည္ ျပဳလုပ္မႈကုိ
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ သီးျခား
ေဖာ္ျပရမည္။

တရားသူႀကီးသည္ တရားခံကို ပဏမစံုမမ္းစစ္ေဆးခ်ိန္၌
ပကတိစိတ္ေကာင္းမြန္ေနေ ၾကာင္း  ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္က
စိတ္ေပါ့သြပ္ေနေၾကာင္း  ေတြ႔ရွိိရလွ်င္ ၎သည္  ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၇၀ ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ သို႔မဟုတ္ ရူးသြပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခ်က္ကို
စစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ တာဝန္မရွိေခ်။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ရန္မွာ
ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၄ ၊ ၄၆၅ အတြင္း က်ေရာက္သည့္အမႈမ်ားႏွင့္သာ
သက္ဆိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးစီရင္ခ်ိန္၌
တရားခံသည္ ရူးသြပ္ေနလွ်င္ ျပစ္မႈကို စစ္ေဆးစီရင္မႈ မျပဳလုပ္မီ
ရူးသြပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျငင္းခ်က္ကို စစ္ေဆးစီရင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္က
မိမိသည္ စိတ္ေပါ့သြပ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပသႏိုင္ရန္မွာ အဓိကအားျဖင့္
တရားခံတာဝန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္္ အမႈ၏အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာတို႔က ၎သည္
ထုိကဲ့သို႔ စိတ္ေပါ့သြပ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစလွ်င္ တရားခံကိုယ္တိုင္က
အမႈစစ္ေဆးစဥ္အခါက ထုေခ်ျခင္းမျပဳခဲ့ေစကာမူ၊ သို႔မဟုတ္္ ထုေခ်ေသာ္လည္း
မိမိ၏သက္ေသမ်ား အားျဖင့္ မိမိစိတ္ေပါ့သြပ္ေနခဲ့ေၾကာင္းကို
ထင္ရွားျပသႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေစကာမူ စစ္ေဆးေသာ တရားသူႀကီးက အျခားသက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားကို ကိုးကား၍ တရားခံအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၄ ၏
သက္သာခြင့္ကို ေပးႏိုင္သည္။ [ ၁၉၆၂ မတစ ( တရားရံုးခ်ဳပ္ ) ၊ စာ ၃၃၇၊
ေမာင္ထြန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ]


က်မ္းကိုးစာရင္း
ရာဇသတ္ႀကီး
၂။ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ

၃။ ဦးသက္ေဖ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၏သိေကာင္းစရာမ်ား
၄။ ဦးျမ၊ လက္ေတြ႔ စြယ္စံု ဥပေဒ
၅။ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒဋီကာ