ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး

by | Sep 16, 2017 | Labour, Lawpost | 0 commentsဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သံုးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေသာစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းဆိုသည္မွာ လူနွင့္တိရစာၦန္တို႔၏  က်န္းမာေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုက်ိဳးစက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ သဘာဝအရျဖစ္ေစ၊ လူတို႔ျပဳလုပ္ဖန္တီးရာမွျဖစ္ေစ၊ ထြက္ေပၚလာေသာဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကိုဆိုသည္။ ယင္းစာကားရပ္တြင္ ဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းနွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကို နည္းပညာအရ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အခိုး၊ အေငြ႔၊ အရည္၊ အဆီႏွင့္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏၲာရယ္မ်ားမွာ


(က) ခ်က္ခ်င္းအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ျခင္း၊
( ခ) မ်က္စိျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊
( ဂ) ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း၊
(ဃ) မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း၊
( င) မ်ိဳးပြားမႈအဆိပ္သင့္ျခင္း၊
( စ) ကိုယ္အဂါၤ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို အဆိပ္သင့္ျခင္း (တစ္ႀကိိမ္/အႀကိိမ္္္ႀကိိမ္)၊
(ဆ) အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းကို ထိခိုက္ျခင္း၊
( ဇ) အေရျပားထိခုိက္လြယ္ျခင္း။
တို႔ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လိုင္စင္ ရရွိရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္တကြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟို ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလ်ွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၇ တို႔တြင္၁၆။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္-
(က) လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။


(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားက တိက်စြာလိုက္နာေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


(ဂ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုျုခံေရးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိ ရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား
ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရမည္။


(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္လံုျုခံေရး ကိရိယာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို စနစ္တက်
သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳရမည္။


(င) လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္းေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။


(စ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္

ညီၫြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမွသာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။  ယင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။


(ဆ) အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ခြင့္ ရရွိပါက ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းၾကား စာမိတၲဴကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။


(ဇ) မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္သေဘာတူညီခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။


(ဈ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္အခါ တ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျုပထားေသာ ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္ရမည္။


(ည) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္ပါ ေနရာ ေဒသတစ္ခုခုမွ အျခားေနရာ ေဒသတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ရွိပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။


(ဋ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


၁၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူႏွင့္ တိရစၦာန္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေလ်ာ္ေၾကး ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အာမခံထားရွိရမည္။၂၆။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လူ၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ထိုဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တားျမစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳႏိုင္သည္။၂၇။ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာေစရမည္-
(က) အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္အဆင့္ကို ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားအရ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊
(ခ) အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈအဆင့္ မွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အႏၲရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားတို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊
(ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လံျုခံဳေရးကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား
တက္ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(င) ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈ မျပဳျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ တို႔ အရ


လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအနၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ ေအာက္ပါပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထားရိွရမည့္အျပင္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစရမည္-
(က) ဓာတ္ေငြ႔ကာ အသက္ရွဴ ကရိယာ၊
( ခ) မီးေဘးလံုၿခံဳရးဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာ၊
( ဂ) ဓာတ္ခြဲခန္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးဝတ္စံုမ်ား၊
(ဃ) မ်က္လံုးကာမ်ား၊
( င) မ်က္နွာဖံုးကာမ်ား၊
( စ) လံုၿခံဳေရးဖိနပ္မ်ား၊
(ဆ) လက္အိတ္မ်ား၊
( ဇ) လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ လိုအပ္ေသာ အျခားအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား။


၅၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္း

က်င္သို႔ မလိုလားအပ္သည့္အေနအထားျဖင့္ပ်ံ႕နွံံ႔ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္နွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလိုညႊန္ၾကား၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။


၅၈။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမွ

ကာကြယ္ရန္နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းစီမံထားရမည္-
(က) အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမွ
ကာကြယ္ေရးတု႔ိအတြက္ ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ၍ လူဦးေရအနည္းဆံုးျဖင့္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ မျဖစ္မေနထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္နွင့္ ထိေတြရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ေစရန္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ခ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အနၱရာယ္
ကင္းရွင္းေစေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားနွင့္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈနွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းစီမံ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားနွင့္
အစီအမံမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊
(ဃ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ခနၶာသန္ရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆပ္ျပာ၊
ဆပ္ျပာရည္၊ သန္႔စင္္ေဆးရည္၊ ေလမႈတ္စက္စသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားနင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးေသတၱာမ်ား ထားရွိျခင္း၊
( င) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးကိရိယာနွင့္ ဝတ္စံုမ်ား
လံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေပးျပီး ယင္းတု႔ိကိုသံုးစြဲတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲေစျခင္း၊
( စ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္
သူမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမည့္အျပင္ အစဥ္အၿမဲသတိေပးျခင္း၊
(ဆ အႏၲရာယ္္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနၱရာယ္သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားကို ထင္ရွားေသာ
ေနရာမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိျခင္း၊
( ဇ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အဆင့္အတိုင္း
သီးျခား ခြဲျခားထားရွိျခင္း၊
(ဈ) အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္နိင္ေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းသြား
လာရာတြင္ လံုေလာက္ေသာအက်ယ္အဝန္းနွင့္ အႏၲရာယ္္ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၳဳမ်ားမွ ကင္းရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားရွိျခင္း၊
(ည) မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ မီးျငိမ္းသတ္ေရးစနစ္နွင့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိျခင္းနွင့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား
ထားရွိျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇ နွင့္ ၃၈ တို႔တြင္ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုင္စင္ရရွိသူက လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူက မွတ္ပံုတင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိသူတို႔က ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္-

(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိုယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊
(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ေစၿပီး ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင္ျပဳျခင္း၊
(ဂ) လိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၃၃။ မည္သူမွ် ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။


၃၄။ မည္သူမွ် လိုင္စင္မရွိဘဲ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။၃၅။ မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတု ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။၃၆။ မည္သူမွၽ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရ။ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၃၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ခုနစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၈။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကိုငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ၃၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတို့မွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။