ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေျခခံမူမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို  သိရွိနိုင္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ့ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို (၂၄.၂.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အခန္း (၁၅) ခန္း၊ ပုဒ္မ ၃၇ ခု ျဖင့္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး (၂၈.၃.၂၀၁၂) ရက္ေန႔၊ (၂၀.၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။


ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည္ –

(က) လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ) လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အရွိန္အဝါကို အသုံးျပဳျခင္း၊ မသမာမႈျပဳျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံးျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊

(ဂ) ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ျခင္း။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တြင္ လုပ္ငန္းအေျခခံမူမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ –

(က) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊

(ခ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

(ဂ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေန ျပည္သူမ်ားေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္နိုင္ေစျခင္း၊

(ဃ) ရပ္ရြာေဒသ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို အေလးထားျခင္း၊

(င) အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုလတ္တေလာ ထိခိုက္ေစသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္သျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္သည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ ယင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးၿပီးတိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစရမည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ အေလး ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(စ) မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ယူမွုႏွင့္တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၊

(ဆ) ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-

(က) လုံျခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေရး၊

(ခ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဂ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

(ဃ) ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလၽွာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊

(င) မႈခင္းမ်ားႏွင့္ဒုစရိုက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သတင္းေပးတိုင္ၾကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ကူညီျခင္း၊

(စ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕တို႔ကျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏တာဝန္ေပးခ်က္အရ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ ဦးစီးက်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားမွအပ အျခားအခမ္းအနားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့အရပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ က်င္းပေစျခင္း၊

(ဆ) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၁ ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ထားပါသည္။

(ဇ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္း ေနထိုင္သူ မဟုတ္ေသာ မသကၤာဖြယ္သူစိမ္းေတြ႕ရွိပါက သက္ ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံျခင္း၊

(ဈ) အသံခ်ဲ႕စက္ ဖြင့္ခြင့္ေတာင္းခံျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံခ်ဲ႕ စက္ဖြင့္သူ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူအား အေရးယူျခင္း၊ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ည) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမွု၊ အပန္းေျဖအနားယူမွုလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ ေတာင္းခံလာပါက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္လၽွင္ျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္ မလိုက္နာလၽွင္ျဖစ္ေစ အေရးယူျခင္း၊ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဋ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတြင္ေလာင္းကစားျခင္းကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူနိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဌ) ေလာင္းကစားအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြရန္ ဝရမ္းထုတ္ေပးျခင္း၊

(ဍ) လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသာ သတင္းေက်ာ္ေစာသည့္ လူဆိုး။ သူခိုးမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဎ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မွုခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတို႔အတြက္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသာ ေနအိမ္ဥပစာႏွင့္ ေနရာမ်ားကို လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ စနစ္တက် ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊

(ဏ) လမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္မွုအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္မႈကိုလည္းေကာင္း တားျမစ္ျခင္း၊ ယင္း သို႔တားျမစ္သည္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(တ) နိုင္ငံျခားသား ဝင္ထြက္သြားလာမွုကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊

(ထ) မိမိေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေသာျပစ္မွုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူအား ကိုယ္တိုင္ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးေစျခင္း၊ ယင္းသို႔ဖမ္းဆီးခံရသူကို အေရးယူရန္သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဒ) ကူးစက္ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္မီးျငႇိမ္းသတ္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ အားေႏွာင့္ယွက္မႈမွ တားဆီးေရးတို႔ကို ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဓ) ဖြားေသမွတ္ပုံတင္စာရင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပဳစုျခင္း၊

(န) လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းပို႔ျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ား စနစ္တက်ေမြးျမဴရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခြင့္မရွိဘဲျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းႏွင့္မညီဘဲ ျဖစ္ေစ ကၽြဲႏြားသတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း၊ မလိုက္နာပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ပ) နိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ေက်းရြာေျမ၊ လယ္ယာေျမ၊ ေျမႏုကၽြန္း၊ လမ္းေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ေက်းရြာပိုင္  ထင္းစိုက္ခင္းေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ေက်းရြာဘုံေျမ၊ သုသာန္ေျမမ်ားတြင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ အိမ္စုအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ျခင္း၊ မလိုက္နာပါက အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဖ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အတြင္းရွိဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္း မ်ား၊ လမ္းၾကားေျမာင္းမ်ား၊ ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၊ စက္ေရတြင္းမ်ား၊ လက္ ရိုက္တြင္းတိမ္မ်ား၊ စိမ့္စမ္းေရထြက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သို႔အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(ဗ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမတိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားစစ္ေဆးၾကည့္ရွုျခင္း၊ နယ္နိမိတ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ထူးျခားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပျခင္း၊

(ဘ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္က အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

(မ) ရြာေျမမ်ားအတြက္ႏွင့္ ရြာေျမမ်ားအတြင္း ေျမေနရာမ်ားကို ခ်ထားေပးမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာ ေျမမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ယ) ေျမခြန္ႏွင့္ အစိုးရေခ်းေငြမ်ား ေကာက္ခံေပးျခင္း၊

(ရ) အင္းအိုင္မ်ား၊ ငါးေမြးကန္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၊ ငါးပုဇြန္ဖမ္းသူမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ မလိုက္နာပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

(လ) မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက ကယ္ဆယ္ေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဝ) အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို လတ္တေလာထိခိုက္ေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္သည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳသည့္လုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အျမန္ဆုံးတင္ျပျခင္း၊

(သ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊

(ဟ) သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဠ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္က ေပးအပ္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၉) တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

၁၇။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္လႏွင့္အထက္ေက်ာ္လြန္၍ လာေရာက္တည္းခို ေနထိုင္သူမ်ားရွိပါက မွတ္တမ္းထားရွိနိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၈။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူသည္ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၁၉။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ –

(က) မႈခင္းမ်ား၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္။

(ခ) တိရစၧာန္မ်ား စနစ္တက်ေမြးျမဴရန္ သတ္မွတ္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရမည္။

(ဂ) ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ခြာျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိျခင္းတို႔ကို သတင္းပို႔ရမည္။

၂၀။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ အပန္းေျဖအနားယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၂၁။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အခမ္းအနားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့အရ ျပဳလုပ္သည့္ပြဲမ်ားကို က်င္းပလိုပါက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးတင္ျပရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၂၂။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂၃။ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္စုံတစ္ရာက်ေရာက္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္သည့္အခါ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္-

(က) ေနအိမ္ဥပစာ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ပစၥည္းလုံျခဳံမႈအခြင့္အေရး၊

(ခ) ဘာသာ သာသနာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခြင့္၊

(ဂ) စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွု၊ အႏုပညာႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခြင့္၊

(ဃ) ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊

(င) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊

(စ) လူမႈစီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး။

 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အခန္း (၁၁) တြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၅။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၀ ပါတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ ထိုသူကိုတစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစသက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္။

၂၆။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၁ ပါတာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လၽွင္ ထိုသူကိုေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္။

၂၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၉ ပါ တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လၽွင္ ထိုသူကို က်ပ္ငါးေထာင္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ခုႏွစ္ရက္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္။

၂၇-က။ မည္သူမဆို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ထိုသူ၏ဆႏၵအေလ်ာက္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူ၏လုပ္အား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အဓမၼရယူခိုင္းေစမႈျပဳလၽွင္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

 

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အခန္း (၁၆) ခန္း ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၈ ခု ပါဝင္ပါသည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂ (က) တြင္

ပိုးဆိုသည္မွာ သီးႏွံ၊ ရိကၡာ၊ လူ၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပိုးေကာင္မ်ား၊ မႊားေကာင္မ်ားႏွင့္ အပင္ေရာဂါပိုးမ်ားကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အပင္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေသာ ႂကြက္၊ ေပြး၊ ခ႐ု၊ ေပါင္းပင္ စသည္တို႔လည္းပါဝင္သည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ခ) တြင္

ပိုးသတ္ေဆး ဆိုသည္မွာ ဖ်က္ပိုးကို အေဝးသို႔ေျပးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးရန္လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းရန္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပိုးႀကီးထြားမႈႏွင့္ အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ အပင္ ႀကီးထြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ ဓာတုပစၥည္းအေရာ သို႔မဟုတ္ အဏုဇီဝ ပစၥည္းအေရာကို ဆိုသည္။


ပိုးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္ျခင္း လိုင္စင္ရရွိသူ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၄။ ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္စပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူသည္-

(က) လိုင္စင္ပါသက္တမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ လိုင္စင္ခႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခတို႔ကို ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

(ဂ) လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားစဥ္က တင္ျပခဲ့သည့္ အဆိပ္ရွိပစၥည္း ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏွုန္းအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ ေဖာ္စပ္ ရမည္။

(ဃ) ေဖာ္စပ္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးအတြက္ သုံးစြဲရန္အညႊန္းစာတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအမည္၊ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း နိုင္ေသာပိုးမ်ား၊ အဆိပ္သင့္နိုင္မႈအဆင့္အတန္း၊ အသုံးျပဳရမည့္ေဆးႏွုန္းထားတို႔အျပင္ အဆိပ္သင့္နိုင္မႈ အႏၲရာယ္မွကင္းရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။

(င) ပိုးသတ္ေဆးထည့္သြင္းထားသည့္ဘူး၊ ပုလင္း သို႔မဟုတ္ အထုပ္မ်ားေပၚတြင္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားစဥ္က တင္ျပခဲ့သည့္ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ရက္စြဲ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အညႊန္းတံဆိပ္ကို ကပ္ထားရမည္။

(စ) လိုင္စင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

(ဆ) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန႔္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

(ဇ) ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူ၊ ျပန္လည္ထုတ္ပိုးေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္ျခင္းလိုင္စင္ရရွိသူတို႔သည္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစနိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း ခံယူရမည္။

(ဈ) လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ ဦးစီးဌာနသို႔ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားရမည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးလက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၅။ ပိုးသတ္ေဆးလက္လီ လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူသည္-

(က) လိုင္စင္ပါသက္တမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) သတ္မွတ္ေသာ လိုင္စင္ခကို ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

(ဂ) လိုင္စင္ကို ဆိုင္တြင္ ျမင္သာေအာင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္။

(ဃ) ေရာင္းခ်သည့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ေျပာင္းလဲေစရန္ အျခားအရာဝတၳဳပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေရာေႏွာျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ မမွန္မကန္ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(င) လိုင္စင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာရမည္။

(စ) ဦးစီးမွူး သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးမွူးက အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။

(ဆ) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွူးက ေတာင္းခံလာပါက မိမိလက္ဝယ္ရွိ ပိုးသတ္ေဆး နမူနာမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။

(ဇ) ပိုးသတ္ေဆး ဝယ္ယူေရာင္းခ်သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္။

(ဈ) လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးပါက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ဦးစီးမွူးထံ ေလၽွာက္ထားရမည္။

 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၆။ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူသည္-

(က) ပိုးသတ္ေဆးအညႊန္းစာပါအတိုင္း လိုက္နာ သုံးစြဲရမည္။

(ခ) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ ပိုးသတ္ေဆး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာသုံးစြဲရမည္။

(ဂ) ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာထားရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

(ဃ) သုံးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးအခြံႏွင့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကို ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စြန႔္ပစ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င) စိုက္ခင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးသီးႏွံမ်ားကို သိုေလွာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ ပညာေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

 

စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္းကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၇။ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၂၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူအား ေအာက္ပါ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန႔္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္သည္-

(က) လိုင္စင္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလအကန႔္အသတ္ျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊

(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေစၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဂ) လိုင္စင္ရရွိသူ၏ လက္ဝယ္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးလက္က်န္ကို သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။

၂၈။ ခရိုင္ဦးစီးမွူးသည္ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ လိုင္စင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူအား ေအာက္ပါစီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန႔္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ ပို၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္သည္-

(က) လိုင္စင္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလအကန႔္အသတ္ျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊

(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေစၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဂ) လိုင္စင္ရရွိသူ၏ လက္ဝယ္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးလက္က်န္ကို သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။

 

အယူခံျခင္းကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ တို႔တြင္ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၉။ ပုဒ္မ ၂၈ အရ ခရိုင္ဦးစီးမွူးက ခ်မွတ္သည့္အမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက ယင္းအမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ထံ အယူခံဝင္နိုင္သည္။

၃၀။ (က) ပုဒ္မ ၂၇ အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၉ အရလည္းေကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္က ခ်မွတ္သည့္ အမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက ယင္းအမိန႔္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဝန္ႀကီးထံ အယူခံဝင္နိုင္သည္။

(ခ) ဝန္ႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။

 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ မွ ၃၈ အထိျပဌာန္းထားပါသည္။

၃၁။ မည္သူမၽွ မွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ပိုးသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၃၂။ မည္သူမၽွ လိုင္စင္မရွိဘဲ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကို ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ ေဖာ္စပ္ေရာင္းခ် သည့္ လုပ္ငန္း၊ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလာေသာ ပိုးသတ္ေဆးကို ျပန္လည္ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္း၊ ပိုးသတ္ေဆးကို လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။

၃၃။ မည္သူမၽွ ပိုးသတ္ေဆးကိုျဖစ္ေစ၊ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ ပိုးက်သည့္ အႏၲရာယ္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း သည့္ကိစၥမွအပ လူအမ်ားစားသုံးသည့္သီးႏွံ၊ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အေဖ်ာ္ယမကာ စသည္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သုံးစြဲျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းကို သုံးစြဲလ်က္ မည္သည့္သတၱဝါကိုမၽွ ဖမ္းယူျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၃၄။ မည္သူမၽွ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမ သို႔မဟုတ္ ကေလး နို႔တိုက္ေသာမိန္းမကို ပိုးသတ္ေဆးကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သုံးစြဲရာတြင္လည္းေကာင္း ေစခိုင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၃၅။ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၆ ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း မရွိေစရ။

၃၆။ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၆ ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူအား အသက္ဆုံးရွုံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါက ရာဇသတ္ႀကီးအရ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္ေစရမည္။

၃၇။ မည္သူမၽွ သီးႏွံမ်ားကို သိုေလွာင္ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ သုံးစြဲနည္းမ်ားမွအပ အျခားပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ သုံးစြဲနည္းမ်ားကို သုံးစြဲျခင္း မျပဳရ။

၃၈။ မည္သူမၽွ ပိုးသတ္ေဆးကို အစားအစာႏွင့္ အတူတြဲ၍ေရာင္းခ်ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။

 

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ မွ ၄၂ အထိ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ပုဒ္မ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃ ႏွင့္ ၃၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္း အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းယူျခင္းခံရမည္။

၄၀။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ သုံးသိန္းအထိျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္။

၄၁။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၆ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၃၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္းအထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းယူျခင္းခံရမည္။

၄၂။ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသည္ သိမ္းယူထားေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။

စာသုံးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား

စာသုံးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား

 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (က) တြင္

စားသုံးသူဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈ အတြက္ မဟုတ္ဘဲစားေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲျခင္းျပဳသူကို ဆိုသည္။

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (ခ) တြင္

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူအား ဥပေဒဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ေပးေရးကို ဆိုသည္။

 

စားသုံးသူ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ တြင္

၆။ (က) စားသုံးသူ၏အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(၁) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အသုံးျပဳနိုင္ျခင္း၊

(၂) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ခံကတိျပဳထားေသာတန္ဖိုး၊ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား၊ အာမခံမႈတို႔ႏွင့္အညီ ရယူခြင့္ရွိျခင္း၊

(၃) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အေျခအေန၊ အာမခံခ်က္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာရယူခြင့္ရွိျခင္း၊

(၄) စားသုံးသူအသုံးျပဳေသာကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျငင္းပြားမႈအေပၚ ၾကားနာေျဖရွင္းေပးရန္ အေရးဆိုတိုင္တန္းနိုင္ျခင္း၊ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားရရွိနိုင္ျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာေျဖရွင္းမႈ ရရွိနိုင္ျခင္း၊

(၅) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ မၽွတေသာဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိျခင္း။

(ခ) စားသုံးသူ၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(၁) ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၂) စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာေျဖရွင္းေပးသည့္ စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊

(၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊

(၄) စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈကို သက္ဆိုင္ရာမွေျဖရွင္းေနစဥ္ လူထုဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရးသားျခင္းႏွင့္ ျပဳမူျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား ကိုျပဌာန္းထားပါသည္။

၇။ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(၁) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုး မ်ားႏွင့္အညီ ေငြေပးေခ်မႈ လက္ခံရယူျခင္း၊

(၂) စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ခုခံေခ်ပခြင့္ရရွိျခင္း၊

(၃) စားသုံးသူ၏ ဆုံးရွုံးနစ္နာမႈသည္ မိမိ၏ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါက နာမည္ေကာင္းျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း၊

(၄) စားသုံးသူ၏ ဆုံးရွုံးနစ္နာမႈသည္ ၎ဝယ္ယူေသာကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ေသျပနိုင္ပါက နာမည္ေကာင္းကို ျပန္လည္ရရွိနိုင္ျခင္း။

(ခ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

(၂) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ရွင္းလင္းမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း၊

(၃) စားသုံးသူမ်ားကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာဆက္ဆံျခင္း၊

(၄) ေရာင္းဝယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သတ္မွတ္ထား ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြးမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း၊

(၅) အရည္အေသြးစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝယ္ယူျခင္း မျပဳမီ စားသုံးသူမ်ားအား စမ္းသပ္နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊

(၆) အာမခံေပးထားသည့္ကာလအတြင္း ကုန္စည္ကို စားသုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးစြဲျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံခ်က္ေပးအပ္ထားသည့္အတိုင္း တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း၊

(၇) စားသုံးသူက လက္ခံရရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳထားေသာကုန္စည္သည္ သေဘာတူညီခ်က္

ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက သေဘာတူညီထားသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

(၈) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သေဘာတူညီထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပါ ဝန္ခံကတိအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၉) စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈကို သက္ဆိုင္ရာမွ ေျဖရွင္းေနစဥ္ လူထုဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာစားသုံးသူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရးသားျခင္း ႏွင့္ ျပဳမူျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ မွ ၁၅ အထိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

၈။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ-

(က) သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္အမွတ္အသားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေန၊ အာမခံခ်က္၊ ထူးျခားခ်က္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အသားတင္အေလး ခ်ိန္၊ အသားတင္ထုထည္၊ စုစုေပါင္းပမာဏ၊ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ျပဳလုပ္ပုံနည္းလမ္း၊ ပုံစံတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာကုန္စည္၊

(ခ) တံဆိပ္အမွတ္အသားပါအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာကုန္စည္၊

(ဂ) အမည္၊ အရြယ္အစား၊ အသားတင္အေလးခ်ိန္၊ ထုထည္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္အမွတ္စဥ္၊ ေနာက္ဆုံးသုံးစြဲရမည့္ ရက္စြဲ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္လိပ္စာ၊ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူအမည္၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္တို႔ မပါရွိေသာကုန္စည္၊

(ဃ) သုံးစြဲပုံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာေန႔ရက္မွစ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္အျခားဘာသာ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာကုန္စည္၊

(င) မူလထြက္ရွိသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မမွန္မကန္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္စည္၊

(စ)ျပည္တြင္းျပည္ပအသိအမွတ္ျပဳဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ ေထာက္ခံခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရျဖစ္ေစ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာကုန္စည္၊

(ဆ) သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက သိပၸံနည္းက်သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္အေထာက္အ ထားမ်ား မရွိဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာအာမခံခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္စည္၊

(ဇ) သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာကုန္စည္၊

(စ်) သက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၿခ အေန၊ အာမခံခ်က္၊ ထူးျခားခ်က္၊ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊

(ည) ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာဝန္ ေဆာင္မႈ။

၉။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူအား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္း ျမႇင့္တင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းမျပဳလုပ္ရ-

(က) ထုတ္ေဖာ္ညႊန္းဆိုထားေသာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း၊ ပုံစံ သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္း၊ ထူးျခား ေသာလကၡဏာ၊ အသုံးျပဳမႈတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ေစ်းႏွုန္းေလၽွာ့ေပးထားေသာကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ အထူးေစ်းႏွုန္းသတ္မွတ္ထားေသာကုန္စည္ျဖစ္ျခင္း၊

(ခ) သစ္လြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတြင္မရွိေသာ ကုန္စည္ျဖစ္ျခင္း၊

(ဂ)  အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ခိုင္မာေသာေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အာမခံမႈ ျပဳျခင္း၊

(ဃ) အသုံးမျပဳနိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မရရွိနိုင္ေသာကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ျခင္း၊

(င) အျပစ္အနာအဆာ၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားသည့္ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ျခင္း၊

(စ) အျခားေသာကုန္စည္ သို႔မဟုတ္  ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ခ်ိဳးႏွိမ္ ေဖာ္ၿပ ျခင္း၊

(ဆ) သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊

(ဇ) မေသခ်ာမေရရာေသာ ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္း၍ ေရာင္းခ်ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ ေသာကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ျခင္း။

၁၀။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ စားသုံးသူအား ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ ခုခုျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမျပဳရ-

(က) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီ သည္ဟု မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊

(ခ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ဖုံးကြယ္ေဖာ္ျပျခင္း၊

(ဂ) ကမ္းလွမ္းထားေသာ ကုန္စည္မဟုတ္ဘဲ အျခားကုန္စည္ကို အစားထိုးေရာင္းခ်ျခင္း၊

(ဃ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ေစ်းႏွုန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊

(င) ေနာက္ဆုံးသုံးစြဲရမည့္ရက္စြဲ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ ကုန္စည္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊

(စ) အမ်ိဳးအစားတူ အရည္အေသြးနိမ့္ကုန္စည္ကို ေရာေႏွာေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမတူ စားသုံး ရန္ မသင့္ေသာကုန္စည္ကို ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ျခင္း။

၁၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ မူလက ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သတ္မွတ္ထားေသာကာလ အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ထားေသာ၊ ေၾကညာထားေသာ ပမာဏ၊ အေရအတြက္အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဘဲ ယင္းတို႔ကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အထူးေစ်းႏွုန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေၾကညာျခင္းတို႔ မျပဳရ။

၁၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ အျခားကုန္စည္ကို ဆုေၾကးအေနျဖင့္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ဝန္ ေဆာင္မႈေပးရန္ ကတိျပဳထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေပးအပ္နိုင္ျခင္းမရွိပါက ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။

၁၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ စားသုံးသူ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုျဖစ္ေစ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ေရာင္းခ်ရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။

၁၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္  ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေၾကျငာျခင္းမျပဳလုပ္ရ-

(က) ကုန္စည္၏ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ ကုန္စည္တြင္ ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္အား အသုံးျပဳပုံ၊ ကုန္စည္၏ေစ်းႏွုန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွုန္းထားႏွင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ နိုင္သည့္အခ်ိန္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူမ်ားအား လိမ္လည္ထားေသာေၾကာ္ ျငာမ်ား၊

(ခ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အာမခံေပးထားမႈအေပၚ လိမ္လည္ထားေသာေၾကာ္ျငာမ်ား၊

(ဂ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဟုတ္မမွန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

(ဃ) ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈအား အသိေပးျခင္းမရွိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

(င) သက္ဆိုင္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ တစ္စုံတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေပၚ အသုံးျပဳ ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

(စ) ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား။

၁၅။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ေၾကာ္ျငာ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္။

 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ တို႔တြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၃။ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မ ၁၃ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။

၂၄။ ပုဒ္မ ၂၃ အရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရကာမူ စားသုံးသူသည္ မိမိ၏နစ္နာမႈအတြက္ တရားမေၾကာင္း အရလည္း တရားစြဲဆိုနိုင္သည္။

 

စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ၂၀၁၇၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမုံ သတင္းစာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  မၾကာမီတြင္ စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ အသစ္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္

လယ္ယာေျမ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ (၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း၁၄ ရက္) တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ အရ စတင္အာဏာတည္သည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္
လယ္ယာေျမ ဆိုသည္မွာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိုင္းကၽြန္းေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေသာေျမ၊ ဓနိေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ၿခံေျမဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမႏုကၽြန္းေျမဟုေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္သည့္ေျမမ်ားကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္၊ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လူေနအိမ္ရာမ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပရဝဏ္မ်ား၊ အမ်ားပိုင္ဆိုင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးမျပဳေသာ ေျမမ်ားမပါဝင္ ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ခ) တြင္
လယ္ေျမဆိုသည္မွာ သဘာဝအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔ဖန္တီးေသာ နည္းလမ္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးရယူၿပီး ေရထိန္းသိမ္းနိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စပါးသီးႏွံ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျမကိုဆိုသည္။
လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဂ) တြင္
ေျမႏုကၽြန္းေျမဆိုသည္မွာ ေရေအာက္သို႔နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေရေၾကာင္းအေနအထားအရ ေျမသားႏွင့္ပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲသည့္ ခိုင္ျမဲမႈမရွိေသာ ေျမကိုဆိုသည္ ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအာဏာတည္ၿပီးေနာက္ လယ္ယာေျမကို လက္ဝယ္ထားရွိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္အသုံးခ် ခြင့္ရလိုသူသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ ၃ အရ

ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္တြင္အက်ံဴးဝင္သည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံ-၁) ကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ အခမဲ့ရယူ၍ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထား ရမည္-
(က) လယ္ယာေျမကိုလက္ရွိအသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သားစုဝင္ျဖစ္ျခင္း၊
(ခ) လယ္ယာေျမကိုလက္ရွိအသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ အိမ္ေထာင္သားစုအႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း၊
(ဂ) တစ္လံုးတစ္စည္းတည္းျဖစ္၍ ပစၥည္းမခြဲေဝရေသးေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္ မိသားစုတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ အမည္ျဖင့္ထားရွိေသာ လယ္ယာေျမအားလံုးကို ထိုအိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါဝင္သူအားလံုးက ပူးတြဲလက္ရွိ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားပါက ယင္းအက်ိဳးတူခံစားခြင့္ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစုျဖစ္ျခင္း၊
(ဃ) လယ္ယာေျမဥပေဒ အာဏာမတည္မီလယ္ယာေျမ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္လက္ရွိ လက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊
(င) လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊ ယင္းဥပေဒအရျပဳသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ တရားဝင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူျဖစ္ျခင္း၊
(စ) ေလွ်ာက္ထားသည့္လယ္ယာေျမတြင္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လယ္နီးခ်င္းသက္ေသႏွစ္ဦးတို႔က ေထာက္ခံသူျဖစ္ျခင္း၊
(ဆ) ဦးစီးဌာန၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ လယ္ယာေျမကိုအသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားသူျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳ ခံရသူျဖစ္ျခင္း၊
(ဇ) လယ္ယာေျမကိုအသံုးျပဳခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္သူျဖစ္ျခင္း၊

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၃ (ဃ) တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားရာ၌ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္၍ လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္အလို႔ငွာ ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ဝယ္ထားရွိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ အသုံးခ်ခြင့္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားလႊာအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္၍ ၁၅ ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ရန္ ရွိ မရွိ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ ၆ အရ ေၾကာ္ျငာရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခ်က္ရွိပါက ၇ ရက္အတြင္း စုံ စမ္းစစ္ေဆးတင္ျပေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံ နည္း ဥပေဒ ၉ အရ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ မႈအဖြဲ႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ သို႔လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ ၇) ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ ၉ မွ ၁၄ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကို လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးေဆာင္ေစ၍ မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေစရမည္-
(က) လယ္ယာေျမကို လက္ရွိထားပိုင္ခြင့္ ၊ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ ေပၚထြက္လာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ခံစားပိုင္ခြင့္၊
(ခ) လယ္ယာေျမကို အားလုံးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးကမ္းခြင့္၊
(ဂ) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာပါက တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူနိုင္ခြင့္၊
(ဃ) သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိသေရြ႕လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၊
(င) လယ္ယာေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္သမဝါယမအသင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊
(စ) လယ္ယာေျမတြင္ နိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားသားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အညီ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ခြင့္။

လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တြင္
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူသည္-
(က) ဤဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း လယ္ယာေျမကို လုပ္ကိုင္ရမည္။
(ခ) လယ္ယာေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနက စည္းၾကပ္ေသာေျမခြန္ႏွင့္အျခား အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္။
(ဂ) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဦးစီးဌာနကသတ္မွတ္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ခတို႔ကို ေပးေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံး တြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။
(ဃ) တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေမြဆက္ခံျခင္းျဖင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရရွိသည့္အခါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။
(င) စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အရင္းအႏွီးအတြက္သာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေပါင္ႏွံခြင့္ရွိၿပီး အစိုးရဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေသာဘဏ္တြင္သာ ေပါင္ႏွံရမည္။
(စ) သက္ဆိုင္ရာလယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕က တရားဝင္ခ်ထားျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။
(ဆ) လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳမိန႔္မရရွိဘဲ အျခားနည္းသုံးစြဲျခင္းမျပဳရ။
(ဇ) လယ္ယာေျမကို မူလစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမွ အျခားသီးႏွံအမ်ိဳးအစားသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳရ။
(ဈ) ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ လယ္ယာေျမကို လွပ္ထားျခင္းမျပဳရ။
(ည) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မရမီကာလအတြင္း သို႔မဟုတ္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကာလအတြင္းလယ္ယာေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္းမျပဳရ။

လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တြင္
ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ပါ စည္းကမ္းခ်က္အားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ဤကိစၥအလို႔ငွာ ခန႔္အပ္သည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ဤဥပေဒႏွင့္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမိန႔္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစခ်မွတ္နိုင္သည္-
(က) သတ္မွတ္သည့္ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊
(ခ) သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းအတိုင္း လယ္ယာေျမကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
(ဂ) လယ္ယာေျမေပၚမွ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊
(ဃ) လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း။

၂၀။ ပုဒ္မ ၁၉ ပါ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ယင္းပုဒ္မအရ ခ်မွတ္ေသာအမိန္႔ကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူက လိုက္နာျခင္းမရွိလၽွင္ ယင္းအမိန္႔ပါ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထား တရားစြဲဆို နိုင္သည္။

၂၁။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္လၽွင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိုအခြန္အခမ်ားကို ေျမခြန္မေၿပ က်န္ေငြျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ေကာက္ခံျခင္းခံရမည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကို ျဖစ္ေစနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သည့္နိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားသား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမၽွ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္းမျပဳရဟု ျပဌာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ မည္သည့္လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမဆို ပုဒ္မ ၁၄ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ က်ပ္ ဆယ္သိန္းေအာက္ မနည္းသည့္ ေငြဒဏ္ ကိုလည္းခ်မွတ္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၄၊ ၅၊ ၆ ႏွင့္ ၇ အရ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ၿပီး လယ္ယာေျမလုပ္ ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အျငင္းပြားမႈ အရွုပ္အရွင္းကိုေခၚသည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိစၥ အျငင္းပြားမႈအေပၚ ေျဖရွင္းျခင္း၊ အယူခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က မူလမႈခင္းဖြင့္လွစ္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကားနာျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ရက္ ၃၀ အတြင္း ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔လည္းေကာင္း ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အေပၚ ရက္ ၆၀ အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အယူခံနိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း (၈) ႏွင့္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ မ်ား အခန္း (၇) တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ မူလမႈခင္းဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေဆးၾကားနာဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔စစ္ေဆးၾကားနာဆုံးျဖတ္နိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ အရ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ထားရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၉ (ဂ) ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူနိင္သည့္ အခြင့္အေရးသည္ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားၿပီး သူမ်ားသာ ရရွိေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရား႐ုံးမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျငင္းပြားမႈကိုသာ ဆုံးျဖတ္နိုင္ၿပီး လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တရား႐ုံးမ်ားက အဆုံးအျဖတ္ မေပးနိုင္ေပ။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရၿပီးမွ အေမြဆက္ခံခြင့္ အျငင္းပြားမႈကိုသာ တရား႐ုံးက အဆုံးအျဖတ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမုံသတင္းစာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိကာ မၾကာခင္တြင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ကိုးကားခ်က္မ်ား
၁။ လယ္ယာေျမဥပေဒ
၂။ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမ်ား
၃။ ေဒၚခင္ေဆြျမင့္ ႏွင့္ ဦးဝင္းေရႊ (ခ) ဦးဝင္းေဆြ ပါ ၃
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၇
၄။ ေဒၚခင္စန္းလြင္ႏွင့္ ဥကၠဌ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ မြန္ျပည္နယ္ပါ ၄
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၅၅
၅။ ဦးၾကည္ရွင္ ႏွင့္ ဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီးလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပါ ၂
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၇

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သံုးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေသာစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းဆိုသည္မွာ လူနွင့္တိရစာၦန္တို႔၏  က်န္းမာေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုက်ိဳးစက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ သဘာဝအရျဖစ္ေစ၊ လူတို႔ျပဳလုပ္ဖန္တီးရာမွျဖစ္ေစ၊ ထြက္ေပၚလာေသာဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကိုဆိုသည္။ ယင္းစာကားရပ္တြင္ ဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းနွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကို နည္းပညာအရ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အခိုး၊ အေငြ႔၊ အရည္၊ အဆီႏွင့္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏၲာရယ္မ်ားမွာ


(က) ခ်က္ခ်င္းအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ျခင္း၊
( ခ) မ်က္စိျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊
( ဂ) ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း၊
(ဃ) မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း၊
( င) မ်ိဳးပြားမႈအဆိပ္သင့္ျခင္း၊
( စ) ကိုယ္အဂါၤ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို အဆိပ္သင့္ျခင္း (တစ္ႀကိိမ္/အႀကိိမ္္္ႀကိိမ္)၊
(ဆ) အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းကို ထိခိုက္ျခင္း၊
( ဇ) အေရျပားထိခုိက္လြယ္ျခင္း။
တို႔ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လိုင္စင္ ရရွိရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္တကြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟို ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလ်ွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၇ တို႔တြင္၁၆။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္-
(က) လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။


(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားက တိက်စြာလိုက္နာေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


(ဂ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုျုခံေရးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိ ရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား
ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရမည္။


(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္လံုျုခံေရး ကိရိယာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို စနစ္တက်
သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳရမည္။


(င) လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္းေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။


(စ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္

ညီၫြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမွသာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။  ယင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။


(ဆ) အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ခြင့္ ရရွိပါက ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းၾကား စာမိတၲဴကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။


(ဇ) မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္သေဘာတူညီခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။


(ဈ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္အခါ တ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျုပထားေသာ ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္ရမည္။


(ည) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္ပါ ေနရာ ေဒသတစ္ခုခုမွ အျခားေနရာ ေဒသတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ရွိပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။


(ဋ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


၁၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူႏွင့္ တိရစၦာန္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေလ်ာ္ေၾကး ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အာမခံထားရွိရမည္။၂၆။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လူ၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ထိုဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တားျမစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳႏိုင္သည္။၂၇။ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာေစရမည္-
(က) အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္အဆင့္ကို ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားအရ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊
(ခ) အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈအဆင့္ မွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အႏၲရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားတို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊
(ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လံျုခံဳေရးကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား
တက္ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(င) ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈ မျပဳျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ တို႔ အရ


လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအနၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ ေအာက္ပါပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထားရိွရမည့္အျပင္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစရမည္-
(က) ဓာတ္ေငြ႔ကာ အသက္ရွဴ ကရိယာ၊
( ခ) မီးေဘးလံုၿခံဳရးဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာ၊
( ဂ) ဓာတ္ခြဲခန္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးဝတ္စံုမ်ား၊
(ဃ) မ်က္လံုးကာမ်ား၊
( င) မ်က္နွာဖံုးကာမ်ား၊
( စ) လံုၿခံဳေရးဖိနပ္မ်ား၊
(ဆ) လက္အိတ္မ်ား၊
( ဇ) လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ လိုအပ္ေသာ အျခားအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား။


၅၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္း

က်င္သို႔ မလိုလားအပ္သည့္အေနအထားျဖင့္ပ်ံ႕နွံံ႔ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္နွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလိုညႊန္ၾကား၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။


၅၈။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမွ

ကာကြယ္ရန္နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းစီမံထားရမည္-
(က) အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမွ
ကာကြယ္ေရးတု႔ိအတြက္ ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ၍ လူဦးေရအနည္းဆံုးျဖင့္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ မျဖစ္မေနထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္နွင့္ ထိေတြရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ေစရန္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ခ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အနၱရာယ္
ကင္းရွင္းေစေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားနွင့္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈနွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းစီမံ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားနွင့္
အစီအမံမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊
(ဃ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ခနၶာသန္ရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆပ္ျပာ၊
ဆပ္ျပာရည္၊ သန္႔စင္္ေဆးရည္၊ ေလမႈတ္စက္စသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားနင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးေသတၱာမ်ား ထားရွိျခင္း၊
( င) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးကိရိယာနွင့္ ဝတ္စံုမ်ား
လံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေပးျပီး ယင္းတု႔ိကိုသံုးစြဲတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲေစျခင္း၊
( စ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္
သူမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမည့္အျပင္ အစဥ္အၿမဲသတိေပးျခင္း၊
(ဆ အႏၲရာယ္္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနၱရာယ္သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားကို ထင္ရွားေသာ
ေနရာမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိျခင္း၊
( ဇ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အဆင့္အတိုင္း
သီးျခား ခြဲျခားထားရွိျခင္း၊
(ဈ) အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္နိင္ေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းသြား
လာရာတြင္ လံုေလာက္ေသာအက်ယ္အဝန္းနွင့္ အႏၲရာယ္္ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၳဳမ်ားမွ ကင္းရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားရွိျခင္း၊
(ည) မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ မီးျငိမ္းသတ္ေရးစနစ္နွင့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိျခင္းနွင့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား
ထားရွိျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇ နွင့္ ၃၈ တို႔တြင္ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုင္စင္ရရွိသူက လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူက မွတ္ပံုတင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိသူတို႔က ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္-

(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိုယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊
(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ေစၿပီး ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင္ျပဳျခင္း၊
(ဂ) လိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၃၃။ မည္သူမွ် ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။


၃၄။ မည္သူမွ် လိုင္စင္မရွိဘဲ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။၃၅။ မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတု ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။၃၆။ မည္သူမွၽ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရ။ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၃၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ခုနစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၈။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကိုငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ၃၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတို့မွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (Arbitration Law)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (Arbitration Law)

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားတို႔ကို မွ်တစြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားအႏုညာတ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္ အတြက္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (က) တြင္
ပုဒ္မခြဲ (ခ) ကို အေထာက္အထားျပဳ၍ အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို တရားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္သည့္အခါ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။


(ခ) အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအပ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းမရွိပါက ပုဒ္မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၃၀၊ ၃၁ ႏွင့္ အခန္း (၁၀) တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။


(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲအျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ထားပါက ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါ ဥပေဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရ။


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ခ) တြင္


အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ ပဋိညာဥ္အရျဖစ္ေစ၊ ပဋိညာဥ္အရ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းခံယူရန္ အျငင္းပြားသူမ်ားက စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုဆိုသည္။


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဂ) တြင္


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈကို ခံုသမာဓိတစ္ဦးတည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခံုသာဓိအဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ဆိုသည္။


error: Content is protected !!