စာချွန်တော်

စာချွန်တော်

 ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၆ အရ စာချွန်တော်အမိန့်များ ထုတ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ အပ်နှင်းထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့သာ စာချွန်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂ (ခ) အရ စာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ ရှေ့တော်သွင်းစာချွန်တော်အမိန့်၊ အာဏာပေးစာချွန်တော်အမိန့်၊ တားမြစ်စေစာချွန်တော်အမိန့်၊ အာဏာပိုင်မေးစာချွန်တော်အမိန့်နှင့် အမှုခေါ်စာချွန်တော်အမိန့်တို့ကိုဆိုပါသည်။


ရှေ့တော်သွင်းစာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံး တစ်ရုံးရုံး သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဖြစ်စေ၊ ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ထားသူကို စာချွန်တော်ရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်စေပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ချုပ်နှောင်ထားခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ် ကြားနာ၍ ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ မရှိ ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကိုဆိုသည်။


အာဏာပေးစာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်အခွင့်အာဏာရှိသူ တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဖြစ်စေ၊ အစိုးရဌာနတစ်ခုခုက ဖြစ်စေ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုအား ဥပေဒနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကိုဆိုသည်။


အာဏာပေးစာချွန်တော်အမိန့်သည် ပြည်သူ့တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) ဌာနအဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လက်အောက်ခံတရားရုံးတို့ကိုမဆို ယင်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သော ဌာနဆိုင်ရာ သီးခြားကိစ္စရပ်တချို့အား လုပ်ဆောင်စေရေးအတွက် တိုက်ရိုက်အာဏာပေးညွှန်ကြားသည့် ပုံသဏ္ဍန်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေပညာရှင် Prem ၏ “Law of Habeas Corpus, Certiorari, Mandamus and Emergency Legislation” ဥပဒေကျမ်း စာမျက်နှာ ၃၅၄ တွင် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။


ထို့ပြင် နမ္မတူအလုပ်သမားများသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အနုညာတခုံရုံး ပါ၂ ဦး အမှုတွင် အာဏာပေးစာချွန်တော်အမိန့်သည် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက ဥပဒေနှင့်အညီ ထမ်းဆောင်ရန်ပျက်ကွက်သည့်  ၎င်း၏ ပြည်သူ့တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် တရားလွှတ်တော်ချုပ်က တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားနိုင်သည့် စာချွန်တော်အမိန့်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်ထုံးဖွဲ့ထားပါသည်။


တားမြစ်စေစာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ တရားရုံးတစ်ရုံးရုံး သို့မဟုတ် တရားစီရင်မှု သဘောသက်ဝင်သည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခု၏ စီရင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် စီရင်ခွင့်အာဏာ ကျော်လွန်၍ဖြစ်စေ၊ တရားမျှတမှုကို ဆန့်ကျင်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကိုဆိုသည်။


စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားစာသည် တားမြစ်စေ စာချွန်တော်အမိန့် ထုတ်ဆင့်ပေးနိုင်သည့် ကိစ္စရမ်မျိုးမဟုတ်ဟု ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ- ၈၇ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


အာဏာပိုင်မေးစာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည် တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အများအပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထား ခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ် ကြားနာ၍ ဥပေဒနှင့်ညီညွတ် ခြင်း ရှိမရှိ ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကိုဆိုသည်။


အမှုခေါ်စာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ တရားရုံးတစ်ရုံးရုံး သို့မဟုတ် တရားစီရင်မှု သဘောသက်ဝင်သည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခု၏ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်သည် ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်မျှတမှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ထိုဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်ကို ဥပေဒနှင့်ညီညွတ်စေရန် ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကိုဆိုသည်။


အမှုခေါ်စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်တောင်းရာ၌ လျှောက်ထားသူသည် မိမိပယ်ဖျက်စေလိုသော သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်၏ အမိန့်သည် မိမိ၏အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်ကြောင်း သို့တည်းမဟုတ် မိမိအား အကျိုးမဲ့စေကြောင်းကို ထင်ရှားစွာ ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။


အကြောင်းခြင်းရာနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို အမှုခေါ်စာချွန်တော်ဖြင့်ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မည်မဟုတ်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ စီရင်ထုံးများ (တရားလွှတ်တော်ချုပ်) စာ-၁၉၄ ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။


ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် မိမိလက်အောက် တရားရုံးတစ်ရုံးရုံးက ချမှတ်သည့် စီရင်ချက် သို့မဟုတ် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်သည် မိမိအား အပ်နှင်ထားခြင်းမရှိသည့် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ထားကြောင်း တွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ မိမိအား အပ်နှင်းထားသည့် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင်ဖြစ်စေ၊ အပေါ်ယံကြောကြည့်ရုံမျှဖြင့် မှားယွင်းသည့် အမိန့်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားမြင်သာလျှင်ဖြစ်စေ ယင်းအမိန့်ကို အမှုခေါ်စာချွန်တော်အမိန့် ထုတ်ဆင့်ပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိသည်။


လက်အောက်ခံတရားရုံးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထား၍ အမြင့်ဆုံး တရားရုံးဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါက အမြင့်ဆုံးတရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အဆင့်တူ အမြင့်ဆုံး တရားရုံးက ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်မှုအာဏာကို သုံးစွဲ၍ စာချွန်တော်အမိန့်ဖြင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ- ၁၉၀)


စာချွန်တော်အား ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ တင်သွင်းလျှောက်ထားရပါမည်။

(၁) ထိခိုက်နစ်နာသူက ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထားရပါမည်။
(၂) လျှောက်ထားသူအမည်၊ လျှောက်ထားခံရသူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရဌာန၏ အမည်ပါရမည်။
(၃) လျှောက်ထားလွှာပါကြောင်းအရာနှင့် ဆီလျော်သည့် စာချွန်တော်အမျိုးအစား ကိုဖော်ပြရမည်။
(၄) လျှောက်ထားသူက ဥပဒေနှင့်အညီ မိမိရထိုက်ခွင့်ရှိသည့် သက်သာခွင့် သို့မဟုတ် မိမိရဲ့ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုတို့ကို တိကျပြည့်စုံစွာ ရေးသားဖော်ပြရပါမည်။
(၅) လျှောက်ထားလွှာနှင့်အတူ ကျမ်းကျိန်လွှာပါရမည်။၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ အရ အမှုခေါ်စာချွန်တော်အမိန့်နှင့် တားမြစ်စေ စာချွန်တော်အမိန့်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားလွှာ တင်သွင်းရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်သည့်နေ့မှ နှစ်နှစ်အတွင်း လျှောက်ထားလွှာ တင်သွင်းခြင်း မပြုလျှင် စာချွန်တော်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရဟု ပြဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ကိုးကားချက်များ
၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊
၂။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊
၃။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊
၄။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ စာချွန်တော်အကြောင်း သိကောင်းစရာ လက်ကမ်းစာစောင်

မော်တော်ကား ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက သတိထားသင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ

မော်တော်ကား ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက သတိထားသင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ

မိမိတို့၏မော်တော်ကားများကို အခြားသူများသို့ ငှားရမ်းရာတွင် လပေးစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း နှစ်ချုပ် စာချုပ်များပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ငှားရမ်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းကားငှား စာချုပ်များတွင် ငှားရမ်းလိုက်သည့်ကားများအား ဥပဒေနှင့်မညီသည့် အရာများကို မပြုလုပ်ရ၊ မသယ်ဆောင်ရ၊ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းငှားရမ်းခြင်း မပြုရဟု ပါလေ့ရှိကြပါသည်။

မိမိတို့ကားအား ကုမ္ပဏီများသို့လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံသို့လည်းကောင်း ငှားရမ်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မိမိတို့ကားကို ငှားရမ်းရာတွင် ငှားရမ်းမည့်သူ၏ အခြေအနေ အကြောင်းအရာများ ကိုလေ့လာကာ ငှားရမ်းသင့်ပါသည်။
 
မိမိကားကိုငှားရမ်းသူသည် မော်တော်ယာဉ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် အသုံးပြုခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ ကျွန်းနှင့် တားမြစ်သစ်ပင်မှ ထွက်ရှိသော သစ်ကိုသယ်ယူခြင်း၊ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုခြင်း၊ ကန့်သတ်တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ၊  ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ယာဉ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်အဖြစ်သော် လည်းကောင်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် အခြားယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပြုလုပ်ကြသူတိုင်းသည် တရားမဝင်သော ပစ္စည်းများကို တင်ဆောင်ခွင့်မရှိကြောင်း သိရှိကြပြီး ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကို စီးလုံးငှားသူထံသို့ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းထံသို့ လွှဲအပ်လိုက်သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် မည်သည့် ပစ္စည်းတင်ဆောင်သွားသည်ကို ယာဉ်ပိုင်ရှင်မသိနိုင်ဟု ထုချေတင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကိုငှားယူသူ သို့မဟုတ် မောင်းနှင်သူနှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်တို့အကြားတွင် တည်ရှိနေသော အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို စိစီရန်လိုသည်။ ယာဉ်ကိုငှားယူသုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူတို့သည် မော်တော်ယာဉ်ကို လက်ရှိထား သုံးစွဲသူဖြစ်သဖြင့် ယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် အားလုံးကို တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ တရားမဝင်ပစ္စည်းကို တင်ဆောင်သဖြင့် ယာဉ်အား ဘဏ္ဍာ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရပါက ပိုင်ရှင်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ နစ်နာမှုကို ယာဉ်မောင်းသူများသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏နစ်နာမှုမှာ တရားမကြောင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ ပြစ်မှုကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုမှုတွင် ဖြေရှင်း ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သက်သေခံမော်တော်ယာဉ်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းရာတွင် မော်တော်ယာဉ်မှာ အမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း ရှိမရှိဆိုသည့် အချက်ကိုသာ အဓိကစိစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကို မည်သို့သုံးစွဲခဲ့သည်ဆိုသော အချက်အား ယာဉ်ပိုင်ရှင်က သိခဲ့ခြင်းရှိ မရှိဆိုသည့် အချက်ကို အဓိကစိစစ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ [ ဦးကျော်ကျော်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ – ၄၀ ]


ထို့ကြောင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည် မိမိတို့ငှားရမ်းထားသူများအား  ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မသယ်မိစေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ မိမိမသိရပါဟူသော အကြောင်းပြချက်နှင့် မော်တော်ယာဉ်အား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပါ။


မိမိကားကို ငှားရမ်းသူသည် အခြားသူထံသို့ ကားအား တစ်ဆင့်ပြန်လည် ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါကလည်း မိမိကားကို ပြန်လည်ရယူရန် အခက်အခဲများနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။


သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိ၏မော်တော်ယာဉ်အား အခြားသူထံသို့ ငှားရမ်းတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါက ငှားရမ်းခအဖြစ်ရရှိမည့် ငွေပမာဏကိုသာ ကြည့်ရှု၍ ငှားရမ်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲ ငှားရမ်းမည့်သူသည် စိတ်ချယုံကြည်ရမှု ရှိ မရှိနှင့် ငှားရမ်းမည့်သူက တာဝန်ခံ၊ တာဝန်ယူနိုင်မှု ရှိမရှိတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှ ငှားရမ်းခြင်းအားဖြစ် မမျှော်လင့်နိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုအန္တာရယ်များကို ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ ဥပဒေသဘောတရား

ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ ဥပဒေသဘောတရား

 

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေကို နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ဆက်စပ်ဇုန်၊ သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်နှင့် ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတို့တွင် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များအတွင်းရှိ သဘာဝသယံဇာတများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ စနစ်တကျ ရေရှည်ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်နှင့် အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များအတွင်း ရေထု၊ လေထုနှင့် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ညစ်ညမ်းမှုများမှ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ တွင် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ယင်းအောက်ရှိ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၊ အောက်ခံမြေထုနှင့် ယင်းအထက်ရှိ လေထုအထိ သက်ရောက်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ တွင် နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်သည် အခြေခံမျဉ်းများမှ ပင်လယ်ဘက်သို့ ရေမိုင် ၁၂ မိုင်အထိ ကျယ်ဝန်းသည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ တွင် နိုင်ငံတော်၏ ဆက်စပ်ဇုန်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ ပြင်ပတွင်တည်ရှိပြီး ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သည့်အပြင် အခြေခံမျဉ်းမှ ပင်လယ်ဘက်သို့ ရေမိုင် ၂၄ မိုင်အထိ ကျယ်ဝန်းသည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ တွင် နိုင်ငံတော်၏ သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ ပြင်ပတွင်တည်ရှိပြီး ပိုင်နက်ပင်လယ် နှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သည်။ ယင်းသီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်သည် အခြေခံမျဉ်းမှ ပင်လယ်ဘက်သို့ ရေမိုင် ၂၀၀ ထိ ကျယ်ဝန်းသည်။

ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း အပြစ်ကင်းစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်း

ကုလသမဂ္ဂပင်လယ်ပြင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ Article (17) အရ ကုန်တွင်းပိတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ ကမ်းရိုးတန်းရှိ နိုင်င်္ငတစ်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သော သင်္ဘောများသည် အခြားကမ်းရိုးတန်း နိုင်ငံများ၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်များအပေါ်မှ အပြစ်ကင်းမဲ့စွာ ဖြတ်သန်းသွားလာ ခုတ်မောင်းခွင့်ရှိကြပါသည်။

ဖြတ်သန်သွားလာခွင့်ဆိုရာတွင် –
(က) ထိုအခြားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေကြောင်းများနှင့် သင်္ဘောကုန်တင် ကုန်ချပြုလုပ်သည့် နေရာများ၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းလမ်းများ၏ အပြင်ရှိ ဆိပ်ကမ်းများတွင် ဝင်ရောက် ရပ်နားခြင်း မရှိစေရပါ။
(ခ) အခြားနိုငံ၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းရာတွင် ဆက်တိုင်နှင့် ဆောလျင်စွာ ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့ရာတွင် ဘေးဒုက္ခဆိုက်ရောက်နေသော လူ ၊ သင်္ဘောနှင့် လေယာဉ်ပျံများကို ကယ်ဆယ်ရန် အတွက် ခေတ္တခဏရပ်နားခြင်း၊ ကျောက်ချခြင်းများကိုမူ ယာယီပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်ပင်လယ်ပြင် တွင် ကြုံတွေ့ရသော မလွှဲမရှောင်သာသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှောင်လွှဲရန် အခြားနိုင်ငံများ၏ သင်္ဘောဆိပ်များတွင် ခေတ္တခဏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ အန္တရာယ်မှ ခိုလှုံရပ်နားခွင့်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ တွင်

ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း ဖြတ်သန်းနေစဉ် –

(က) မည်သည့်နိုင်ငံခြားရေယာဉ်မဆို နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) မည်သည့်နိုင်ငံခြားရေယာဉ်မဆို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် တားဆီးရှောင်လွှဲခြင်း မပြုနိုင် သည့် အကြောင်းမှတစ်ပါး ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း ရပ်နားခြင်း၊ ကျောက်ချခြင်းမပြုဘဲ အတိုဆုံး လမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်သန်းရမည်။
(ဂ) နိုင်ငံခြား ငါးဖမ်းရေယာဉ်သည် ပင်လယ်ခရီးထွက်သည့်အခါ ငါးဖမ်းပစ္စည်းကိရိယာများကို သိမ်းဆည်းထားရှိနေကျအတိုင်း စနစ်တကျ ထားရှိရမည်။
(ဃ) နိုင်ငံခြားသုတေသနရေယာဉ်သည် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ သုတေသန လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) နိုင်ငံခြားရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့် ရေအောက်တွင် သွားလာနိုင်သော အခြားယာဉ်များသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာ ခုတ်မောင်းရမည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာအလံကို လွှင့်ထူရမည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ တွင်

နိုင်ငံခြားရေယာဉ်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း အပြစ်ကင်းသော ဖြတ်သန်းမှုပြုနေစဉ် အောက်ပါ ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ပြုမူဆောင်ရွက်ပါက နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကို ထိပါးစေသည်ဟု မှတ်ယူရမည်-

(က) နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို သော်လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ သဘောတရားများ ကိုသော်လည်းကောင်း ချိုးဖောက်သော ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အင်အားသုံးမှု သို့မဟုတ် အခြားပြုလုပ်မှုတစ်ခုခု ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ) မည်သည့်လက်နက် အမျိုးအစားကိုမဆို စမ်းသပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးကို ထိပါးနှောင့်ယှက်စေမည့် သတင်းအချက် အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊
(ဃ) နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးကို ထိပါးစေသော ဝါဒဖြန့်ခြင်း၊
(င) ရေယာဉ်ပေါ်သို့ မည်သည့်ယာဉ် အမျိုးအစားကိုမဆို အတက်အဆင်းပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အတင် အချ ပြုလုပ်ခြင်း၊
(စ) စစ်လက်နက်များကို ရေယာဉ်ပေါ်မှ ပစ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စစ်လက်နက်ကိရိယာများကို အတင် အချ ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဆ) နိုင်ငံတော်၏ အကောက်ခွန်၊ ငွေကြေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သို့မဟုတ် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောပစ္စည်း၊ ငွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်ကို အတင်အချပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဇ) ရေထု၊ လေထုနှင့် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေရန်၊ ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
(ဈ) ငါးအပါအဝင် ရေနေသတ္တဝါများ၊ အပင်များကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖမ်းယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများကို ပျက်စီးဆုံးရှုံး နစ်နာစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ည) သုတေသနလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် တိုင်းတာမှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ) နိုင်ငံတော်၏ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ အခြားအထောက်အကူပြုပစ္စည်း၊ တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်း ကိရိယာ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံများကို နှောင့်ယှက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဌ) အပြစ်ကင်းသော ဖြတ်သန်းမှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အခြားဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ တွင်

နိုင်ငံခြားရေယာဉ်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း အပြစ်ကင်းသော ဖြတ်သန်းမှုကို ပြုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည့်အပြင် ပင်လယ်ပြင်၌ ရေယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုလည်း လိုက်နာရမည်။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ တွင်

၁၀။ (က) ရေနံတင် ရေယာဉ်များ၊ အဏုမြူစွမ်းအင်သုံး ရေယာဉ်များနှင့် အဏုမြူသဘောအရဖြစ်စေ၊ ပင်ကိုယ်သဘောအရဖြစ်စေ၊ အခြားသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ သည့် ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်သောရေယာဉ်များသည် နိုင်ငံတော်က ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ပြီး သတ်မှတ်ပေးသော ရေလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖြတ်သန်းသွားလာရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖြတ်သန်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်သည် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ယူဆောင်လာရမည့်အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအရ ယင်းရေယာဉ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့် အခြားရေအောက်သွားရေယာဉ်များ လိုက်နာရန်စည်းကမ်း

နိုင်ငံခြားရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်း သို့မဟုတ် ရေအောက်တွင် လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်သော ရေယာဉ်များသည် အခြားနိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင်ကို အပြစ်ကင်းမဲ့စွာ ဖြတ်သန်းသွားလာမည်ဆိုလျှင် ရေပြင်ပေါ်မှသာ ခုတ်မောင်းသွားလာပိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိနိုငံ၏အလံတော်ကို လွှင့်ထူပြသထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (Article 20)

တားမြစ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀ မှ ၃၂ ထိ တားမြစ်ချက်များကို ပြဌာန်းထားပါသည်။

၃၀။ ဆက်စပ်ဇုန်၏ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင်တည်ရှိနေသော ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့် သမိုင်းဝင် ပစ္စည်းများအပါအဝင် မည်သည့်ဝတ္ထု ပစ္စည်းကိုမဆို အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ မည်သူမျှ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မပြုရ။

၃၁။ မည်သူမျှ သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်တွင် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အောက်ပါတစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-
(က) စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊
(ခ) သဘာဝသယံဇာတများကို ဖမ်းယူခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
(ဂ) သုတေသန လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မဆို တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တွင်းတူးခြင်း၊
(င) လူသားတို့ဖန်တီးသော ကျွန်း၊ ကမ်းလွန်စခန်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း၊

၃၂။ မည်သူမျှ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတွင် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အောက်ပါတစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-
(က) စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊
(ခ) သဘာဝသယံဇာတများကို ဖမ်းယူခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
(ဂ) သုတေသန လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မဆို ရှာဖွေခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် တွင်းတူးခြင်း၊
(င) လူသားတို့ဖန်တီးသော ကျွန်း၊ ကမ်းလွန်စခန်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း၊
(စ) ရေအောက်ကေဘယ်လ်ကြိုး၊ ပိုက်လိုင်းများချခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃ မှ ၃၇ ထိ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များကို ပြဌာန်းထားပါသည်။

အဆိုပါတားမြစ်ချက်များနှင် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင် ခုနစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီလျှင်လည်း မူရင်းပြစ်မှုတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်အတိုင်း ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထိို့ပြင် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်လျှင် သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၊ ၈ သို့မဟုတ် ၁၀ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီခြင်းပြုလျှင် သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူခြင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ကိုးကားချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ

ဦးကျော်ညွန့် အငြိမ်းစား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဥပဒေ ပါမောက္ခ ဒါလီယံရေကြောင်းတက္ကသိုယ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်း ဥပဒေများလက်စွဲ စာအုပ် စာ ၁၀၆