The Evidence Act App

The Evidence Act App

သက္ေသခံအက္ဥပေဒတြင္ သက္ေသခံအက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား ဦးေမာင္ေမာင္ညြန္႔ (ဥပေဒသုေတသီ) ထံမွ ကိုးကား ေဖာျ္ပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားကို အခန္းလိုက္ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သလို မိမိသိလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ . apk
File size : 1.30 MB

Download Link 1 :  သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

Download Link 2 : သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

 

Labour App Update

Labour App Update

ယခင္ Labour
App တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊
အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္
အက္ဥပေဒ တို႔ပါဝင္ကာ ယခု Labour App တြင္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရး ဥေပဒ တို႔ကို ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္
အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ တို႔ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပေဒမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

File size : 1.08 MB

Download Link : Labour App
 

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ  ဇယား – ၂ . apk

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား – ၂ . apk

 

 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား – ၂ ပါ ပုဒ္မမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာဖြယ္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
တရားေတာ္.apk

တရားေတာ္.apk

တိပိဋကဓရ၊ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
အရွင္ သိရိႏၵာဘိဝံသ (ေယာဆရာေတာ္)

၏ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ၾသဝါဒမ်ားအား ၾကည္ညိဳ နာယူႏိုင္ရန္ အတြက္ Application ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Download Link: တရားေတာ္