စာခၽြန္ေတာ္

by | May 17, 2017 | General, Lawpost | 0 comments၂၀၀၈ ခုနွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၆ အရ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အပ္နွင္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔သာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (ခ) အရ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔တို႔ကိုဆိုပါသည္။


ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံတရား႐ုံး တစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူကို စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေခၚေဆာင္ေစၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ ၾကားနာ၍ ဥေပဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရားဝင္အခြင့္အာဏာရွိသူ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရဌာနတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအား ဥေပဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔သည္ ျပည္သူ႔တာဝန္ဝတၲရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ မည္သည့္လူပုဂိၢဳလ္ (သို႔မဟုတ္) ဌာနအဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) လက္ေအာက္ခံတရား႐ံုးတို႔ကိုမဆို ယင္းတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ သီးျခားကိစၥရပ္တခ်ိဳ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္အာဏာေပးၫႊန္ၾကားသည့္ ပံုသ႑န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာ႐ွင္ Prem ၏ “Law of Habeas Corpus, Certiorari, Mandamus and Emergency Legislation” ဥပေဒက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၃၅၄ တြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။


ထို႔ျပင္ နမၼတူအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႏုညာတခံု႐ံုး ပါ၂ ဦး အမႈတြင္ အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔သည္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္  ၎၏ ျပည္သူ႔တာဝန္ဝတၲရားဆိုင္ရာ ပ်က္ကြက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေစေရးအတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည့္ စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ထံုးဖြဲ႔ထားပါသည္။


တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရား႐ုံးတစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္မႈ သေဘာသက္ဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု၏ စီရင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စီရင္ခြင့္အာဏာ ေက်ာ္လြန္၍ျဖစ္ေစ၊ တရားမၽွတမႈကို ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာသည္ တားျမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးနိုင္သည့္ ကိစၥရမ္မ်ိဳးမဟုတ္ဟု ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ- ၈၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ အစိုးရဌာနတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားအေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥေပဒ၊ နည္းဥေပဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ ၾကားနာ၍ ဥေပဒႏွင့္ညီညြတ္ ျခင္း ရွိမရွိ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရား႐ုံးတစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္မႈ သေဘာသက္ဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု၏ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဥေပဒႏွင့္ ညီညြတ္မၽွတမႈမရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက ထိုဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဥေပဒႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလွ်ာက္ေတာင္းရာ၌ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ မိမိပယ္ဖ်က္ေစလိုေသာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္၏ အမိန္႔သည္ မိမိ၏အခြင့္အေရးကို ထိခုိက္ေၾကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိအား အက်ိဳးမဲ့ေစေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။


အေၾကာင္းျခင္းရာနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မည္မဟုတ္။ ၁၉၅၂ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ စီရင္ထံုးမ်ား (တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) စာ-၁၉၄ ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ မိမိလက္ေအာက္ တရားရံုးတစ္ရံုးရံုးက ခ်မွတ္သည့္ စီရင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္သည္ မိမိအား အပ္ႏွင္ထားျခင္းမရွိသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေပၚယံေၾကာၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္ မွားယြင္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျမင္သာလွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းအမိန္႔ကို အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။


လက္ေအာက္ခံတရားရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံမႈတင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈေလွ်ာက္ထား၍ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါက အျမင့္ဆံုးတရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အဆင့္တူ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာကို သံုးစြဲ၍ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ (၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ- ၁၉၀)


စာခၽြန္ေတာ္အား
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလ်ွာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
နည္းဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ တင္သြင္းေလ်ွာက္ထားရပါမည္။
(၁) ထိခိုက္နစ္နာသူက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
(၂) ေလ်ွာက္ထားသူအမည္၊ ေလ်ွာက္ထားခံရသူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာန၏ အမည္ပါရမည္။
(၃) ေလ်ွာက္ထားလႊာပါေၾကာင္းအရာနွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ စာခၽြန္ေတာ္အမ်ိဳးအစား ကိုေဖာ္ျပရမည္။
(၄)
ေလ်ွာက္ထားသူက ဥပေဒနွင့္အညီ မိမိရထိုက္ခြင့္ရွိသည့္ သက္သာခြင့္ သို႔မဟုတ္
မိမိရဲ႕ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈတို႔ကို တိက်ျပည့္စံုစြာ
ေရးသားေဖာ္ျပရပါမည္။
(၅) ေလ်ွာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ က်မ္းက်ိန္လႊာပါရမည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔နွင့္ တားျမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔တို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္သည့္ေန႔မွ နွစ္နွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းျခင္း မျပဳလွ်င္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရဟု ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
က်မ္းကိုးစာရင္း
၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊
၂။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊
၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊
၄။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စာခၽြန္ေတာ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ    လက္ကမ္းစာေစာင္