ရာဇသတ်ကြီး apk အား Unicode Font ဖြင့်ပြောင်းလဲထားပြီး ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မများအား အခန်းလိုက် ပုဒ်မလိုက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၀) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်) နှင့် ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆) (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်) တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီး apk တွင် မူရင်းဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ခေါင်းစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားပြီး အောက်တွင် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများကို pdf ဖြင့်ကြည့်ရှုလိုပါက ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ထည့်သွင်းထားပြီး Online Link တွင်လည်း ဖတ်ရှုလို့ရအောင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများနှင့် ယှဉ်တွဲဖတ်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။

Google Play Store တွင် တင်ထားသည့် နမူနာ ပုံများကို ကြည့်ရှုပြီး Android Phone များတွင် Install ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

Link:  ရာဇသတ်ကြီး (Unicode Version)