ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြောင့် သက်ရှိသတ္တဝါများအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး အတွက် စနစ်တကျကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရန်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲစေရေးအတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူသောစနစ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်တို့အတွက် ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၈ ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

ဓာတုပစ္စည်းဆိုသည်မှာ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏ ကျန်းမာရေးကိုသော်လည်းကောင်း၊ အသက်ကိုသော်လည်းကောင်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ဆိုကျိုးစက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည့် သဘာဝအရဖြစ်စေ၊ လူတို့ပြုလုပ်ဖန်တီးရာမှဖြစ်စေ၊ ထွက်ပေါ်လာသောဓာတုဒြပ်စင်၊ ဒြပ်ပေါင်းနှင့် ဒြပ်နှောများကိုဆိုသည်။ ယင်းစာကားရပ်တွင် ဓာတုဒြပ်စင်၊ ဒြပ်ပေါင်းနှင့် ဒြပ်နှောများကို နည်းပညာအရ ဓာတ်ပြုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အခိုး၊ အငွေ့၊ အရည်၊ အဆီနှင့် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တာရယ်များမှာ
(က) ချက်ချင်းအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ခြင်း၊
( ခ) မျက်စိပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊
( ဂ) ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊
(ဃ) မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း၊
( င) မျိုးပွားမှုအဆိပ်သင့်ခြင်း၊
( စ) ကိုယ်အဂါၤ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အဆိပ်သင့်ခြင်း (တစ်ကြိမ်/အကြိမ်ကြိမ်)၊
(ဆ) အသက်ရှုလမ်း ကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း၊
( ဇ) အရေပြားထိခိုက်လွယ်ခြင်း။
တို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လိုင်စင် ရရှိရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့်တကွ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟို ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၇ တို့တွင်
၁၆။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်-
(က) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ် အသုံးပြုရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး အတွက် ညွှန်ကြားချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာရမည့်အပြင် လုပ်ငန်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်သူများက တိကျစွာလိုက်နာစေရန်လည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သော လုံြုခံရေးကိရိယာများ လုံလောက်စွာထားရှိ ရမည့်အပြင် လုပ်ငန်းတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်သူများအား ကိုယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့် ဝတ်စုံများကို အခမဲ့ ထုတ်ပေးရမည်။
(ဃ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအား လုပ်ငန်းခွင်လုံြုခံရေး ကိရိယာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့် ဝတ်စုံများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်စေရန် သင်တန်းပေးခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားခြင်းများပြုရမည်။
(င) လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာရေးကို လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လည်းကောင်း ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်မှု ရှိ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ၏ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။

(စ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် သူများအား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးပြီး ယင်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခွင့်ပြုရမည်။ ယင်းတို့၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက် မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

(ဆ) အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်ခွင့် ရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် အကြောင်းကြား စာမိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

(ဇ) မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်သဘောတူညီချက် ကြိုတင်ရယူရမည်။

(ဈ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းတွင် သယ်ယူ ပို့ဆောင်သည့်အခါ တ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြုပထားသော ပမာဏကိုသာ သယ်ဆောင်ရမည်။

(ည) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လိုင်စင်ပါ နေရာ ဒေသတစ်ခုခုမှ အခြားနေရာ ဒေသတစ်ခုခုသို့ ပြောင်းလဲပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ရှိပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

(ဋ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများနှင့်အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၇။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်လည်းကောင်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက လျော်ကြေး ပေးနိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အာမခံထားရှိရမည်။

၂၆။ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားသော ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ထပ်မံရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု သိရှိရပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ထိုဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို တားမြစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။

၂၇။ လိုင်စင်ရရှိသူများသည် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရန်နှင့် လျော့ပါးစေရန် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာစေရမည်-
(က) အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် အန္တရာယ်အဆင့်ကို ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများအရ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊
(ခ) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအဆင့် မှတ်တမ်းလွှာနှင့် အန္တရာယ်သတိပေး အမှတ်အသားတို့ကို ဖော်ပြခြင်း၊
(ဂ) မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုကာကွယ်ရန်နှင့် လျော့ပါးစေရန် လံြုခုံရေးကိရိယာများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများထားရှိခြင်းနှင့် စနစ်တကျသုံးစွဲတတ်စေရန် သင်တန်းများ တက်ရောက်စေခြင်း၊
(ဃ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လက်ဝယ် ထားရှိခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ယင်းတို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများကို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့ တင်ပို့မှု မပြုခြင်း။

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေများ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ တို့ အရ
လိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အောက်ပါပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှိရမည့်အပြင် စနစ်တကျသုံးစွဲတတ်စေရန် သင်တန်းများတက်ရောက်စေရမည်-
(က) ဓာတ်ငွေ့ကာ အသက်ရှူ ကရိယာ၊
( ခ) မီးဘေးလုံခြုံရးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ၊
( ဂ) ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်သုံးဝတ်စုံများ၊
(ဃ) မျက်လုံးကာများ၊
( င) မျက်နှာဖုံးကာများ၊
( စ) လုံခြုံရေးဖိနပ်များ၊
(ဆ) လက်အိတ်များ၊
( ဇ) လုပ်ငန်းအခြေအနေအရ လိုအပ်သော အခြားအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ။

၅၇။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မီးလောင်ပေါက်ကွဲခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ မလိုလားအပ်သည့်အနေအထားဖြင့်ပျံ့နှံံ့ခြင်းတို့ မဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါက အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များကို လိုအပ်သလိုညွှန်ကြား၍ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၅၈။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် လျော့ပါးစေရန် အောက်ပါအတိုင်းစီမံထားရမည်-
(က) အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးတု့ိအတွက် ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုပြု၍ လူဦးရေအနည်းဆုံးဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေရန်၊ မဖြစ်မနေထိတွေ့ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့် ထိတွေရမည့် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ၏ အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်စေရန် တိကျစွာ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ခ) လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရာ၌ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများနှင့် အနီးကပ်ကြီးကြပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ဂ) မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထူးခြားသော အခြေအနေများတွင် ချက်ချင်းစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွယ်ကူလျင်မြန် ထိရောက်သော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့်အစီအမံများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားခြင်း၊

(ဃ) အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာသန်ရှင်းရေးအတွက် လိုအပ်သော ဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာရည်၊ သန့်စင်ဆေးရည်၊ လေမှုတ်စက်စသည့် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများနင့် ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးသေတ္တာများ ထားရှိခြင်း၊

( င) အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများကို ကိုယ်ခန္ဓာကာကွယ်ရေးကိရိယာနှင့် ဝတ်စုံများ လုံလောက်စွာ စီစဉ်ပေးပြီး ယင်းတု့ိကိုသုံးစွဲတတ်စေရန် လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲစေခြင်း၊

( စ) လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရာ၌ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရမည့်အပြင် အစဉ်အမြဲသတိပေးခြင်း၊

(ဆ) အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသားများကို ထင်ရှားသော နေရာများ၌ ချိတ်ဆွဲထားရှိခြင်း၊

( ဇ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့်အဆင့်အတိုင်း သီးခြား ခွဲခြားထားရှိခြင်း၊

(ဈ) အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်နိင်ရေးအတွက် ဖြတ်သန်းသွား လာရာတွင် လုံလောက်သော အကျယ်အဝန်းနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အရာဝတ္ထုများမှ ကင်းရှင်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စေရန် စီမံထားရှိခြင်း၊

(ည) မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစနစ်၊ မီးငြိမ်းသတ်ရေးစနစ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ လုံလောက်စွာထားရှိခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များ ထားရှိခြင်း။

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇ နှင့် ၃၈ တို့တွင်

ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူက မှတ်ပုံတင်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ ဖောက်ဖျက်ကြောင်း သော်လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်ရရှိသူနှင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိသူတို့က ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ ဖောက်ဖျက်ကြောင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ခ) ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်စေ၍ လိုအပ်ချက်များကိုပြုပြင်စေပြီး ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင်ပြုခြင်း၊
(ဂ) လိုင်စင်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တို့ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

 

တားမြစ်ချက်များ
၃၃။ မည်သူမျှ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့က တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ဖော်စပ်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း မပြုရ။

၃၄။ မည်သူမျှ လိုင်စင်မရှိဘဲ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။

၃၅။ မည်သူမျှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သော သို့မဟုတ် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းမမီသော ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဓာတု ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် သုံးစွဲခြင်း မပြုရ။

၃၆။ မည်သူမျှ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များက စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် တားဆီး ပိတ်ပင်ခြင်းသို့မဟုတ် ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုရ။

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၃၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခုနစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ခုနစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည့်ပြင် ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင် သော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

၃၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၄ နှင့် ၃၅ တို့ပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုငါးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသိန်းထက် မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည့်ပြင် ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

၃၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ၃၆ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေတို့မှ ပြဌာန်းချက်အချို့ကိုသာ ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု

၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒအေရ အလုပျတှငျထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှုဖွဈပေါျခဲ့လြှငျ ဒဏျရာရရှိသူ အာမခံအလုပျသမားတဈဦးသညျ လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့တှငျ အကံြုးဝငျမှတျပုံတငျပွီး ထညျ့ဝငျကွေး ကာလအပိုငျးအခွား ကနျ့သတျခကြျမရှိဘဲ အလုပျတှငျ ထိခိုကျဒဏျရာရမှု အကြိုးခံစားခှငျ့ကို ဥပဒေ ပုဒျမ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၂ နှငျ့ နညျးဥပဒေ အပိုဒျ ၁၈၁၊ ၁၉၂၊ ၁၉၆ တို့နှငျ့အညီ ရရှိခံစားနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။ အလုပျတှငျထိခိုကျမှုကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ပါက နာရေးစရိတျနှငျ့ ကနြျရဈသူအကြိုးခံစားခှငျ့ကို မှတျပုံတငျကာလနှငျ့ ထညျ့ဝငျကွေးကာလ လပေါငျး ၆၀ နှငျ့ အောကျရှိပါက ပမြျးမြှလုပျခ တဈလစာ၏ အဆ ၃၀ ကို ကနြျရဈသူ အကြိုးခံစားခှငျ့အဖွဈ ရရှိပါသညျ။ ဆကျလကျ၍ ထညျ့ဝငျကွေးကာလ လပေါငျး ၆၀ အထကျ ၁၂၀ နှငျ့အောကျပေးသှငျးပွီးဖွဈပါက ပမြျးမြှလုပျခတဈလစာ၏ အဆ ၅၀၊ လပေါငျး ၁၂၀ အထကျမှ လပေါငျး ၂၄၀ နှငျ့အောကျ ပေးသှငျးပွီးဖွဈပါက ပမြျးမြှလုပျခတဈလစာ၏ အဆ ၆၀ ၊ လပေါငျး ၂၄၀ အထကျ ထညျ့ဝငျကွေး ပေးသှငျးပွီးဖွဈပါက ပမြျးမြှလုပျခတဈလစာ၏ အဆ ၈၀ အကြိုးခံစားခှငျ့ ခှငျ့ရရှိမညျဖွဈပါသညျ။ အလုပျတှငျ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှုဖွဈပေါျခဲ့ပါက အလုပျသမားသညျ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒအေရ အာမခံကွေး ရရှိနိုငျမှု ရှိ / မရှိ ကို ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒပေုဒျမ ၂ (စ) တှငျ အလုပျတှငျထိခိုကျမှု ဟူသညျ့ စကားရပျအဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ဆိုခကြျပေါျမူတညျကာ အာမခံကွေးမြားရရှိသညျကို တှေ့ရှိရပါသညျ။ အလုပျတှငျထိခိုကျမှု ဆိုသညျမှာ အလုပျသမားသညျ အလုပျခှငျအတှငျးနှငျ့ အလုပျခှငျပွငျပတှငျ အလုပျကို အကွောငျးပွု၍ ဖွဈစေ၊ အလုပျတာဝနျနှငျ့ ဆကျစပျ၍ ဖွဈစေ၊ အလုပျရှငျ၏အကြိုးငှာ အခွားလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ ဖွဈစေ၊ အလုပျတာဝနျ ထမျးဆောငျရနျအလုပျခှငျသို့ အသှား သို့မဟုတျ အလုပျခှငျမှအပွနျ လမျးခရီးတှငျ ဖွဈစေ ဖွဈပေါျသော မတောျတဆ ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိမှု၊ သဆေုံးမှု သို့မဟုတျ အလုပျနှငျ့ဆိုငျသညျ့ ရောဂါရရှိမှုကိုဆိုသညျ။ ယငျးစကားရပျတှငျ လုပျငနျးခှငျဘေးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးရေးနှငျ့ စပျလဉြျးသညျ့အမိနျ့နှငျ့ ညှှနျကွားခကြျမြား၊ စညျးမဉြျး စညျးကမျးမြားကို လိုကျနာရနျ တမငျ ပကြျကှကျခွငျးကွောငျ့ျ့ ရရှိသညျ့ ထိခိုကျမှု သောျလညျးကောငျး၊ စီမံထားရှိသညျ့ ဘေးအန်တရာယျ အကာအကှယျ၊ အတားအဆီး ပစ်စညျးကိရိယာမြားကို ဖယျရှားခွငျး သို့မဟုတျ အသုံးမပွုခွငျးကွောငျ့ျ့ ရရှိသညျ့ ထိခိုကျမှုသောျလညျးကောငျး၊ အရကျသစော သောကျစားမှု သို့မဟုတျ မူးယဈဆေးဝါး သုံးစှဲမှုကွောငျ့ျ့ ရရှိသညျ့ ထိခိုကျမှုသောျလညျးကောငျး မပါဝငျ ဟုဖောျပွထားသညျကို တှေ့ရပါသညျ။ အလုပျတှငျထိခိုကျမှု ဟုတျ/မဟုတျဆိုသညျမှာ (က) သဆေုံးသူသညျ သဆေုံးအခြိနျ၌ အာမခံထားသူ သို့တညျးမဟုတျ အာမခံထားရမညျ့သူ ဟုတျ/မဟုတျ (ခ)  လုပျငနျးခှငျတှငျ ထိခိုကျမိခွငျးဖွဈပါက အလုပျကိုအကွောငျးပွု၍ ထိခိုကျခွငျး ဟုတျ/မဟုတျ အလုပျကို အကွောငျးပွု၍ ထိခိုကျခွငျးကွောငျ့ သဆေုံးခွငျး ဟုတျ/မဟုတျ (ဂ) လုပျငနျးခှငျ ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးရေးနှငျ့ စပျလဉြျးသညျ့ အမိနျ့နှငျ့ ညှှနျကွားခကြျမြား၊ စညျးမဉြျး စညျးကမျးမြားကို လိုကျနာရနျ တမငျပကြျကှကျခွငျးကွောငျ့ ရရှိသညျ့ထိခိုကျမှု ဟုတျ/မဟုတျ (ဃ) လုပျငနျးခှငျတှငျ ထိခိုကျမှုဖွဈပါက စီမံထားရှိသညျ့ ဘေးအန်တရာယျ အကာကှယျအတားအဆီး ပစ်စညျးကိရိယာမြား ဖယျရှာခွငျး (သို့မဟုတျ) အသုံးမပွုခွငျးကွောငျ့ ရရှိသညျ့ ထိခိုကျမှု ဟုတျ / မဟုတျ (င) လုပျငနျးခှငျပွငျပတှငျ ဆိုငျကယျ (သို့မဟုတျ) ကားဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ အခွားသော အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့လြှငျ ယာဉျစညျးကမျး၊ လမျးစညျးကမျးမြား လိုကျနာခွငျး ရှိ / မရှိ၊ အရကျသစော သောကျစားထားခွငျး ရှိ / မရှိ၊ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲထားခွငျး ရှိ / မရှိ (စ) လုပျငနျးခှငျပွငျပတှငျ ကားဖွငျ့ထိခိုကျမှုဖွဈပါက မိမိကားလမျးကွောငျး မှနျကနျမှု ရှိ / မရှိ၊ ထိခိုကျမှုဖွဈပှားရာ နယျမွသေညျ အလုပျရှငျမှ တာဝနျပေးခကြျအရ သှားရောကျခွငျး ဟုတျ / မဟုတျ (ဆ) ရုံးတကျ / ရုံးဆငျးပွုလုပျရာမှ လမျးခရီးတှငျ ကား / ဆိုငျကယျဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ အခွားသော အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ထိခိုကျ / သဆေုံးခဲ့လြှငျလညျးကောငျး ပုံမှနျအသုံးပွုလကြျရှိသော လမျးကွောငျး ဟုတျ / မဟုတျ (ဇ) အသုံးပွုသော ယာဉျသညျ အလုပျရှငျက ခှငျ့ပွုခကြျအရ အသုံးပွုသညျ့ယာဉျ ဟုတျ / မဟုတျ (ဈ) အသိသကျသေ (၂) ဦးကို စဈဆေးမေးမွနျးရာတှငျ ဒဏျရာရရှိသူနှငျ့ လုပျငနျးခှငျ တဈခုတညျးတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနခွေငျး ရှိ/မရှိ (ည) လုပျငနျးခှငျ၏ တာဝနျခြိနျ၊ အဆိုငျးခှဲထားပါက တာဝနျခြိနျအဆိုငျးမြားကို အထောကျအထားမြားဖွငျ့ တငျပွထားမှု ရှိ / မရှိ (ဋ်ဋ) ထိခိုကျမှုဖွဈပှားရာအခြိနျသညျ သတျမှတျတာဝနျခြိနျ ဟုတျ / မဟုတျ စသညျ့အခကြျမြားပေါျတှငျ မူတညျသညျကို တှေ့ရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အလုပျခှငျတှငျ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှုဖွဈပေါျခွငျးသညျ အထကျဖောျပွအခကြျမြားတှငျ ပါဝငျခွငျး ရှိမရှိဆိုသညျ့အခကြျသညျ အဓိကသြညျကို တှေ့ရပါသညျ။ ရုံးဝနျထမျးမြားအား ဖယျရီကားဖွငျ့ ပို့ဆောငျရာ ကားပကြျခဲ့သောကွောငျ့ ဆိုငျကယျဖွငျ့ ဝနျထမျးအား ပွနျလိုကျပို့ရာတှငျ အပွနျလမျးတှငျ ဆိုငျကယျမတောျတဆ ထိခိုကျမှုဖွငျ့ ပွငျးထနျစှာ ဒဏျရာရရှိပွီး သဆေုံးခဲ့ရာ မှုခငျးဆရာဝနျ၏ စဈဆေးခကြျအရ အရကျသစော သောကျစားထားကွောငျး စဈဆေးတှေ့ရှိရသဖွငျ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၂ (စ) နှငျ့ ကိုကျညီမှုမရှိသဖွငျ့ ငွငျးပယျခဲ့ရခွငျးနှငျ့ အလုပျဆငျးပွီး လုပျငနျးခှငျမှ အပွနျလမျးတှငျ ဆိုငျကယျတိမျးမှောကျ၍ ဒဏျရာရရှိပွီး ခေါငျးတှငျသှေးခဲရောဂါဖွငျ့ သဆေုံးခဲ့သညျကို စဈဆေးရာ တှေ့ရှိခကြျမြားအရ ဆိုငျကယျဦးထုပျ ဆောငျးထားခွငျးမရှိသညျကို တှေ့ရသောကွောငျ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၂ (စ) နှငျ့ ကိုကျညီမှု မရှိသဖွငျ့ ငွငျးပယျခဲ့ရသညျကိုလညျး တှေ့ရပါသညျ။  ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒအေရ မှတျပုံမတငျမနရေ မှတျပုံတငျရမညျ့ လုပျငနျးဌာနမြားတှငျ အလုပျရှငျမှ အလုပျသမားမြားအား မှတျပုံတငျရနျ ပကြျကှကျပါက ထိုသို့ ပကြျကှကျသညျ့ အလုပျသမားနှငျ့ မှီခိုသူမိသားစုမြားအား ဥပဒပေါ အကြိုးခံစားခှငျ့မြားကို ဆုံးရှုံးနဈနာမှုမရှိစရေနျ ဥပဒပေုဒျမ ၆၉ နှငျ့ နညျးဥပဒေ ၂၀၀ တို့တှငျ အောကျပါအတိုငျး ဖောျပွထားပါသညျ။     (က) ဥပဒပေုဒျမ ၁၆ နှငျ့ ပုဒျမ ၄၈ တို့အရ မှတျပုံတငျခဲ့သော အလုပျရှငျကသောျလညျးကောငျး၊ မှတျပုံတငျရနျ တာဝနျရှိသော အလုပျရှငျကသောျလညျးကောငျး ထညျ့ဝငျကွေးငှမြေား ပေးသှငျးခွငျးမပွုစကောမူ သို့မဟုတျ အလုပျသမား၏ လုပျခထဲမှ ထညျ့ဝငျကွေးငှကေို နုတျယူပေးသှငျးခွငျး မပွုစကောမူအာမခံထားသူသညျ လညျးကောငျး၊ အာမခံထားသူ သဆေုံးပွီးနောကျ ထိုသူက အမညျစာရငျးပေးသှငျးခွငျးခံရသူ သို့မဟုတျ ထို့သို့ အမညျ စာရငျးပေးသှငျးခွငျး မရှိခဲ့လြှငျ ထိုသူအား မှီခိုသူသညျလညျးကောငျး ဤဥပဒပေါ အကြိုးခံစားခှငျ့မြားကို ရထိုကျခှငျ့ရှိစရေမညျ။     (ခ) ထညျ့ဝငျကွေးငှေ ပေးသှငျးရနျ ပကြျကှကျသညျ့ အလုပျရှငျသညျ ပုဒျမ ၁၇ နှငျ့ ပုဒျမ ၅၀ တို့အရ ပေးသှငျးရမညျ့ ထညျ့ဝငျကွေးငှမြေားနှငျ့ ပုဒျမ ၈၈ အရ သတျမှတျထားသော ပကြျကှကျကွေးကိုပါ ပေးသှငျးရမညျ့အပွငျ အာမခံထားသူအား ပေးရမညျ့ အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ ကုနျကစြရိတျ အားလုံးကိုလညျး ကခြံရမညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒအေရ လုပျငနျးခှငျ အတှငျး / အပွငျမြားတှငျ လုပျငနျးခှငျဖွငျ့ ဆကျစပျ၍ အလုပျတှငျ ထိခိုကျမှုကွောငျ့ အမွဲမသနျးမစှမျးဖွဈသူမြားအတှကျ ဥပဒပေုဒျမ ၅၈ အရ လညျးကောငျး၊ အလုပျတှငျထိခိုကျမှုကွောငျ့ သဆေုံးသူမြားအတှကျ ဥပဒပေုဒျမ ၆၂ (က) အရ လညျးကောငျး၊ ဥပဒပေုဒျမ ၆၉၊ နညျးဥပဒေ ၂၀၀ တို့နှငျ့အညီ အလုပျရှငျမြားမှ လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့ကိုယျစား အာမခံထားသူနှငျ့ ကနြျရဈသူမိသားစုအား အကြိုးခံစားခှငျ့မြားကို ကခြံထုတျပေးရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒသေညျ အလုပျသမားမြား၏ ကနြျးမာရေးနှငျ့ လူမှုရေး လိုအပျခကြျမြားကို ဖွညျ့စညျးနိုငျရေးအတှကျ အလုပျရှငျ၊ အလုပျသမားနှငျ့ နိုငျငံတောျက စုပေါငျးအာမခံပွီး နိုငျငံတောျ၏ အဓိက ကုနျထုတျစှမျးအားစုဖွဈသော အလုပျသမားမြား၏ လူမှုဘဝလုံခွုံရေးနှငျ့ ကနြျးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုမြားကို ပိုမိုခံစားရရှိစမေညျဖွဈပါသညျ။

Labour App Update

Labour App Update

ယခင္ Labour
App တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊
အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္
အက္ဥပေဒ တို႔ပါဝင္ကာ ယခု Labour App တြင္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရး ဥေပဒ တို႔ကို ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္
အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ တို႔ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပေဒမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

File size : 1.08 MB

Download Link : Labour App
 

အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေပါ  အသက်အရွယ်၊ အလုပ်လုပ်ချိန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေပါ အသက်အရွယ်၊ အလုပ်လုပ်ချိန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္

“ကေလး” ဆိုသည္မွာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မွတ္္ပံုတင္ဆရာဝန္က ခြင့္ျပဳသည့္ အသက္တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို ဆိုလိုသည္။

“လူရြယ္”ဆိုသည္မွာ၊ အသက္တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို ဆိုလို သည္။

“လူငယ္” ဆိုသည္မွာ၊ “ကေလး” ႏွင့္ “လူရြယ္” ကို ဆိုလိုသည္။

“လူႀကီး” ဆိုသည္မွာ၊ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကို ဆိုလိုသည္။

“အလုပ္သမား” ဆိုသည္မွာ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသုံးျပဳ သည့္စက္၏၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦ၏ အစိတ္အပိုင္းတခုခုကို စင္ၾကယ္ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ရာ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မွထြက္ေသာအရာ၌ပါ၀င္ေသာ အလုပ္ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေသာ အရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ အခႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ခိုင္းေစခံ ရေသာသူကို ဆိုလိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ႀကီးၾကပ္သူ၊ လံုၿခံဳေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္၊ စာပို႔သူ၊ ဥယ်ာဥ္ လုပ္သားႏွင့္ အေထြေထြလုပ္သား စသည္တို႔လည္းပါဝင္သည္။

“ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္” ဆိုသည္မွာ –
(ကက)    အထည္၀တၳဳတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၳဳတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ သုံးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အလို႔ငွာ ျပဳလုပ္မႈ၊ အသြင္ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ မြမ္းမံမႈ၊ အၿပီးသတ္မႈ၊ ထုပ္ပိုးမႈ၊ ဆီထည့္မႈ၊ ေဆးေၾကာမႈ၊ တိုက္ခၽြတ္မႈ၊ ခြဲစိတ္မႈ၊ ေျခမႈန္းမႈ၊ အျခားနည္းစီရင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အျခားနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ၊
(ခခ)    ဆီကိုျဖစ္ေစ၊ ေရကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မိလႅာေရကိုျဖစ္ေစ၊ စုတ္မႈ၊ ထုတ္မႈ၊
(ဂဂ)    အားကိုျဖစ္ပြားေစမႈ၊ ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ ေပးပို႔မႈ၊
(ဃဃ)    စာပုံႏွိပ္မႈ၊ မိတၱဴကူးယူလုပ္ကိုင္မႈ၊ ေက်ာက္ပုံႏွိပ္မႈ၊ ဓါတ္ပုံကူးယူပုံႏွိပ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္အျခားအလားတူလုပ္ကိုင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္အစြန္းရရန္ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ ခ်ဳပ္္လုပ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥအတြက္ လုပ္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ ဆက္သြယ္လုပ္သည့္ စာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္မႈ၊
(ငင)    သေဘၤာကိုျဖစ္ေစ၊ ေရယာဥ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္ခြဲမႈ  တခုခုအတြက္လုပ္ရေသာလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုသည္။
(စစ)    လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာႏွစ္ နည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္မႈ၊ အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္စီမံမႈ၊
(ဆဆ)    ဓာတုပစၥည္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာစပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္း။

“အလုပ္႐ုံ” ဆိုသည္မွာ၊ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္အျပင္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္၊ အားအကူအညီျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္၊ သို႔မဟုတ္ သာမန္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုခုႏွင့္တကြ၊ ဥပစာကိုပါဆိုလိုၿပီး အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္အျပင္၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္၊ အားအကူအညီမရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ သာမန္အားျဖင့္ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုခုႏွင့္တကြ ဥပစာလည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္ရာဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဆးသုတ္ရာဌာန၊ စာပံုႏိွပ္ဌာနႏွင့္ ဆီႀကိတ္ဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက အျခားအလုပ္ဌာနမ်ားကိုလည္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းမပါဝင္။

 ရက္သတၱပတ္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား။

ပုဒ္မ ၅၉။    ။ အလုပ္ရံုတြင္ မည္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ် ရက္သတၱပတ္တပတ္လွ်င္၊ ေလးဆယ့္ေလးနာရီ ထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

သို႔ရာတြင္ အလုပ္ရံု၌ အလုပ္လုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းထူးမ်ားေၾကာင့္၊ တရက္ပတ္လံုး အဆက္မျပတ္ လုပ္ရမည့္အလုပ္တြင္ လုပ္သည့္လူႀကီး အလုပ္သမားသည္၊ ရက္သတၱပတ္တြင္ေလးဆယ့္ရွစ္နာရီမွ် အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္၊၊

ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား။

၆၀။    ။(၁)    မည္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ်၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္လွ်င္၊ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ —
(က)    ထိုအလုပ္သမားသည္၊ တနဂၤေႏြေန႔မတိုင္မီ သံုးရက္အနက္၊ တရက္ရက္္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးရျပီျဖစ္ေစရမည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုတနဂၤေႏြေန႔ ေနာက္သံုးရက္အနက္ တရက္ရက္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးရမည္ ျဖစ္ေစရမည္၊ ထို႔ျပင္
(ခ)    အလုပ္ရံုမန္္ေနဂ်ာသည္ ထိုတနဂၤေႏြေန႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အပိုဒ္ (က) အရ၊ ထိုေန႔အဘို႔ အစားသြင္း သည့္ေန႔၊ ထိုေန႔မ်ား အနက္ အလ်င္က်သည့္ေန႔ မတိုင္မီ –
(ကက) ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၌ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ေစရန္ လိုအပ္ပါက အလုပ္သမား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာသည္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္းဦးစီးဌာနက လႊဲအပ္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိထံသို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အနည္းဆံုးသံုးရက္ ႀကိဳတင္၍ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္
(ခခ)    အနည္းဆံုး ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီက ႀကိဳတင္၍ ယင္းသို႔ ႀကံရြယ္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာကို အလုပ္ရံုတြင္ ျမင္သာ ေအာင္ကပ္ထားျပီးျဖစ္ရမည္ျပင္ ထိုေန႔မ်ားအနက္၊ ေနာက္က်သည့္ေန႔ ကုန္ဆံုးသည္အထိ ကပ္ထားရမည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးအား အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးမရဘဲ၊ အဆက္မျပတ္ဆယ္ရက္ထက္ပို၍ အလုပ္ လုပ္ရ ျခင္းကိုျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ရက္အစား သြင္းျခင္းကိုမွ် မျပဳရ။
(၂)    ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ ေပးသည့္ႏို႔တစ္စာမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပယ္ဖက္မည္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ထိုေန႔မ်ားအနက္ အလ်င္က်သည့္ေန႔မတိုင္မီ ရက္တရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ၏ ရံုးသို႔ေပးအပ္သည့္ ႏို႔တစ္စာျဖင့္၄င္း၊ ပုဒ္မ ၆၇ အရ ကပ္ထားသည့္အခ်ိန္ ႏို႔တစ္စာ၏အနီးတြင္ [ျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားသည့္ ႏို႔တစ္စာျဖင့္၄င္း] `ပယ္ျဖတ္ႏိုင္သည္။
(၃)    ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားသည္ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္လုပ္၍၊ ထိုေန႔မတုိင္မီ သံုးရက္အနက္ တရက္ရက္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ရျပီး ျဖစ္သည့္အခ်က္တြင္၊ ထိုတနဂၤေႏြေန႔ကို ထိုအလုပ္သမား ရက္သတၱပတ္ အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္္ တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွါ၊ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။

အစားေပးသည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား

၆၁။    ။    (၁)    ဤအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ၊ အလုပ္ရံုကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ သူမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၆၀ ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္းဥပေဒ ျပဳျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုပုဒ္အရွိ ပုဒ္မခြဲ (၁) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအနက္၊ တရက္ရက္ကို အလုပ္သမားအား ခံစားခြင့္မေပးလွ်င္၊ ထိုသူအား အလုပ္ပိတ္္ရက္မ်ားရသင့္သည့္ ျပကၡဒိန္လ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လာမည့္ ျပကၡဒိန္လ ႏွစ္လအတြင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိဆံုးရႈံးေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္ အေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အစားေပး သည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရမည္။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္ထားသည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ခြင့္ျပ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။
 
ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား

၆၂။    ။ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ မည္သည့္လူႀကီး အလုပ္သမားကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ မည္သည့္ ရက္တြင္မဆို အလုပ္ခ်ိန္နာရီေပါင္း ရွစ္နာရီထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္္ေစရ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
အားလပ္ခ်ိန္မ်ား

ပုဒ္မ ၆၃။    ။ အလုပ္ရံုရွိ လူႀကီးအလုပ္သမားမ်ား၏ ရက္အသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခား မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ၌၊ မည္သည့္ကာလ အပိုင္းအျခားမွ် ငါးနာရီထက္မပိုေစရ၊ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ အလုပ္သမားကိုမွ် အနည္းဆံုး နာရီ၀က္နားေနရန္ အားလပ္ခ်ိန္မရေသးမီ ငါးနာရီထက္ပို၍ တဆက္တည္းအလုပ္မလုပ္ေစရ။
ရွင္းလင္းခ်က္    ။    ။အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ အားလပ္ခ်ိန္ျဖင့္ ျခားမေနေသာ အလုပ္ကာလ အပိုင္းအျခားကို တဆက္   တည္းလုပ္ရေသာ အလုပ္ကာလ အပိုင္းအျခားဟူ၍ ယူဆရမည္။

ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္အစအဆံုးကန္႔သတ္ခ်က္။

၆၄။    ။ အလုပ္ရံုတြင္၊ လူႀကီးအလုပ္သမား အလုပ္လုပ္သည့္္္္္္္ ကာလ အပို္င္းအျခားမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၃ အရ၊ ထိုသူရရွိသည့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ နာရီေပါင္း ဆယ္နာရီထက္ပို၍ မႀကာရေအာင္ စီမံထားရမည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ အလုပ္ရံုအတြက္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ထိုနာရီေပါင္းထက္ပို၍ စီမံထားႏိုင္သည္။

ညဥ့္လွည့္မ်ား။
 
၆၅။    ။ အလုပ္သမားသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္သည့္အလွည့္၌ အလုပ္လုပ္လွ်င္၊ ထိုသူအတြက္ ေနာက္လာမည့္ေန႔မွာ ယင္းသို႔ေသာ အလွည့္ကုန္သည့္ အခါကစ၍ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ကာလအပိုင္းအျခား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္အျပင္၊ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္္္္္က်ျပီးေနာက္၊ ထိုသူအလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ထဲသို႔ ထည့္၍ တြက္ရမည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သီးျခားေဖၚျပထားသည့္ အလုပ္ရံုျဖစ္လွ်င္ ေနာက္လာမည့္ရက္မွာ ယင္းသို႔ေသာ အလွည့္ အစျပဳသည့္အခါကစ၍၊ ေရတြက္ေသာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီကာလ အပိုင္းအျခားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟူ၍၄င္း၊ ညဥ္းသန္းေခါင္မတိုင္မီ အလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို ေနာက္လာမည့္ရက္ထဲသို႔ ထည့္၍တြက္ရမည္ ဟူ၍၄င္း၊ အမိန္႔စာျဖင့္ ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ထပ္ေနေသာအလွည့္မ်ားကိုတားျမစ္ျခင္း။
 
၆၆။    ။ (၁) အလုပ္ရံုတြင္ တမ်ိဳးတည္းေသာအလုပ္၌ တခ်ိန္တည္း အလွည္႔က်လူစုတစ္စု ထက္ပို၍လုပ္ရန္ စီစဥ္ထား ေသာအလွည့္က်လုပ္သည့္ စံနစ္ျဖင့္အလုပ္မလုပ္ရ။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံုအမ်ိဳးအစား တခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏိုင္သည္။

 ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳပို္င္ခြင့္ အာဏာ။

၇၀ ။    ။    (၁) အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုတြင္ ႀကီးၾကပ္ရႈၾကည့္သည့္အလုပ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အလုပ္လုပ္သူတို႔ကိုေသာ္၎၊ လ်ွိဳ၀ွက္အပ္သည့္ အလုပ္တြင္ ခိုင္းေစထားသူတို႔ကိုေသာ္၎၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳႏိုင္သည့္ျပင္၊ ဤအခန္းရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားသည္၊ ယင္းသို႔ေသာအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပထားသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ မွ်မသက္ဆိုင္ေစရ။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုမ်ားရိွလူႀကီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ ထုိနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ျပ႒ာန္းထားသည္အထိ —
(က) အေရးတႀကီးျပင္ရန္အလုပ္တြင္ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ခ)    အလုပ္ရံုဆုိင္ရာ အရပ္ရပ္လုပ္ကိိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မွ လြန္လ်က္ လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ ႀကိဳတင္စီမံလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးတြင္ လုပ္္္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဂ)    ႀကိဳးၾကာ ႀကိဳးၾကာမွ်သာ လုပ္ရန္လိုျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္၀တ္တရားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၊ ထိုသူတု႔ိ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနရသည့္ ၾကားအခ်ိန္နာရီမ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ပုဒ္မ ၆၃ အရ လိုအပ္ သည့္အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၊ ထက္ပိုမ်ားလွ်င္ လိုအလုပ္မ်ိဳတြင္းလုပ္သည္အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဃ)    အလုပ္လုပ္နည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းထူးမ်ားေၾကာင့္ တရက္ပတ္လံုး ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(င)    ေနစဥ္ျပဳရမည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေနစဥ္ထုတ္ေပးရမည္ မရိွမျဖစ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုျပဳသည့္၊ သိုတည္းမဟုတ္ ထုတ္ေပးသည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၆၀ ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစ ႏိုင္သည္။
(စ)    ရာသီဥတု တခုခုအတြင္းမွတစ္ပါး၊ အျခားရာသီဥတုမ်ားတြင္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၆၀ ရွိျပဠာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဆ) ဥတုမမွန္ကန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရံဖန္းရံခါးသာလုပ္ရေသာ ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို  ပုဒ္မ ၆၀ ႏွင့္၆၄ မ်ားရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဇ)    ဘိြဳင္လာအိုရံုးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ စက္ခန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အားေပးစက္ကို ျဖစ္ေစ၊ အားပို႔စက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ၾကည့္ရႈလုပ္သည့္အလုပ္၊ သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၀ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။

(၃)    ကင္းလြတ္ခြင့္တခုုခု ျပဠာန္းသည့္ပုဒ္မခဲြ (၂) အရျပဳေသာနည္းဥပေဒမ်ားသည္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ထင္ျမင့္သည့္အတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ပုဒ္မ ၆၇ ရိွ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။
(၄)    ဤပုဒ္မအရ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္သမားအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္၊ ရက္သတၱတပတ္တြင္အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းရမည္။ ပုဒ္မခဲြ (၂)၊ အပိုဒ္(က)အရခြင့္ျပဳသည့္ကင္းလြတ္ခ်က္မွ တပါး၊ အျခားကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားသည္၊ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရ။
(၅)    ဤပုဒ္မအရ ျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ သံုးႏွစ္ထက္ပို၍ အာဏာမတည္ေစရ။
(၆)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ ဤအခန္းရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊ သင့္သည္ ထင္ျမင္ သည့္အတုိင္း အျခားကိစၥ ျပ႒ာန္းရန္ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳႏိုင္သည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္အမိန္႔မ်ားျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာ

၇၁    ။    ။    (၁)    လုပ္သည့္အလုပ္ အမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အလုပ္ရံု တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံုအမ်ိဳးအစားတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ား  အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္ ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ သတ္မွတ္ရန္ မသင့္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ မိမိသင့္ေလ်ာ္သည့္ထင္ျမင္သမွ်၊ သင့္ေလ်ာ္သည္ထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း၊ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ မိမိသင့္သည္ထင္ျမင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထားလ်က္၊ ထုိအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ပုဒ္မ ၆၇ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမိန္႔စာျဖင့္ ေလ်ွာ့ေပါ့အတည္ျပဳႏိုင္သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနကေသာ္၎၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို လိုက္နာ၍၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ ခ်ဳပ္ကေသာ္၎၊ အလုပ္ရံုအား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရုံမ်ားအား အထူးသျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏို္င္ေစရန္အလို႔ငွာ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္လုိအပ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအေၾကာင့္ အလုပ္ရံုတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံု စု၊ သို႔တည္းမဟုတ္အလုပ္ရံုအမ်ိဳး အစားတခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားတဦးဦးကုိ၊ သုို႔တည္းမဟုတ္လူႀကီး အလုပ္သမားအားလံုးကို အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က သင့္သည္ ထင္ျမင္ သည့္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားထား၍၊ ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၄ ႏွင့္ ၆၇ ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္တခုခုမွ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္အားလံုးမွ အမိန္႔စာျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
(၃)    ရက္သတၱတပတ္လွ်င္ လုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မခဲြ (၂) အရခြင့္ျပဳ႕သည့္ ကင္းလြတ္ခ်က္ သည္ ပုဒ္မ ၇၀၊ ပုဒ္မ (၄)အရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အမ်ာဆံုး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစရ။
(၄)    ပုဒ္မခဲြ (၂) အရ ထုတ္လုပ္သည့္ အမိ္န္႔သည္၊ ထိုအမိန္႔တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမွ်သာ အတည္ျဖစ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္အလုပ္ရံု မန္ေနဂ်ာအား၊ ထိုအမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာေပသည့္ေနမွစ၍ ႏွစ္လထက္ပို၍ အတည္မျဖစ္ေစရ။
သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးငွာ လိုအပ္သည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထင္ျမင္သေဘာရရိွလွ်င္၊  အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပန္တမ္းတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍၊ ထုိအမိန္႔အတည္ျဖစ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားထိ၊ အခါအာေလ်ာ္စြာ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားသည္ တႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လထက္မပိုေစရ။

 အခ်ိန္ပုိလုပ္ရသည့္အတြက္ အခပုိ။

၇၃    ။    ။    (၁)    အလုပ္သမားတဦးတေယာက္တည္း၊ အလုပ္ရံုတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၂ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ပို၍ လုပ္ရလွ်င္၊ ထိုသူသည္ မိမိ အခ်ိပိုလုပ္ရသည့္အတြက္္၊  မိမိသာမန္ရရိွသည့္ အခႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆ ရေစရမည္ျပင္၊ ရွားပါးစရိတ္ရေနလွ်င္ ထုိအခိ်န္ပိုလုပ္ရသည့္ ေန႔အတြက္ ေပးျမဲႏႈန္းအတိုင္း ရွားပါးစရိတ္ကိုလည္း ရေစရမည္။
(၂)    အလုပ္ရုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပုတ္ျပတ္ႏႈန္းေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ အခေပးလွ်င္၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍၊ ဤပုဒ္မအလုို႔ငွာ၊ အခ်ိန္နာရီအလုိက္ အခႏႈန္းမ်ားကို ထိုအလုပ္သမားမ်ား လုပ္၍ရသည့္ေငြ၏ပ်မ္းမွ်ရႏႈန္းႏွင့္ တူညီႏိုင္သမွ် တူညီေအာင္ သတ္မွတ္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသိုိ႔သတ္မွတ္သည့္ အခႏႈန္းမ်ားသည္ ဤပုုဒ္မအလို႔ငွာ၊ ထိုအလုပ္သမား၏ သာမန္အခႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူရ မည္။
(၃)    အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္၊ ဤပုဒ္မရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ အလို႔ငွာ၊ အလုပ္ရံုတြင္ထားရွိရမည့္ မွတ္ပုံစာအုပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၄)    တရားရံုသည္ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၂ တို႔အရ အလုပ္သမားအားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ပါ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကို ေပးထိုက္သည့္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက ရထိုက္ေသာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကိုေပးရန္ တာဝန္ရွိသူက ထိုအလုပ္သမားအား ထုတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ ။    ။ ဤပုဒ္မအရေပးရမည့္ အခပိုကုိ တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွာ “အခ” ဆိုသည္မွာ၊ မည္သည့္စရိတ္မွ်မပါေသာ အခသက္သက္ျဖစ္သည့္ ဟုမွတ္ယူရမည္။

တရက္တည္း၌ အလုပ္ရံုႏွစ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း။

၇၄    ။    ။    ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္မွတပါး မည္သည့္ လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ်၊ အလုပ္ရံုတခု၌ အလုပ္လုပ္ၿပီးျဖစ္လွ်င္၊ ထိုေန႔၌ပင္အျခားအလုပ္ရံုတခု၌ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားခုိင္းေစျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း။

ပုဒ္မ ၇၅    ။    ။    အသက္တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အလုပ္ရံုတခုခုတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
ပုဒ္မ ၇၅-က။    ။ မည္သည့္လူငယ္ကိုမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေစေသာ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစေသာ၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရ။

ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္္္္္္္္္္္္။

၇၉ ။    ။ (၁)    မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ –
(က)    မည္သည့္ရက္တြင္မွ် ေပါင္းေလးနာရီထက္ပို၍ မခိုင္းေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
(ခ)    ညေနေျခာက္နာရီမွ နံနက္ေျခာက္နာရီထိ အခ်ိန္အတြင္းမခိုင္းေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ ခြင့္မျပဳ ရ။
(၂)    ကေလးအားလံုးတုိ႔၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ အလွည့္ခ်င္းမထပ္ေသာ အလွည့္ႏွစ္လွည့္ သာ ကန္႔သတ္ထားရမည့္အျပင္၊ တလွည့္လွ်င္လည္း အားလပ္ခ်ိန္ေပးလွ်င္ ထုိအားလက္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ေပါင္းမွာ ငါးနာရီထက္ မပုိေစရ။ ကေလးအသီးသီးကုိ အလ်ည့္က်လူစုတြင္သာ ခုိင္းေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ခုိင္းေစခံရေသာ ကေလးပါ၀င္ လုပ္ေသာ အလွည့္က်လူစုကုိ၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္မရွိဘဲ၊ တလလွ်င္ တႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳရ။
(၃)    ပုဒ္မ ၆၀ ရွိ ျပဌာန္းခ်က္သည္၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလး ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ထုိပုဒ္မရွိ ျပဌာန္းခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳရ။
(၄)    မည္သည့္ကေလးကုိမွ်၊ အလုပ္႐ံုတခု၌ အလုပ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရက္တြင္၊ အျခားအလုပ္႐ံုတခု၌ ခုိင္းေစ ျခင္းမျပဳရ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

 ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း။

၈၅။    ။ အလုပ္႐ုံ၊  သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္႐ုံျဖစ္သည္ဟု ဤအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒအရ ေၾကညာထားသည့္ေနရာတခုခုတြင္ေသာ္၎၊ ထိုအလုပ္႐ုံ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္၎၊ ဤအက္ဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒအရ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္လွ်င္၊ အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ တို႔သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေအာက္ မနည္းေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္၊ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ပါက၊ ထိုသူအသီးသီးသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရမည့္ျပင္၊ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သည့္ ရက္မ်ားအတြက္ တရက္လွ်င္၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုလည္း စီရင္ျခင္းခံရမည္။
[ သို႔ရာတြင္ —
(၁) ။    ။    ပုဒ္မ ၅၉ ၏၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၆၂ ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္အား ေငြဒဏ္စီရင္ရာ၌ တရား႐ုံးသည္၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေအာက္ မနည္းေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၇၃ (၁)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေၾကးေငြ၏ ႏွစ္ဆႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္အနက္ မ်ားရာေငြဒဏ္ကို စီရင္ရမည္။
(၂) ။    ။    အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္၊ ဆန္႔က်င္မႈ တစ္ခု တည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ ေငြဒဏ္စုစုေပါင္းသည္ ဆိုခဲ့သည့္ေငြဒဏ္မ်ားထက္ မပိုေစရ။ ]

 အထက္က ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရဘူးသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္တိုး၍ စီရင္ျခင္း။

၈၆။    ။ ပုဒ္မ ၈၅ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရဘူးသူသည္၊ ယခင္က ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေနာက္ထက္ ဆန႔္က်င္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ေျခာက္ လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံးက်ပ္သိန္းသံုးဆယ္မွ အမ်ားဆုံးက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။
သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရန္အလို႔ငွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ထိုသူအေပၚတြင္ ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကို ထည့္သြင္းအေရးမယူရ။

ျပစ္မႈမ်ားကို အေရးယူျခင္း။

၉၇ ။    ။ (၁) စစ္ေဆးေေရးအရာရွိက ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ၏ စာျဖင့္ေပးေသာ အခြင့္အမိန္႔ကို ႀကိဳတင္ရရွိၿပီးမွျဖစ္ေစ၊ စြဲဆိုသည့္အမႈမွတပါး၊ မည္သည့္တရား႐ံုးကမွ် ဤအက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈတခုခုကို အေရးမယူရ။
(၂)    ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ ျပစ္မႈတခုခုကို စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရားရံုးက စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

တရားစြဲဆိုႏိုင္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို ကန္႔သတ္ျခင္း။

၉၈    ။    ။    ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သည္ဟု စစ္ေဆးေေရးအရာရွိသိရွိသည့္ေန႔မွ အပိုင္းအျခား ေျခာက္လအတြင္း တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ထိုျပစ္မႈကိုမည္သည့္တရား႐ုံးကမွ် အေရးမယူရ။
သို႔ရာတြင္ ထိုျပစ္မႈသည္ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ကို မလိုက္နာသည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္အခါ၊ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းကို ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုသည့္ေန႔မွ ဆယ့္ႏွစ္လအတြင္း တိုင္းတန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႔ကိုသာ
ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။