ေမာ္ေတာ္ကား ငွားရမ္းမည္ဆိုပါက သတိထားသင့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား

by | Sep 10, 2016 | General, Lawpost | 0 comments


မိမိတို႔၏ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို အျခားသူမ်ားသို႔ ငွားရမ္းရာတြင္ လေပးစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း ငွားရမ္းၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၎ကားငွား စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ငွားရမ္းလိုက္သည့္ကားမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ အရာမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ၊ မသယ္ေဆာင္ရ၊ ထပ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းငွားရမ္းျခင္း မျပဳရဟု ပါေလ့ရွိၾကပါသည္။


မိမိတို႔ကားအား ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသို႔လည္းေကာင္း ငွားရမ္းၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ မိမိတို႔ကားကုိ ငွားရမ္းရာတြင္ ငွားရမ္းမည့္သူ၏ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုေလ့လာကာ ငွားရမ္းသင့္ပါသည္။

 
မိမိကားကိုငွားရမ္းသူသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ ကၽြန္းႏွင့္ တားျမစ္သစ္ပင္မွ ထြက္ရွိေသာ သစ္ကိုသယ္ယူျခင္း၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကန္႔သတ္တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊  ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ယာဥ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ယာဥ္အျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ အျခားယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ျပဳလုပ္ၾကသူတိုင္းသည္ တရားမဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တင္ေဆာင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ကို စီးလံုးငွားသူထံသုိ႔ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းထံသို႔ လႊဲအပ္လုိက္သျဖင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ မည္သည့္ ပစၥည္းတင္ေဆာင္သြားသည္ကို ယာဥ္ပိုင္ရွင္မသိႏိုင္ဟု ထုေခ်တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ကိုငွားယူသူ သို႔မဟုတ္ ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္တို႔အၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို စိစီရန္လိုသည္။ ယာဥ္ကုိငွားယူသံုးစြဲသူ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းသူတို႔သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ လက္ရွိထား သံုးစြဲသူျဖစ္သျဖင့္ ယာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ အားလံုးကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ပစၥည္းကို တင္ေဆာင္သျဖင့္ ယာဥ္အား ဘ႑ာ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရပါက ပိုင္ရွင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ နစ္နာမႈကို ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသာ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏နစ္နာမႈမွာ တရားမေၾကာင္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
သက္ေသခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိမရွိဆိုသည့္ အခ်က္ကိုသာ အဓိကစိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယာဥ္ကို မည္သို႔သံုးစြဲခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္အား ယာဥ္ပိုင္ရွင္က သိခဲ့ျခင္းရွိ မရွိဆိုသည့္ အခ်က္ကို အဓိကစိစစ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ [ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ – ၄၀ ]


ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ငွားရမ္းထားသူမ်ားအား  ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မသယ္မိေစရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိမသိရပါဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ပါ။


မိမိကားကို ငွားရမ္းသူသည္ အျခားသူထံသို႔
ကားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါကလည္း မိမိကားကို ျပန္လည္ရယူရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါသည္။


သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိ၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား အျခားသူထံသို႔ ငွားရမ္းေတာ့မည္ဟုဆံုးျဖတ္ပါက ငွားရမ္းခအျဖစ္ရရွိမည့္ ေငြပမာဏကိုသာ ၾကည့္ရႈ၍ ငွားရမ္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဘဲ ငွားရမ္းမည့္သူသည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈ ရွိ မရွိႏွင့္ ငွားရမ္းမည့္သူက တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူႏိုင္မႈ ရွိမရွိတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ငွားရမ္းျခင္းအားျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ဆံုးရံႈးမႈအႏၲာရယ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။