အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (Arbitration Law)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (Arbitration Law)

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားတို႔ကို မွ်တစြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားအႏုညာတ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္ အတြက္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (က) တြင္
ပုဒ္မခြဲ (ခ) ကို အေထာက္အထားျပဳ၍ အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို တရားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္သည့္အခါ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။


(ခ) အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအပ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းမရွိပါက ပုဒ္မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၃၀၊ ၃၁ ႏွင့္ အခန္း (၁၀) တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။


(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲအျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ထားပါက ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါ ဥပေဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရ။


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ခ) တြင္


အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ ပဋိညာဥ္အရျဖစ္ေစ၊ ပဋိညာဥ္အရ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းခံယူရန္ အျငင္းပြားသူမ်ားက စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုဆိုသည္။


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဂ) တြင္


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈကို ခံုသမာဓိတစ္ဦးတည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခံုသာဓိအဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ဆိုသည္။