ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သံုးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေသာစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းဆိုသည္မွာ လူနွင့္တိရစာၦန္တို႔၏  က်န္းမာေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုက်ိဳးစက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ သဘာဝအရျဖစ္ေစ၊ လူတို႔ျပဳလုပ္ဖန္တီးရာမွျဖစ္ေစ၊ ထြက္ေပၚလာေသာဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကိုဆိုသည္။ ယင္းစာကားရပ္တြင္ ဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းနွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကို နည္းပညာအရ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အခိုး၊ အေငြ႔၊ အရည္၊ အဆီႏွင့္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏၲာရယ္မ်ားမွာ


(က) ခ်က္ခ်င္းအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ျခင္း၊
( ခ) မ်က္စိျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊
( ဂ) ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း၊
(ဃ) မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း၊
( င) မ်ိဳးပြားမႈအဆိပ္သင့္ျခင္း၊
( စ) ကိုယ္အဂါၤ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို အဆိပ္သင့္ျခင္း (တစ္ႀကိိမ္/အႀကိိမ္္္ႀကိိမ္)၊
(ဆ) အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းကို ထိခိုက္ျခင္း၊
( ဇ) အေရျပားထိခုိက္လြယ္ျခင္း။
တို႔ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လိုင္စင္ ရရွိရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္တကြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟို ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလ်ွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၇ တို႔တြင္၁၆။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္-
(က) လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။


(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားက တိက်စြာလိုက္နာေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


(ဂ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုျုခံေရးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိ ရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား
ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရမည္။


(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္လံုျုခံေရး ကိရိယာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို စနစ္တက်
သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳရမည္။


(င) လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္းေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။


(စ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္

ညီၫြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမွသာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။  ယင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။


(ဆ) အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ခြင့္ ရရွိပါက ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းၾကား စာမိတၲဴကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။


(ဇ) မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္သေဘာတူညီခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။


(ဈ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္အခါ တ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျုပထားေသာ ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္ရမည္။


(ည) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္ပါ ေနရာ ေဒသတစ္ခုခုမွ အျခားေနရာ ေဒသတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ရွိပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။


(ဋ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


၁၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူႏွင့္ တိရစၦာန္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေလ်ာ္ေၾကး ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အာမခံထားရွိရမည္။၂၆။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လူ၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ထိုဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တားျမစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳႏိုင္သည္။၂၇။ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာေစရမည္-
(က) အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္အဆင့္ကို ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားအရ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊
(ခ) အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈအဆင့္ မွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အႏၲရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားတို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊
(ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လံျုခံဳေရးကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား
တက္ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(င) ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈ မျပဳျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ တို႔ အရ


လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအနၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ ေအာက္ပါပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထားရိွရမည့္အျပင္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစရမည္-
(က) ဓာတ္ေငြ႔ကာ အသက္ရွဴ ကရိယာ၊
( ခ) မီးေဘးလံုၿခံဳရးဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာ၊
( ဂ) ဓာတ္ခြဲခန္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးဝတ္စံုမ်ား၊
(ဃ) မ်က္လံုးကာမ်ား၊
( င) မ်က္နွာဖံုးကာမ်ား၊
( စ) လံုၿခံဳေရးဖိနပ္မ်ား၊
(ဆ) လက္အိတ္မ်ား၊
( ဇ) လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ လိုအပ္ေသာ အျခားအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား။


၅၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္း

က်င္သို႔ မလိုလားအပ္သည့္အေနအထားျဖင့္ပ်ံ႕နွံံ႔ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္နွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလိုညႊန္ၾကား၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။


၅၈။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမွ

ကာကြယ္ရန္နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းစီမံထားရမည္-
(က) အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမွ
ကာကြယ္ေရးတု႔ိအတြက္ ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ၍ လူဦးေရအနည္းဆံုးျဖင့္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ မျဖစ္မေနထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္နွင့္ ထိေတြရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ေစရန္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ခ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အနၱရာယ္
ကင္းရွင္းေစေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားနွင့္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈနွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းစီမံ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားနွင့္
အစီအမံမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊
(ဃ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ခနၶာသန္ရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆပ္ျပာ၊
ဆပ္ျပာရည္၊ သန္႔စင္္ေဆးရည္၊ ေလမႈတ္စက္စသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားနင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးေသတၱာမ်ား ထားရွိျခင္း၊
( င) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးကိရိယာနွင့္ ဝတ္စံုမ်ား
လံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေပးျပီး ယင္းတု႔ိကိုသံုးစြဲတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲေစျခင္း၊
( စ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္
သူမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမည့္အျပင္ အစဥ္အၿမဲသတိေပးျခင္း၊
(ဆ အႏၲရာယ္္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနၱရာယ္သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားကို ထင္ရွားေသာ
ေနရာမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိျခင္း၊
( ဇ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အဆင့္အတိုင္း
သီးျခား ခြဲျခားထားရွိျခင္း၊
(ဈ) အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္နိင္ေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းသြား
လာရာတြင္ လံုေလာက္ေသာအက်ယ္အဝန္းနွင့္ အႏၲရာယ္္ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၳဳမ်ားမွ ကင္းရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားရွိျခင္း၊
(ည) မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ မီးျငိမ္းသတ္ေရးစနစ္နွင့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိျခင္းနွင့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား
ထားရွိျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇ နွင့္ ၃၈ တို႔တြင္ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုင္စင္ရရွိသူက လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူက မွတ္ပံုတင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိသူတို႔က ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္-

(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိုယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊
(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ေစၿပီး ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင္ျပဳျခင္း၊
(ဂ) လိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၃၃။ မည္သူမွ် ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။


၃၄။ မည္သူမွ် လိုင္စင္မရွိဘဲ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။၃၅။ မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတု ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။၃၆။ မည္သူမွၽ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရ။ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၃၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ခုနစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၈။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကိုငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ၃၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတို့မွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ

အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ အလုပ္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ဒဏ္ရာရရွိသူ အာမခံအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔တြင္ အကံ်ဳးဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ထည့္ဝင္ေၾကး ကာလအပိုင္းအျခား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၂ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၈၁၊ ၁၉၂၊ ၁၉၆ တို႔ႏွင့္အညီ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ပါက နာေရးစရိတ္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ကို မွတ္ပံုတင္ကာလႏွင့္ ထည့္ဝင္ေၾကးကာလ လေပါင္း ၆၀ ႏွင့္ ေအာက္ရွိပါက ပ်မး္မွ်လုပ္ခ တစ္လစာ၏ အဆ ၃၀ ကို က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္အျဖစ္ ရရွိပါသည္။ ဆက္လက္၍ ထည့္ဝင္ေၾကးကာလ လေပါင္း ၆၀ အထက္ ၁၂၀ ႏွင့္ေအာက္ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ပါက ပ်မ္းမွ်လုပ္ခတစ္လစာ၏ အဆ ၅၀၊ လေပါင္း ၁၂၀ အထက္မွ လေပါင္း ၂၄၀ ႏွင့္ေအာက္ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ပါက ပ်မ္းမွ်လုပ္ခတစ္လစာ၏ အဆ ၆၀ ၊ လေပါင္း ၂၄၀ အထက္ ထည့္ဝင္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ပါက ပ်မ္းမွ်လုပ္ခတစ္လစာ၏ အဆ ၈၀ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


အလုပ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ အာမခံေၾကး ရရွိႏိုင္မႈ ရွိ / မရွိ ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂ (စ) တြင္ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ ဟူသည့္ စကားရပ္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေပၚမူတည္ကာ အာမခံေၾကးမ်ားရရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပတြင္ အလုပ္ကို အေၾကာင္္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္တာ၀န္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွင္၏အက်ိဳးငွာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္အလုပ္ခြင္သို႔ အသြား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္မွအျပန္ လမ္းခရီးတြင္ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ၊ ေသဆုံးမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါရရွိမႈကိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ တမင္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့့္္ ရရွိသည့္ ထိခိုက္မႈ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီမံထားရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ အကာအကြယ္၊ အတားအဆီး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳျခင္းေၾကာင့့္္ ရရွိသည့္ ထိခိုက္မႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈေၾကာင့့္္ ရရွိသည့္ ထိခိုက္မႈေသာ္လည္းေကာင္း မပါ၀င္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။


အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ ဟုတ္/မဟုတ္ဆိုသည္မွာ
(က) ေသဆံုးသူသည္ ေသဆံုးအခ်ိန္၌ အာမခံထားသူ သို႔တည္းမဟုတ္ အာမခံထားရမည့္သူ ဟုတ္/မဟုတ္
(ခ)  လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခုိက္မိျခင္းျဖစ္ပါက အလုပ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ထိခုိက္ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ အလုပ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္
(ဂ) လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ တမင္ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ထိခိုက္မႈ ဟုတ္/မဟုတ္
(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပါက စီမံထားရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ အကာကြယ္အတားအဆီး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဖယ္ရွာျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ ထိခိုက္မႈ ဟုတ္ / မဟုတ္
(င) လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ဆိုင္ကယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ကားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့လွ်င္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာျခင္း ရွိ / မရွိ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားျခင္း ရွိ / မရွိ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲထားျခင္း ရွိ / မရွိ
(စ) လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ကားျဖင့္ထိခိုက္မႈျဖစ္ပါက မိမိကားလမ္းေၾကာင္း မွန္ကန္မႈ ရွိ / မရွိ၊ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမသည္ အလုပ္ရွင္မွ တာဝန္ေပးခ်က္အရ သြားေရာက္ျခင္း ဟုတ္ / မဟုတ္
(ဆ) ရံုးတက္ / ရံုးဆင္းျပဳလုပ္ရာမွ လမ္းခရီးတြင္ ကား / ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ / ေသဆံုးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း ပံုမွန္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္း ဟုတ္ / မဟုတ္
(ဇ) အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္သည္ အလုပ္ရွင္က ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အသံုးျပဳသည့္ယာဥ္ ဟုတ္ / မဟုတ္
(စ်) အသိသက္ေသ (၂) ဦးကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုတည္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ
(ည) လုပ္ငန္းခြင္၏ တာဝန္ခ်ိ္န္၊ အဆိုင္းခြဲထားပါက တာဝန္ခ်ိန္အဆိုင္းမ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားမႈ ရွိ / မရွိ
(႗) ထိခုိက္မႈျဖစ္ပြားရာအခ်ိန္သည္ သတ္မွတ္တာဝန္ခ်ိန္ ဟုတ္ / မဟုတ္ စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပအခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိဆိုသည့္အခ်က္သည္ အဓိက်သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအား ဖယ္ရီကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ရာ ကားပ်က္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းအား ျပန္လိုက္ပို႔ရာတြင္ အျပန္လမ္းတြင္ ဆိုင္ကယ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရာ မႈခင္းဆရာဝန္၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (စ) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အလုပ္ဆင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွ အျပန္လမ္းတြင္ ဆုိင္ကယ္တိမ္းေမွာက္၍ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ေခါင္းတြင္ေသြးခဲေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ ေဆာင္းထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (စ) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ မွတ္ပံုမတင္မေနရ မွတ္ပံုတင္ရမည့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထိုသို႔ ပ်က္ကြက္သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ မီွခိုသူမိသားစုမ်ားအား ဥပေဒပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမရွိေစရန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၉ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၂၀၀ တို႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
    (က) ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၈ တို႔အရ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္ဝင္ေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမျပဳေစကာမူ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမား၏ လုပ္ခထဲမွ ထည့္ဝင္ေၾကးေငြကို ႏုတ္ယူေပးသြင္းျခင္း မျပဳေစကာမူအာမခံထားသူသည္ လည္းေကာင္း၊ အာမခံထားသူ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ထိုသူက အမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းခံရသူ သို႔မဟုတ္ ထုိ႔သို႔ အမည္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ထုိသူအား မွီခိုသူသည္လည္းေကာင္း ဤဥပေဒပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရထိုက္ခြင့္ရွိေစရမည္။
    (ခ) ထည့္ဝင္ေၾကးေငြ ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အလုပ္ရွင္သည္ ပုဒ္မ ၁၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀ တို႔အရ ေပးသြင္းရမည့္ ထည့္ဝင္ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၈၈ အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ပ်က္ကြက္ေၾကးကိုပါ ေပးသြင္းရမည့္အျပင္ အာမခံထားသူအား ေပးရမည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကိုလည္း က်ခံရမည္။


သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း / အျပင္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖင့္ ဆက္စပ္၍ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ အၿမဲမသန္းမစြမ္းျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ အရ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၂ (က) အရ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၉၊ နည္းဥပေဒ ၂၀၀ တို႔ႏွင့္အညီ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ကိုယ္စား အာမခံထားသူနွင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုအား အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို က်ခံထုတ္ေပးရပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က စုေပါင္းအာမခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုခံစားရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

Labour App Update

Labour App Update

ယခင္ Labour
App တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊
အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္
အက္ဥပေဒ တို႔ပါဝင္ကာ ယခု Labour App တြင္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရး ဥေပဒ တို႔ကို ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္
အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ တို႔ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပေဒမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

File size : 1.08 MB

Download Link : Labour App
 

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒပါ  အသက္အရြယ္၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒပါ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္

 “ကေလး”
ဆိုသည္မွာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မွတ္္ပံုတင္ဆရာဝန္က ခြင့္ျပဳသည့္ အသက္တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို
ဆိုလိုသည္။

“လူရြယ္”ဆိုသည္မွာ၊ အသက္တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို ဆိုလိုသည္။

“လူငယ္” ဆိုသည္မွာ၊ “ကေလး” ႏွင့္ “လူရြယ္” ကို ဆိုလိုသည္။

“လူႀကီး” ဆိုသည္မွာ၊ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကို ဆိုလိုသည္။

 

“အလုပ္သမား” ဆိုသည္မွာ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသုံးျပဳ သည့္စက္၏၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦ၏
အစိတ္အပိုင္းတခုခုကို စင္ၾကယ္ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ရာ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မွထြက္ေသာအရာ၌ပါ၀င္ေသာ
အလုပ္ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေသာ အရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ
အခႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ခိုင္းေစခံ ရေသာသူကို ဆိုလိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ေနရာ
သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ႀကီးၾကပ္သူ၊ လံုၿခံဳေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္၊ စာပို႔သူ၊
ဥယ်ာဥ္ လုပ္သားႏွင့္ အေထြေထြလုပ္သား စသည္တို႔လည္းပါဝင္သည္။

 “ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္” ဆိုသည္မွာ –

(ကက)    အထည္၀တၳဳတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၳဳတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ သုံးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အလို႔ငွာ ျပဳလုပ္မႈ၊ အသြင္ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ မြမ္းမံမႈ၊ အၿပီးသတ္မႈ၊ ထုပ္ပိုးမႈ၊ ဆီထည့္မႈ၊ ေဆးေၾကာမႈ၊ တိုက္ခၽြတ္မႈ၊ ခြဲစိတ္မႈ၊ ေျခမႈန္းမႈ၊ အျခားနည္းစီရင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အျခားနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ၊
(ခခ)    ဆီကိုျဖစ္ေစ၊ ေရကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မိလႅာေရကိုျဖစ္ေစ၊ စုတ္မႈ၊ ထုတ္မႈ၊
(ဂဂ)    အားကိုျဖစ္ပြားေစမႈ၊ ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ ေပးပို႔မႈ၊
(ဃဃ)    စာပုံႏွိပ္မႈ၊ မိတၱဴကူးယူလုပ္ကိုင္မႈ၊ ေက်ာက္ပုံႏွိပ္မႈ၊ ဓါတ္ပုံကူးယူပုံႏွိပ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္အျခားအလားတူလုပ္ကိုင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္အစြန္းရရန္ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ ခ်ဳပ္္လုပ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥအတြက္ လုပ္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ ဆက္သြယ္လုပ္သည့္ စာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္မႈ၊
(ငင)    သေဘၤာကိုျဖစ္ေစ၊ ေရယာဥ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္ခြဲမႈ တခုခုအတြက္လုပ္ရေသာလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုသည္။
(စစ)   လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာႏွစ္ နည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္မႈ၊
အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္စီမံမႈ၊
(ဆဆ)    ဓာတုပစၥည္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာစပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္း။

“အလုပ္႐ုံ”
ဆိုသည္မွာ၊ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္အျပင္ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္၊ အားအကူအညီျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္၊ သို႔မဟုတ္ သာမန္အားျဖင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုခုႏွင့္တကြ၊ ဥပစာကိုပါဆိုလိုၿပီး အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ရက္တြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္အျပင္၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္၊
အားအကူအညီမရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ သာမန္အားျဖင့္ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုခုႏွင့္တကြ ဥပစာလည္း ပါ၀င္သည္။
ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္ရာဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဆးသုတ္ရာဌာန၊ စာပံုႏိွပ္ဌာနႏွင့္
ဆီႀကိတ္ဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက အျခားအလုပ္ဌာနမ်ားကိုလည္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းမပါဝင္။

 ရက္သတၱပတ္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား။

ပုဒ္မ ၅၉။    ။ အလုပ္ရံုတြင္ မည္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ် ရက္သတၱပတ္တပတ္လွ်င္၊ ေလးဆယ့္ေလးနာရီ ထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

သို႔ရာတြင္ အလုပ္ရံု၌ အလုပ္လုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းထူးမ်ားေၾကာင့္၊ တရက္ပတ္လံုး အဆက္မျပတ္ လုပ္ရမည့္အလုပ္တြင္ လုပ္သည့္လူႀကီး အလုပ္သမားသည္၊ ရက္သတၱပတ္တြင္ေလးဆယ့္ရွစ္နာရီမွ် အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္၊၊

ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား။

၆၀။   ။(၁)    မည္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ်၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္လွ်င္၊ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္
လုပ္ခြင့္မျပဳရ —
(က)    ထိုအလုပ္သမားသည္၊ တနဂၤေႏြေန႔မတိုင္မီ သံုးရက္အနက္၊ တရက္ရက္္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးရျပီျဖစ္ေစရမည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုတနဂၤေႏြေန႔ ေနာက္သံုးရက္အနက္ တရက္ရက္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးရမည္ ျဖစ္ေစရမည္၊ ထို႔ျပင္
(ခ)    အလုပ္ရံုမန္္ေနဂ်ာသည္ ထိုတနဂၤေႏြေန႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အပိုဒ္ (က) အရ၊ ထိုေန႔အဘို႔ အစားသြင္းသည့္ေန႔၊ ထိုေန႔မ်ား အနက္ အလ်င္က်သည့္ေန႔ မတိုင္မီ –
(ကက) ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၌ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ေစရန္ လိုအပ္ပါက အလုပ္သမား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာသည္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္းဦးစီးဌာနက လႊဲအပ္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိထံသို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အနည္းဆံုးသံုးရက္ ႀကိဳတင္၍ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ 

    (ခခ)    အနည္းဆံုး ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီက ႀကိဳတင္၍ ယင္းသို႔ ႀကံရြယ္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာကို အလုပ္ရံုတြင္ ျမင္သာ ေအာင္ကပ္ထားျပီးျဖစ္ရမည္ျပင္ ထိုေန႔မ်ားအနက္၊ နာက္က်သည့္ေန႔ ကုန္ဆံုးသည္အထိ ကပ္ထားရမည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးအား အလုပ္ပိတ္ရက္ တရက္လံုးမရဘဲ၊ အဆက္မျပတ္ဆယ္ရက္ထက္ပို၍ အလုပ္ လုပ္ရ ျခင္းကိုျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ရက္အစား သြင္းျခင္းကိုမွ် မျပဳရ။

(၂)    ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ ေပးသည့္ႏို႔တစ္စာမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပယ္ဖက္မည္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ထိုေန႔မ်ားအနက္ အလ်င္က်သည့္ေန႔မတိုင္မီ ရက္တရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ၏ ရံုးသို႔ေပးအပ္သည့္ ႏို႔တစ္စာျဖင့္၄င္း၊ ပုဒ္မ ၆၇ အရ ကပ္ထားသည့္အခ်ိန္ ႏို႔တစ္စာ၏အနီးတြင္ [ျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားသည့္ ႏို႔တစ္စာျဖင့္၄င္း] `ပယ္ျဖတ္ႏိုင္သည္။


(၃)    ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားသည္ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္လုပ္၍၊ ထိုေန႔မတုိင္မီ သံုးရက္အနက္ တရက္ရက္တြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ရျပီး ျဖစ္သည့္အခ်က္တြင္၊ ထိုတနဂၤေႏြေန႔ကို ထိုအလုပ္သမား ရက္သတၱပတ္ အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္္ တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွါ၊ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။

အစားေပးသည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား

၆၁။   ။    (၁)    ဤအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ၊ အလုပ္ရံုကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ သူမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၆၀ ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္းဥပေဒ ျပဳျခင္း ၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုပုဒ္အရွိ ပုဒ္မခြဲ (၁) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအနက္၊ တရက္ရက္ကို အလုပ္သမားအား ခံစားခြင့္မေပးလွ်င္၊ ထိုသူအား အလုပ္ပိတ္္ရက္မ်ားရသင့္သည့္ ျပကၡဒိန္လ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လာမည့္ ျပကၡဒိန္လ ႏွစ္လအတြင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိဆံုးရႈံးေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္ အေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အစားေပး သည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရမည္။

(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္ထားသည့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ခြင့္ျပ ရမည္ဟု
ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။
 
ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား

၆၂။   ။ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ မည္သည့္လူႀကီး အလုပ္သမားကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ မည္သည့္ ရက္တြင္မဆို အလုပ္ခ်ိန္နာရီေပါင္း
ရွစ္နာရီထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္္ေစရ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

 အားလပ္ခ်ိန္မ်ား

ပုဒ္မ ၆၃။    ။ အလုပ္ရံုရွိ လူႀကီးအလုပ္သမားမ်ား၏ ရက္အသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခား မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ၌၊ မည္သည့္ကာလ အပိုင္းအျခားမွ် ငါးနာရီထက္မပိုေစရ၊ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ အလုပ္သမားကိုမွ် အနည္းဆံုး နာရီ၀က္နားေနရန္ အားလပ္ခ်ိန္မရေသးမီ ငါးနာရီထက္ပို၍ တဆက္တည္းအလုပ္မလုပ္ေစရ။
ရွင္းလင္းခ်က္   ။    ။အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ အားလပ္ခ်ိန္ျဖင့္ ျခားမေနေသာ အလုပ္ကာလ အပိုင္းအျခားကို တဆက္   တည္းလုပ္ရေသာ အလုပ္ကာလ အပိုင္းအျခားဟူ၍ ယူဆရမည္။

ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္အစအဆံုးကန္႔သတ္ခ်က္။

၆၄။   ။ အလုပ္ရံုတြင္၊ လူႀကီးအလုပ္သမား အလုပ္လုပ္သည့္္္္္္္ ကာလ အပို္င္းအျခားမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၃ အရ၊ ထိုသူရရွိသည့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ နာရီေပါင္း ဆယ္နာရီထက္ပို၍ မႀကာရေအာင္ စီမံထားရမည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ အလုပ္ရံုအတြက္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ထိုနာရီေပါင္းထက္ပို၍ စီမံထားႏိုင္သည္။

ညဥ့္လွည့္မ်ား။
 
၆၅။   ။ အလုပ္သမားသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္သည့္အလွည့္၌ အလုပ္လုပ္လွ်င္၊ ထိုသူအတြက္ ေနာက္လာမည့္ေန႔မွာ ယင္းသို႔ေသာ အလွည့္ကုန္သည့္ အခါကစ၍ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ကာလအပိုင္းအျခား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္အျပင္၊ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္္္္္က်ျပီးေနာက္၊ ထိုသူအလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ထဲသို႔ ထည့္၍ တြက္ရမည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သီးျခားေဖၚျပထားသည့္ အလုပ္ရံုျဖစ္လွ်င္ ေနာက္လာမည့္ရက္မွာ ယင္းသို႔ေသာ အလွည့္ အစျပဳသည့္အခါကစ၍၊ ေရတြက္ေသာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီကာလ အပိုင္းအျခားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟူ၍၄င္း၊ ညဥ္းသန္းေခါင္မတိုင္မီ အလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို ေနာက္လာမည့္ရက္ထဲသို႔ ထည့္၍တြက္ရမည္ ဟူ၍၄င္း၊ အမိန္႔စာျဖင့္
ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ထပ္ေနေသာအလွည့္မ်ားကိုတားျမစ္ျခင္း။
 
၆၆။   ။ (၁) အလုပ္ရံုတြင္ တမ်ိဳးတည္းေသာအလုပ္၌ တခ်ိန္တည္း အလွည္႔က်လူစုတစ္စု ထက္ပို၍လုပ္ရန္ စီစဥ္ထား ေသာအလွည့္က်လုပ္သည့္ စံနစ္ျဖင့္အလုပ္မလုပ္ရ။

(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံုအမ်ိဳးအစား တခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏိုင္သည္။

 ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳပို္င္ခြင့္ အာဏာ။

၇၀။    ။    (၁) အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုတြင္ ႀကီးၾကပ္ရႈၾကည့္သည့္အလုပ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္
အလုပ္လုပ္သူတို႔ကိုေသာ္၎၊ လ်ွိဳ၀ွက္အပ္သည့္ အလုပ္တြင္ ခိုင္းေစထားသူတို႔ကိုေသာ္၎၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳႏိုင္သည့္ျပင္၊ ဤအခန္းရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားသည္၊ ယင္းသို႔ေသာအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပထားသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ မွ်မသက္ဆိုင္ေစရ။

(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္ရံုမ်ားရိွလူႀကီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳႏိုင္သည္။
ထုိနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ျပ႒ာန္းထားသည္အထိ —
(က) အေရးတႀကီးျပင္ရန္အလုပ္တြင္ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။

(ခ)    အလုပ္ရံုဆုိင္ရာ အရပ္ရပ္လုပ္ကိိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မွ လြန္လ်က္ လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ ႀကိဳတင္စီမံလုပ္ရေသာ
အလုပ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးတြင္ လုပ္္္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဂ)    ႀကိဳးၾကာႀကိဳးၾကာမွ်သာ လုပ္ရန္လိုျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္၀တ္တရားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၊ ထိုသူတု႔ိ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနရသည့္
ၾကားအခ်ိန္နာရီမ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ပုဒ္မ ၆၃ အရ လိုအပ္သည့္အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၊ ထက္ပိုမ်ားလွ်င္ လိုအလုပ္မ်ိဳတြင္းလုပ္သည္အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။

(ဃ)    အလုပ္လုပ္နည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းထူးမ်ားေၾကာင့္ တရက္ပတ္လံုး ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(င)    ေနစဥ္ျပဳရမည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေနစဥ္ထုတ္ေပးရမည္ မရိွမျဖစ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုျပဳသည့္၊ သိုတည္းမဟုတ္ ထုတ္ေပးသည့္အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၆၀ ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစ ႏိုင္သည္။
(စ)    ရာသီဥတု တခုခုအတြင္းမွတစ္ပါး၊ အျခားရာသီဥတုမ်ားတြင္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၆၀
ရွိျပဠာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။

(ဆ)  ဥတုမမွန္ကန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရံဖန္းရံခါးသာလုပ္ရေသာ ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို  ပုဒ္မ ၆၀ ႏွင့္၆၄ မ်ားရိွ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။
(ဇ)  ဘိြဳင္လာအိုရံုးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ စက္ခန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အားေပးစက္ကို ျဖစ္ေစ၊ အားပို႔စက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ၾကည့္ရႈလုပ္သည့္အလုပ္၊ သမားမ်ားကို၊ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၀ ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္သည္။

(၃)    ကင္းလြတ္ခြင့္တခုုခု ျပဠာန္းသည့္ပုဒ္မခဲြ (၂) အရျပဳေသာနည္းဥပေဒမ်ားသည္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ထင္ျမင့္သည့္အတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ပုဒ္မ ၆၇ ရိွ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

(၄)    ဤပုဒ္မအရ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳရာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ အလုပ္သမားအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္၊
ရက္သတၱတပတ္တြင္အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းရမည္။ ပုဒ္မခဲြ (၂)၊ အပိုဒ္(က)အရခြင့္ျပဳသည့္ကင္းလြတ္ခ်က္မွ တပါး၊ အျခားကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားသည္၊ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရ။

(၅)    ဤပုဒ္မအရ ျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ သံုးႏွစ္ထက္ပို၍ အာဏာမတည္ေစရ။

(၆)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ ဤအခန္းရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊ သင့္သည္ ထင္ျမင္ သည့္အတုိင္း အျခားကိစၥ ျပ႒ာန္းရန္ နည္းဥပေဒမ်ားျပဳႏိုင္သည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္အမိန္႔မ်ားျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာ

၇၁ ။    ။    (၁)    လုပ္သည့္အလုပ္ အမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အလုပ္ရံု တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံုအမ်ိဳးအစားတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ား  အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္ ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ သတ္မွတ္ရန္ မသင့္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္၊ မိမိသင့္ေလ်ာ္သည့္ထင္ျမင္သမွ်၊ သင့္ေလ်ာ္သည္ထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း၊ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ မိမိသင့္သည္ထင္ျမင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထားလ်က္၊ ထုိအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ပုဒ္မ ၆၇
ရိွျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမိန္႔စာျဖင့္ ေလ်ွာ့ေပါ့အတည္ျပဳႏိုင္သည္၊
သို႔တည္းမဟုတ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
(၂)    အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနကေသာ္၎၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို လိုက္နာ၍၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ ခ်ဳပ္ကေသာ္၎၊ အလုပ္ရံုအား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရုံမ်ားအား အထူးသျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္မ်ားကို
လုပ္ႏို္င္ေစရန္အလို႔ငွာ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္လုိအပ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအေၾကာင့္ အလုပ္ရံုတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရံု စု၊ သို႔တည္းမဟုတ္အလုပ္ရံုအမ်ိဳး အစားတခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္သည့္လူႀကီးအလုပ္သမားတဦးဦးကုိ၊ သုို႔တည္းမဟုတ္လူႀကီး အလုပ္သမားအားလံုးကို အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က သင့္သည္ ထင္ျမင္ သည့္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားထား၍၊ ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၄ ႏွင့္ ၆၇ ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္တခုခုမွ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္အားလံုးမွ အမိန္႔စာျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

(၃)    ရက္သတၱတပတ္လွ်င္ လုပ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မခဲြ (၂) အရခြင့္ျပဳ႕သည့္ ကင္းလြတ္ခ်က္ သည္ ပုဒ္မ ၇၀၊ ပုဒ္မ (၄)အရ ျပ႒ာန္းထားသည့္
အမ်ာဆံုး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစရ။
(၄)   ပုဒ္မခဲြ (၂) အရ ထုတ္လုပ္သည့္ အမိ္န္႔သည္၊ ထိုအမိန္႔တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမွ်သာ အတည္ျဖစ္ရမည္။
သို႔ရာတြင္အလုပ္ရံု မန္ေနဂ်ာအား၊ ထိုအမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာေပသည့္ေနမွစ၍ ႏွစ္လထက္ပို၍ အတည္မျဖစ္ေစရ။
သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးငွာ လိုအပ္သည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထင္ျမင္သေဘာရရိွလွ်င္၊  အလုပ္သမား၊
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပန္တမ္းတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍၊ ထုိအမိန္႔အတည္ျဖစ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားထိ၊ အခါအာေလ်ာ္စြာ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားသည္ တႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လထက္မပိုေစရ။
 
 အခ်ိန္ပုိလုပ္ရသည့္အတြက္ အခပုိ။

၇၃ ။    ။    (၁)    အလုပ္သမားတဦးတေယာက္တည္း၊ အလုပ္ရံုတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၂ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ပို၍ လုပ္ရလွ်င္၊ ထိုသူသည္ မိမိ အခ်ိပိုလုပ္ရသည့္အတြက္္၊  မိမိသာမန္ရရိွသည့္ အခႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆရေစရမည္ျပင္၊ ရွားပါးစရိတ္ရေနလွ်င္ ထုိအခိ်န္ပိုလုပ္ရသည့္ ေန႔အတြက္ ေပးျမဲႏႈန္းအတိုင္း ရွားပါးစရိတ္ကိုလည္း ရေစရမည္။
(၂)   အလုပ္ရုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပုတ္ျပတ္ႏႈန္းေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ အခေပးလွ်င္၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍၊ ဤပုဒ္မအလုို႔ငွာ၊ အခ်ိန္နာရီအလုိက္ အခႏႈန္းမ်ားကို ထိုအလုပ္သမားမ်ား လုပ္၍ရသည့္ေငြ၏ပ်မ္းမွ်ရႏႈန္းႏွင့္ တူညီႏိုင္သမွ် တူညီေအာင္ သတ္မွတ္ရမည္။
ထို႔ျပင္ ယင္းသိုိ႔သတ္မွတ္သည့္ အခႏႈန္းမ်ားသည္ ဤပုုဒ္မအလို႔ငွာ၊ ထိုအလုပ္သမား၏ သာမန္အခႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူရမည္။
(၃)  အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္၊ ဤပုဒ္မရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ အလို႔ငွာ၊ အလုပ္ရံုတြင္ထားရွိရမည့္
မွတ္ပုံစာအုပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၄)    တရားရံုသည္ ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၂ တို႔အရ အလုပ္သမားအားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ပါ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကို ေပးထိုက္သည့္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက ရထိုက္ေသာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကိုေပးရန္ တာဝန္ရွိသူက ထိုအလုပ္သမားအား ထုတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ ။    ။ ဤပုဒ္မအရေပးရမည့္ အခပိုကုိ တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွာ “အခ” ဆိုသည္မွာ၊ မည္သည့္စရိတ္မွ်မပါေသာ အခသက္သက္ျဖစ္သည့္ ဟုမွတ္ယူရမည္။
 
တရက္တည္း၌ အလုပ္ရံုႏွစ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း။

၇၄ ။    ။    ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္မွတပါး မည္သည့္ လူႀကီးအလုပ္သမားကိုမွ်၊ အလုပ္ရံုတခု၌ အလုပ္လုပ္ၿပီးျဖစ္လွ်င္၊ ထိုေန႔၌ပင္အျခားအလုပ္ရံုတခု၌ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားခုိင္းေစျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း။

ပုဒ္မ ၇၅    ။    ။    အသက္တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အလုပ္ရံုတခုခုတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
ပုဒ္မ ၇၅-က။    ။ မည္သည့္လူငယ္ကိုမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေစေသာ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစေသာ၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရ။

ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္္္္္္္္္္္္။

၇၉ ။    ။ (၁)    မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ –
(က)    မည္သည့္ရက္တြင္မွ် ေပါင္းေလးနာရီထက္ပို၍ မခိုင္းေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။
(ခ)    ညေနေျခာက္နာရီမွ နံနက္ေျခာက္နာရီထိ အခ်ိန္အတြင္းမခိုင္းေစရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ ခြင့္မျပဳ ရ။

(၂)    ကေလးအားလံုးတုိ႔၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ အလွည့္ခ်င္းမထပ္ေသာ အလွည့္ႏွစ္လွည့္ သာ ကန္႔သတ္ထားရမည့္အျပင္၊ တလွည့္လွ်င္လည္း အားလပ္ခ်ိန္ေပးလွ်င္ ထုိအားလက္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ေပါင္းမွာ ငါးနာရီထက္ မပုိေစရ။ ကေလးအသီးသီးကုိ အလ်ည့္က်လူစုတြင္သာ ခုိင္းေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ခုိင္းေစခံရေသာ ကေလးပါ၀င္ လုပ္ေသာ အလွည့္က်လူစုကုိ၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္မရွိဘဲ၊ တလလွ်င္ တႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳရ။
(၃)    ပုဒ္မ ၆၀ ရွိ ျပဌာန္းခ်က္သည္၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိပုဒ္မရွိ ျပဌာန္းခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳရ။
(၄)   မည္သည့္ကေလးကုိမွ်၊ အလုပ္႐ံုတခု၌ အလုပ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရက္တြင္၊ အျခားအလုပ္႐ံုတခု၌ ခုိင္းေစ ျခင္းမျပဳရ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳရ။

 ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း။

၈၅။   ။ အလုပ္႐ုံ၊  သို႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္႐ုံျဖစ္သည္ဟု ဤအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒအရ ေၾကညာထားသည့္ေနရာတခုခုတြင္ေသာ္၎၊ ထိုအလုပ္႐ုံ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္၎၊ ဤအက္ဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒအရ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္လွ်င္၊ အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ တို႔သည္
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေအာက္ မနည္းေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္၊ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ပါက၊ ထိုသူအသီးသီးသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရမည့္ျပင္၊ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သည့္ ရက္မ်ားအတြက္ တရက္လွ်င္၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုလည္း စီရင္ျခင္းခံရမည္။
[ သို႔ရာတြင္ —
(၁) ။    ။    ပုဒ္မ ၅၉ ၏၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၆၂ ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာအား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္အား ေငြဒဏ္စီရင္ရာ၌ တရား႐ုံးသည္၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေအာက္ မနည္းေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၇၃ (၁)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေၾကးေငြ၏ ႏွစ္ဆႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္အနက္ မ်ားရာေငြဒဏ္ကို စီရင္ရမည္။

(၂) ။    ။    အလုပ္႐ုံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္၊ ဆန္႔က်င္မႈ တစ္ခု တည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ ေငြဒဏ္စုစုေပါင္းသည္ ဆိုခဲ့သည့္ေငြဒဏ္မ်ားထက္ မပိုေစရ။ ]

 အထက္က ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရဘူးသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္တိုး၍ စီရင္ျခင္း။

 ၈၆။   ။ ပုဒ္မ ၈၅ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရဘူးသူသည္၊ ယခင္က ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေနာက္ထက္ ဆန႔္က်င္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ေျခာက္ လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံးက်ပ္သိန္းသံုးဆယ္မွ အမ်ားဆုံးက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။
သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရန္အလို႔ငွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ထိုသူအေပၚတြင္ ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကို ထည့္သြင္းအေရးမယူရ။

ျပစ္မႈမ်ားကို အေရးယူျခင္း။

၉၇ ။    ။ (၁) စစ္ေဆးေေရးအရာရွိက ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ၏ စာျဖင့္ေပးေသာ အခြင့္အမိန္႔ကို ႀကိဳတင္ရရွိၿပီးမွျဖစ္ေစ၊ စြဲဆိုသည့္အမႈမွတပါး၊
မည္သည့္တရား႐ံုးကမွ် ဤအက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈတခုခုကို အေရးမယူရ။
(၂)   ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ ျပစ္မႈတခုခုကို စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရားရံုးက စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

တရားစြဲဆိုႏိုင္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို ကန္႔သတ္ျခင္း။

၉၈ ။    ။    ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သည္ဟု
စစ္ေဆးေေရးအရာရွိသိရွိသည့္ေန႔မွ အပိုင္းအျခား ေျခာက္လအတြင္း တိုင္တန္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ထိုျပစ္မႈကိုမည္သည့္တရား႐ုံးကမွ် အေရးမယူရ။

သို႔ရာတြင္ ထိုျပစ္မႈသည္ စစ္ေဆးေေရးအရာရွိ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ကို မလိုက္နာသည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္အခါ၊ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းကို
ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုသည့္ေန႔မွ ဆယ့္ႏွစ္လအတြင္း တိုင္းတန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

 

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႔ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။