The Evidence Act App

The Evidence Act App

သက္ေသခံအက္ဥပေဒတြင္ သက္ေသခံအက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား ဦးေမာင္ေမာင္ညြန္႔ (ဥပေဒသုေတသီ) ထံမွ ကိုးကား ေဖာျ္ပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားကို အခန္းလိုက္ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သလို မိမိသိလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ . apk
File size : 1.30 MB

Download Link 1 :  သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

Download Link 2 : သက္ေသခံအက္ဥပေဒ