ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သံုးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေသာစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းဆိုသည္မွာ လူနွင့္တိရစာၦန္တို႔၏  က်န္းမာေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုက်ိဳးစက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ သဘာဝအရျဖစ္ေစ၊ လူတို႔ျပဳလုပ္ဖန္တီးရာမွျဖစ္ေစ၊ ထြက္ေပၚလာေသာဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကိုဆိုသည္။ ယင္းစာကားရပ္တြင္ ဓာတုျဒပ္စင္၊ ျဒပ္ေပါင္းနွင့္ ျဒပ္ေႏွာမ်ားကို နည္းပညာအရ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အခိုး၊ အေငြ႔၊ အရည္၊ အဆီႏွင့္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏၲာရယ္မ်ားမွာ


(က) ခ်က္ခ်င္းအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ျခင္း၊
( ခ) မ်က္စိျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊
( ဂ) ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း၊
(ဃ) မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း၊
( င) မ်ိဳးပြားမႈအဆိပ္သင့္ျခင္း၊
( စ) ကိုယ္အဂါၤ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို အဆိပ္သင့္ျခင္း (တစ္ႀကိိမ္/အႀကိိမ္္္ႀကိိမ္)၊
(ဆ) အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းကို ထိခိုက္ျခင္း၊
( ဇ) အေရျပားထိခုိက္လြယ္ျခင္း။
တို႔ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လိုင္စင္ ရရွိရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္တကြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟို ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလ်ွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၇ တို႔တြင္၁၆။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္-
(က) လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။


(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားက တိက်စြာလိုက္နာေစရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


(ဂ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုျုခံေရးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိ ရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား
ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရမည္။


(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္လံုျုခံေရး ကိရိယာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို စနစ္တက်
သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳရမည္။


(င) လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္းေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။


(စ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္

ညီၫြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမွသာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။  ယင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။


(ဆ) အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ခြင့္ ရရွိပါက ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းၾကား စာမိတၲဴကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။


(ဇ) မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္သေဘာတူညီခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။


(ဈ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္အခါ တ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျုပထားေသာ ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္ရမည္။


(ည) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္ပါ ေနရာ ေဒသတစ္ခုခုမွ အျခားေနရာ ေဒသတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ရွိပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။


(ဋ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။


၁၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူႏွင့္ တိရစၦာန္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေလ်ာ္ေၾကး ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အာမခံထားရွိရမည္။၂၆။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လူ၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ထိုဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တားျမစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကို႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳႏိုင္သည္။၂၇။ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာေစရမည္-
(က) အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္အဆင့္ကို ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားအရ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊
(ခ) အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈအဆင့္ မွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အႏၲရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားတို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊
(ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လံျုခံဳေရးကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား
တက္ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(င) ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈ မျပဳျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ တို႔ အရ


လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအနၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ ေအာက္ပါပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထားရိွရမည့္အျပင္ စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစရမည္-
(က) ဓာတ္ေငြ႔ကာ အသက္ရွဴ ကရိယာ၊
( ခ) မီးေဘးလံုၿခံဳရးဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာ၊
( ဂ) ဓာတ္ခြဲခန္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးဝတ္စံုမ်ား၊
(ဃ) မ်က္လံုးကာမ်ား၊
( င) မ်က္နွာဖံုးကာမ်ား၊
( စ) လံုၿခံဳေရးဖိနပ္မ်ား၊
(ဆ) လက္အိတ္မ်ား၊
( ဇ) လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ လိုအပ္ေသာ အျခားအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား။


၅၇။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္း

က်င္သို႔ မလိုလားအပ္သည့္အေနအထားျဖင့္ပ်ံ႕နွံံ႔ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္နွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလိုညႊန္ၾကား၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။


၅၈။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမွ

ကာကြယ္ရန္နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းစီမံထားရမည္-
(က) အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမွ
ကာကြယ္ေရးတု႔ိအတြက္ ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ၍ လူဦးေရအနည္းဆံုးျဖင့္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ မျဖစ္မေနထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္နွင့္ ထိေတြရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ေစရန္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ခ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အနၱရာယ္
ကင္းရွင္းေစေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားနွင့္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈနွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းစီမံ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားနွင့္
အစီအမံမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊
(ဃ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ခနၶာသန္ရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆပ္ျပာ၊
ဆပ္ျပာရည္၊ သန္႔စင္္ေဆးရည္၊ ေလမႈတ္စက္စသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားနင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးေသတၱာမ်ား ထားရွိျခင္း၊
( င) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးကိရိယာနွင့္ ဝတ္စံုမ်ား
လံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေပးျပီး ယင္းတု႔ိကိုသံုးစြဲတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲေစျခင္း၊
( စ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာ၌ အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္
သူမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမည့္အျပင္ အစဥ္အၿမဲသတိေပးျခင္း၊
(ဆ အႏၲရာယ္္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အနၱရာယ္သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားကို ထင္ရွားေသာ
ေနရာမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိျခင္း၊
( ဇ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အဆင့္အတိုင္း
သီးျခား ခြဲျခားထားရွိျခင္း၊
(ဈ) အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္နိင္ေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းသြား
လာရာတြင္ လံုေလာက္ေသာအက်ယ္အဝန္းနွင့္ အႏၲရာယ္္ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၳဳမ်ားမွ ကင္းရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားရွိျခင္း၊
(ည) မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ မီးျငိမ္းသတ္ေရးစနစ္နွင့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိျခင္းနွင့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား
ထားရွိျခင္း။


ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇ နွင့္ ၃၈ တို႔တြင္ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုင္စင္ရရွိသူက လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူက မွတ္ပံုတင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိသူတို႔က ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ သက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္-

(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိုယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊
(ခ) ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ေစၿပီး ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင္ျပဳျခင္း၊
(ဂ) လိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၃၃။ မည္သူမွ် ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။


၃၄။ မည္သူမွ် လိုင္စင္မရွိဘဲ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။၃၅။ မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတု ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။၃၆။ မည္သူမွၽ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရ။ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၃၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ခုနစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၈။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကိုငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ၃၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွၽင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတို့မွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (Arbitration Law)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ (Arbitration Law)

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားတို႔ကို မွ်တစြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားအႏုညာတ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္ အတြက္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (က) တြင္
ပုဒ္မခြဲ (ခ) ကို အေထာက္အထားျပဳ၍ အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို တရားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္သည့္အခါ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။


(ခ) အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအပ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းမရွိပါက ပုဒ္မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၃၀၊ ၃၁ ႏွင့္ အခန္း (၁၀) တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။


(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲအျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတနည္းျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ထားပါက ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါ ဥပေဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရ။


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ခ) တြင္


အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ ပဋိညာဥ္အရျဖစ္ေစ၊ ပဋိညာဥ္အရ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းခံယူရန္ အျငင္းပြားသူမ်ားက စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုဆိုသည္။


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဂ) တြင္


အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈကို ခံုသမာဓိတစ္ဦးတည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခံုသာဓိအဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ဆိုသည္။


လူ႔အခြင့္အေရး (Human Rights)

လူ႔အခြင့္အေရး (Human Rights)

ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (ဂ) ၌

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္-

(၁)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊

(၂)    ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး  ေၾကညာစာတမ္းပါ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား၊

(၃)    နိုင္ငံေတာ္ကလိုက္နာရန္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရး၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသားအားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။  ( Human rights are universal)

လူအခြင့္အေရးသည္ လူတိုင္းအတြက္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။    ( Human rights are inherent)

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဖယ္ရွားႏႈတ္ပယ္၍မရပါ။ ( Human rights are inalienable)

လူ႔အခြင့္အေရးကို ခြဲျခမ္း၍မရပါ။  ( Human rights are indivisible)

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳေနၾကသည္။ (Human rights are interdependent and interrelated )

ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

အပိုဒ္ (၁)     လူတိုင္း ေမြးကတည္းက တူညီေသာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ တစ္ဦးကို တစ္ဦးညီရင္းအစ္ကို စိတ္ဓာတ္က်င့္သုံးသင့္သည္။

အပိုဒ္ (၂)      လူတိုင္း လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ က်ား မ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ နိုင္ငံေရး၊ ပစၥည္းဂုဏ္၊ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။

အပိုဒ္ (၃)     လူတိုင္း အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ လုံျခဳံမႈရခြင့္ ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၄)    မည္သူ႔ကိုမၽွ ေကၽြးကၽြန္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္ မျပဳရ။

အပိုဒ္ (၅)    မည္သူ႔ကိုမၽွ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာျပဳမႈ ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမျပဳရ။

အပိုဒ္ (၆)    လူတိုင္း တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူသားဆန္ဆန္ ဆက္ဆံခံခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၇)    လူတိုင္း ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္သည္။

အပိုဒ္(၈)    လူတိုင္း ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ခံရလၽွင္ ဥပေဒ၏ အကူအညီ ရယူခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၉)    မည္သူ႔ကိုမၽွ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမျပဳရ။

အပိုဒ္(၁၀)    လြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ တရား႐ုံးတစ္ရပ္က အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားမၽွတစြာ ၾကားနားစစ္ေဆးျခင္းကို အညီအမၽွ ရခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၁၁)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ လူတိုင္း အျပစ္ရွိသည္ဟု တရား႐ုံးက ထင္ရွားစီရင္မႈ မခံရ မခ်င္း အျပစ္မရွိသူဟု မွတ္ယူခံထိုက္သည္။

အပိုဒ္(၁၂)    လူတိုင္း မိမိ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိပါးပုတ္ခတ္လာပါက ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၁၃)    လူတိုင္း မိမိတိုင္းျပည္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၁၄)    လူတိုင္းသည္ မတရားႏွိပ္စက္မႈမွ လြတ္ကင္းရန္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၌ ခိုလွုံခြင့္ ေတာင္းခံနိုင္သည္။

အပိုဒ္(၁၅)     လူတိုင္း နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၁၆)    အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးဆႏၵႏွင့္အညီ ထိမ္းျမား လက္ထပ္နိုင္သည္။ အိမ္ရာထူေထာင္နိုင္သည္။

အပိုဒ္(၁၇)    လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မတရားသိမ္းယူျခင္း မခံထိုက္ေစရ။

အပိုဒ္(၁၈)    လူတိုင္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိဆႏၵႏွင့္ အညီ အျခားဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းနိုင္သည္။

အပိုဒ္(၁၉)    လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ရယူခြင့္၊ ျဖန႔္ခ်ိခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၀)    လူတိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၁)    လူတိုင္း တန္းတူညီမၽွ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ ျပည္သူ ျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵအေပၚ အေျခခံရမည္။

အပိုဒ္(၂၂)    လူတိုင္း လူမႈဘဝလုံျခဳံေရး ခံစားခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၃)     လူတိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၄)    အလုပ္လုပ္သူတိုင္း အလုပ္အားလပ္ရက္ႏွင့္ အနားယူခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၅)    လူတိုင္း လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဘဝလုံျခဳံမႈ ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၆)    လူတိုင္း ပညာသင္ယူခြင့္ရွိသည္။ အနည္းဆုံးမူလတန္းႏွင့္ အေျခခံပညာအဆင့္တို႔တြင္ အခမဲ့ ျဖစ္ရမည္။ မူလတန္းပညာသည္ မသင္မေနရ ျဖစ္ရမည္။

အပိုဒ္(၂၇)    လူတိုင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမႈဘဝ၌ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ အႏုပညာႏွင့္ သိပၸံပညာတိုးတက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို မၽွေဝခံစားခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၈)    လူတိုင္း ဤစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားနိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၂၉)    မိမိအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးရာတြင္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္ အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားရမည္။

အပိုဒ္(၃၀)    ဤေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း မည္သူမၽွ မျပဳလုပ္ရ။ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ 

ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ စနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးတည္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း သိရွိပါက ေကာ္မရွင္သည္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝတရားမ်ွတမႈ သေဘာတရားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ တရားမက်င့္ထံုး၊ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးႏွင့္ သက္ေသခံအက္ဥပေဒတို႔ပါ သက္ဆိုင္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆီေလ်ာ္သလို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၃၀ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူညီေသာလူတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္တန္းလိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ေဖာ္ျပၿပီး ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစႊန္းေသာ တိုင္တန္းခ်က္ကို စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရ-
(က)    တရားရံုး တစ္ခုခု၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆး ၾကားနာဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ တရားရံုးတစ္ခုခု၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ ဝင္ေရာက္ဆဲအမႈမ်ား၊
(ခ)    တရားရံုးတစ္ခုခုက အၿပီးသတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာအမႈမ်ား။

ပုဒ္မ ၃၈ တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္တန္းခ်က္အေပၚ ၎တို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏ စံုစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္ကို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ ယင္းဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအနကို ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ ျပန္ၾကားရမည္။ ထုိသို႔ ျပန္ၾကားရာတြင္ တိုင္တန္းသူမ်ား လက္တံု႔ျပန္မႈ မခံရေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။

ပုဒ္မ ၃၉ တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ေကာ္မရွင္သည္ လိုအပ္ပါက မိမိ၏ စံုစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္လည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၀ တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ တိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာ ေတြ႔ရွိပါက ပုဒ္မ ၃၈ ႏွင့္ ၃၉ တို႔အရ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္-
(က) လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ယင္းလူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ အလားတူေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး၊
(ခ) လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈကို ကုစားရန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုက သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊
(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရသူ ရသင့္ရထိုက္သည့္ နစ္နာေၾကးရရွိႏိုင္ေရး၊
(ဃ) သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ယင္းအႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေကာ္မရွင္သုိ႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပန္ၾကားေရး။
တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား
၁။ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ
၂။ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား

အင္ကိုတမ္း ( Incoterms )

အင္ကိုတမ္း ( Incoterms )အင္ကိုတမ္း ( Incoterms ) ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္မႈ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ( International Commercial terms ) ၏ အတိုေကာက္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္အသံုးျပဳေနေသာ ကုန္ေရာင္းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။


အင္ကိုတမ္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၃ ခုနွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူသန္းေရာင္းဝယ္မႈ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အင္ကိုတမ္းဟုေခၚဆိုက  ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အင္ကိုတမ္းမ်ားကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အသီးသီးျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ျပင္ဆင္ထုင္ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးလ်က္ရွ္ိပါသည္။


ကုန္ေသတၱာမ်ားသည္ ခရီးဆံုးမေရာက္မီ ရက္ပိုင္းမ်ားစြာသြားလာၾကရသျဖင့္ ၎ေနရက္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေဘးကင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကုန္ဝယ္သူမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေရာင္းသူ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝယ္သူတို႔၏ တာဝန္တို႔ကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အင္္ကိုတမ္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ ေရာင္းသူနွင့္ဝယ္ယူတို႔၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈတို႔အား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


အဆိုပါတာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈတို႔မွာ


၁။ ကုန္ပစၥည္းလႊဲအပ္သည့္ေနရာ


          အင္ကိုတမ္းသည္ ကုန္ေရာင္းသူႏွင့္ ကုန္ဝယ္သူတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းလႊဲအပ္သည့္ေနရာတုိ႔တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈအႏၲရယ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈတို႔ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။


၂။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္


          အင္ကိုတမ္းတြင္ မည့္သည့္ဘက္မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္အား က်ခံရမည့္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။


၃။ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား


          အင္ကိုတမ္းတြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို မည့္သည့္ဘက္က ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။


၄။ အာမခံစရိတ္


          အာမခံစရိတ္အား မည့္သည့္ဘက္က က်ခံရမည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP ႏွင့္ DDP တို႔သည္ အင္ကိုတမ္း ၂၀၁၀ ပါ အတိုေကာက္ အေခၚအေဝၚမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

EXW – Ex Works (named place of delivery)

 

Ex Works သည္ ကုန္ေရာင္းသူအတြက္ တာဝန္ရွိမႈ အနည္းဆံုး အင္ကုိတမ္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ဝယ္သူအတြက္ တာဝန္ရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းကို ကုန္ေရာင္းသူ၏ လုပ္ငန္းဌာနဝန္းက်င္ စက္ရံု၊ သိုေလွာင္ရံုတို႔မွ လႊဲေျပာင္းရယူရသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ဝယ္သူသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အားလံုးကို တာဝန္ယူစီမံရၿပီး အာမခံေၾကးကိုလည္း ေပးရပါသည္။
FCA – Free Carrier (named place of delivery) ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ၌ ကုန္ဝယ္သူက ေစလႊတ္သည့္ ကုန္သယ္ယာဥ္သို႔လြဲေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူထားသည့္ေနရာသည္ ေရာင္းသူ၏ အေဆာက္အအံု ဥပစာအတြင္းဆိုလွ်င္ ကုန္တင္ယာဥ္ေပၚသို႔ကုန္ပစၥည္းတင္ခကို ေရာင္းသူမွ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ျဖစ္ပါက ကုန္တင္ခကို ဝယ္သူက က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment)


ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္းရွိ ကုန္တင္သေဘာၤေဘးအေရာက္ ပို႔ေဆာင္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကုန္ေရာင္းသူ၏ ကုန္ပစၥည္း လႊဲအပ္မႈတာဝန္ၿပီးဆံုးပါသည္။ ထုိသို႔ေဘးခ်င္းယွဥ္ထားသည့္ေနရာမွ သေဘာၤေပၚသို႔ တင္ရာတြင္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္စကကိုလည္းေကာင္း၊ အာမခံေၾကးကိုလည္းေကာင္း၊ သေဘာၤသယ္ဆာင္ခ ကိုလည္းေကာင္း ကုန္ဝယ္သူက ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။
FOB – Free on Board (named port of shipment)ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ဝယ္သူက သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာၤေပၚသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ေဆာင္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သေဘာၤေပၚသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုး သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းတို႔တြင္ ေရာင္းသူတြင္ တာဝန္မရွိေတာ့ဘဲ ဝယ္ယူသူသည္ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကို က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
CFR – Cost and Freight (named port of destination)
ကုန္ေရာင္းသူသည္ တင္ပို႔ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သဘာၤႀကီးေပၚအေရာက္တင္ပို႔ေပးၿပီး သေဘာၤခကုန္က်စရိတ္ကိုပါ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈအႏၲရယ္ကို ဝယ္ယူသူက တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
CIF – Cost, Insurance & Freight (named port of destination)ကုန္ေရာင္းသူသည္ တင္ပို႔ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သဘာၤႀကီးေပၚအေရာက္တင္ပို႔ေပးၿပီး သေဘာၤခ ကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံစရိတ္ကိုပါ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
DAP – Delivered At Place (named place of destination)ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပန္းတိုင္ကုန္ခ်ေနရာတြင္ ကုန္ဝယ္သူအတြက္ ကုန္ခ်ယူႏိုင္ေအာင္ အသင့္ထားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ အသင့္ထားရွိၿပီးသည္အထိ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို က်ခံတာဝန္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ဝယ္သူသည္  သြင္းကုန္အတြက္ က်သည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းခ်ခမ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
DAT – Delivered At Terminal (named terminal at port or place of destination)
ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္ယူတုိ႔ သေဘာတူထားသည့္ ပန္းတိုင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္း၊ ကုန္ခ်စခန္းေနရာထိ ေရာင္းသူက ကုန္ပစၥည္း ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းခ်ၿပီးေနာက္ ကုန္ဝယ္သူသည္ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သယ္ေဆာင္ခမ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။DDP – Delivered Duty Paid (named place of destination)ကုန္ေရာင္းသူအေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ တာဝန္ယူရမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ဝယ္သူႏွင့္သေဘာတူထားသည့္ ကုန္ဝယ္သူ၏ ကုန္ေလွာင္ရံု သို႔မဟုတ္ ကုန္ဝယ္သူ သတ္မွတ္သည့္ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းသူသည္ ပို႔ကုန္ ရွင္းလင္းေရး အတြက္သာမက သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရးအတြက္ပါတာဝန္ရွိပါသည္။Incoterms မ်ားျဖစ္ေသာ EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP နွင့္ DDP တုိ႔အား မည္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းတြင္မဆိုအသံုးျပဳၿပီး FAS, FOB, CFR နွင့္ CIF တို႔အား ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား


၁။ အင္ကိုတမ္း ၂၀၁၀၊ သိန္းလြင္ (ျပည္ပပို႔ကုန္)
၂။ ျပည္ပပို႔ကုန္ သြင္းကုန္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သိန္းလြင္ (ျပည္ပပို႔ကုန္)
၃။ Capt Rajeev Jassal (https://www.myseatime.com)
၄။ https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

စာခၽြန္ေတာ္

စာခၽြန္ေတာ္၂၀၀၈ ခုနွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၆ အရ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အပ္နွင္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔သာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (ခ) အရ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔တို႔ကိုဆိုပါသည္။


ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံတရား႐ုံး တစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူကို စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေခၚေဆာင္ေစၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ ၾကားနာ၍ ဥေပဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရားဝင္အခြင့္အာဏာရွိသူ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရဌာနတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအား ဥေပဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔သည္ ျပည္သူ႔တာဝန္ဝတၲရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ မည္သည့္လူပုဂိၢဳလ္ (သို႔မဟုတ္) ဌာနအဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) လက္ေအာက္ခံတရား႐ံုးတို႔ကိုမဆို ယင္းတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ သီးျခားကိစၥရပ္တခ်ိဳ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္အာဏာေပးၫႊန္ၾကားသည့္ ပံုသ႑န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာ႐ွင္ Prem ၏ “Law of Habeas Corpus, Certiorari, Mandamus and Emergency Legislation” ဥပေဒက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၃၅၄ တြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။


ထို႔ျပင္ နမၼတူအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႏုညာတခံု႐ံုး ပါ၂ ဦး အမႈတြင္ အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔သည္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္  ၎၏ ျပည္သူ႔တာဝန္ဝတၲရားဆိုင္ရာ ပ်က္ကြက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေစေရးအတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည့္ စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ထံုးဖြဲ႔ထားပါသည္။


တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရား႐ုံးတစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္မႈ သေဘာသက္ဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု၏ စီရင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စီရင္ခြင့္အာဏာ ေက်ာ္လြန္၍ျဖစ္ေစ၊ တရားမၽွတမႈကို ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာသည္ တားျမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးနိုင္သည့္ ကိစၥရမ္မ်ိဳးမဟုတ္ဟု ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ- ၈၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ အစိုးရဌာနတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားအေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥေပဒ၊ နည္းဥေပဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ ၾကားနာ၍ ဥေပဒႏွင့္ညီညြတ္ ျခင္း ရွိမရွိ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရား႐ုံးတစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္မႈ သေဘာသက္ဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု၏ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဥေပဒႏွင့္ ညီညြတ္မၽွတမႈမရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက ထိုဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဥေပဒႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ ေရးသားထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာကိုဆိုသည္။


အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလွ်ာက္ေတာင္းရာ၌ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ မိမိပယ္ဖ်က္ေစလိုေသာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္၏ အမိန္႔သည္ မိမိ၏အခြင့္အေရးကို ထိခုိက္ေၾကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိအား အက်ိဳးမဲ့ေစေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။


အေၾကာင္းျခင္းရာနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မည္မဟုတ္။ ၁၉၅၂ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ စီရင္ထံုးမ်ား (တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) စာ-၁၉၄ ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ မိမိလက္ေအာက္ တရားရံုးတစ္ရံုးရံုးက ခ်မွတ္သည့္ စီရင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္သည္ မိမိအား အပ္ႏွင္ထားျခင္းမရွိသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေပၚယံေၾကာၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္ မွားယြင္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျမင္သာလွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းအမိန္႔ကို အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။


လက္ေအာက္ခံတရားရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံမႈတင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈေလွ်ာက္ထား၍ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါက အျမင့္ဆံုးတရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အဆင့္တူ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာကို သံုးစြဲ၍ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ (၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ- ၁၉၀)


စာခၽြန္ေတာ္အား
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလ်ွာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
နည္းဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ တင္သြင္းေလ်ွာက္ထားရပါမည္။
(၁) ထိခိုက္နစ္နာသူက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
(၂) ေလ်ွာက္ထားသူအမည္၊ ေလ်ွာက္ထားခံရသူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာန၏ အမည္ပါရမည္။
(၃) ေလ်ွာက္ထားလႊာပါေၾကာင္းအရာနွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ စာခၽြန္ေတာ္အမ်ိဳးအစား ကိုေဖာ္ျပရမည္။
(၄)
ေလ်ွာက္ထားသူက ဥပေဒနွင့္အညီ မိမိရထိုက္ခြင့္ရွိသည့္ သက္သာခြင့္ သို႔မဟုတ္
မိမိရဲ႕ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈတို႔ကို တိက်ျပည့္စံုစြာ
ေရးသားေဖာ္ျပရပါမည္။
(၅) ေလ်ွာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ က်မ္းက်ိန္လႊာပါရမည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔နွင့္ တားျမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔တို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္သည့္ေန႔မွ နွစ္နွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းျခင္း မျပဳလွ်င္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရဟု ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
က်မ္းကိုးစာရင္း
၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊
၂။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊
၃။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊
၄။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စာခၽြန္ေတာ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ    လက္ကမ္းစာေစာင္

တရားမ နစ္နာမႈဥပေဒ (The Law of Torts)

တရားမ နစ္နာမႈဥပေဒ (The Law of Torts)

တရားမ နစ္နာမႈ Torts သည္ လက္တင္စကား Tortum မွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ အဂၤလိပ္စကား Wrong နစ္နာျခင္းအဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္ပါသည္။

တရားမ နစ္နာမႈသည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚသည္။ အဆိုပါတာဝန္သည္ လူအမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ဟု Dr.Winfield က အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

တရားမ နစ္နာမႈဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး / နစ္နာေၾကး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တရားမ နစ္နာမႈ ဥပေဒ သေဘာတရားမ်ားအေပၚမ်ားစြာ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ (၃) ျပဌာန္းခ်က္ပါ (တရားမွ်တမႈ) (သာနာညီမွ်မႈ) ႏွင့္ (ေကာင္းျမတ္ေသာ အသိစိတ္ရွိမႈ) တို႔ကို အေျခခံ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုသည္ ျပစ္မႈတစ္မႈအျပင္ တရားမနစ္နာမႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တရားမနစ္နာမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ျခားနားျခင္း

(၁) တရားမနစ္နာမႈတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ ထိပါးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔ကို ထိခိုက္သည္။

(၂) တရားမနစ္နာမႈတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကို က်ဴးေက်ာ္သျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္နစ္နာျခင္းခံရသူ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ က်ဴးေက်ာ္သူက နစ္နာသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည္။ ရာဇဝတ္မႈတြင္ ေနာင္ဤျပစ္မႈကို မက်ဴးလြန္ရန္ တားျမစ္သည့္ အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သူအား ျပစ္ဒဏ္ေပးသည္။

(၃) တရားမနစ္နာမႈတြင္ နစ္နာသူ (သို႔မဟုတ္) အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးသူက တရားလိုအျဖစ္ တရားစြဲဆိုသည္။ ရာဇဝတ္မႈတြင္ အမ်ားျပည္သူနွင့္အစိုးရအား ထိခိုက္နစ္နာသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ အစိုးရက တရားလိုအျဖစ္ အေရးယူသည္။

တရားမနစ္နာမႈႏွင့္ ပဋိညာဥ္ေဖါက္ဖ်က္မႈတို႔ ျခားနားျခင္း

(၁) တရားမနစ္နာမႈတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို က်ဴးလြန္သည္။ ဥပမာ – ေမာင္ေမာင္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၎၏ေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူမွ် ၎အား လာ၍ မေစာ္ကားႏိုင္။ ဤအခြင့္အေရးကို (Right in Rem) ဟု ဆိုပါသည္။

ပဋိညာဥ္ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပုဂၢိလက အခြင့္အေရး (Right in Personam) ကို က်ဴးေက်ာ္သည္။

ဥပမာ – ေမာင္ျဖဴသည္ ေမာင္မဲ၏ႏြားကိုဝယ္ၿပီး ႏြားဖိုးမေပးလွ်င္၊ ေမာင္မဲသည္ ေမာင္ျဖဴအေပၚ ႏြားဖိုးရလိုေၾကာင္း တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရရွိသည္။ ဤကိစၥမ်ိဳး၌ ေမာင္မဲ၏ အခြင့္အေရးသည္ ေမာင္ျဖဴတစ္ဦးတည္းအေပၚရရွိေသာ (Right in Person) အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

(၂) တရားမနစ္နာမႈတြင္ တာဝန္ဝတၱရားကို ဥပေဒက ျပဌာန္းသည္။ ထိုတာဝန္သည္ အမ်ားျပသည္သူႏွင့္ ဆိုင္ရမည္။

ပဋိညာဥ္ေဖါက္ဖ်က္မႈတြင္ တာဝန္ကို ပဋိညာဥ္ျပဳသူတို႔က သတ္မွတ္သည္။ ဂတိျပဳသူက ပဋိညာဥ္ပါ တာဝန္မ်ားကို ဂတိရသူအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၃) တရားမနစ္နာမႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မရွိ၊ ပဋိညာဥ္ေဖါက္ဖ်က္မႈတြင္ ပဋိညာဥ္ရွိရမည္။ ပဋိညာဥ္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္၍ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ပဋိညာဥ္မရွိႏိုင္။

(၄) တရားမနစ္နာမႈတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးကို ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ၊ အမႈ၏အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို အေထာက္အထားျပဳၿပီး တရားရံုးက သင့္ေလ်ာ္မည္ထင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးသည္။

ပဋိညာဥ္ေဖါက္ဖ်က္မႈတြင္ ပဋိညာဥ္ျပဳသူက သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဌာန္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကိုေသာ္လည္းေကာင္း  ေပးပါသည္။

(၅) တရားမနစ္နာမႈတြင္ က်ဴးလြန္သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ္လည္း ပဋိညာဥ္ေဖါက္ဖ်က္မႈတြင္ ပဋိညာဥ္တြင္ ပါဝင္သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္။တရားမနစ္နာမႈ ၂ မ်ိဳး ၂ စားရွိပါသည္။

(၁) နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမရွိဘဲ တရားမနစ္နာမႈေျမာက္ေသာ တရားမနစ္နာမႈ

ဥပမာ- တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျမေပၚက်ဴးေက်ာ္လွ်င္ ေျမရွင္မွာ နစ္နာဆံုးရံႈးျခင္းမရွိေသာ္လည္း တရားမ နစ္နာမႈေျမာက္သည္။

(၂) နစ္နာဆံုးရံႈးမႈကို သက္ေသထင္ရွားျပႏိုင္မွ တရားမနစ္နာမႈေျမာက္ေသာ တရားမနစ္နာမႈ။

ဥပမာ – ႏႈတ္ျဖင့္ အသေရပ်က္မႈတြင္ နစ္နာဆံုးရံႈးေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားျပႏုိင္မွ ေလ်ာ္ေၾကးရႏိုင္မည္။

တရားမနစ္နာမႈအရ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရာတြင္ အေျခခံေသာ သေဘာတရားမ်ား

၁။       ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးရွိလွ်င္ တရားဥပေဒအရ ကုစားခြင့္ရွိရမည္။

ကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္၎၊ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္၎၊ ဘာသာေရးအရေသာ္၎ ျဖစ္ေပၚေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားမနစ္နာမႈ မစြဲဆိုႏိုင္။

ဥပမာ- ဦးျဖဴသည္ ဦးမဲ၏ေျမေပၚ ျဖတ္သန္းသြား၏။ ဦးမဲသည္ ဦးျဖဴအား ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္မႈ စြဲဆိုႏိုင္သည္။ တရားမနစ္နာမႈဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရရွိ၏။ ဦးမဲ၏ အခြင့္အေရးသည္ ဦးျဖဴတစ္ဦးတည္းအေပၚသာမဟုတ္၊ သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ သူ၏ ေျမေပၚ ျဖတ္သန္းသူဟူသ၍ အေပၚ ရရွိသည္။ လူအမ်ားအေပၚရရွိေသာ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးဟူ၍၎၊ ထိုဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးကို က်ဴးလြန္မႈကို Injuria ဟူ၍၎ တရားမနစ္နာမႈ ဥပေဒတြင္ ေခၚဆိုႏို္င္ပါသည္။

၂။       ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ နစ္နာျခင္း၊

တရားၿပိဳင္သည္ လက္ရွိစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ကပ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းသစ္တစ္ေက်ာင္း ေထာင္သည္။ ေက်ာင္းေဟာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အစုလိုက္ ေက်ာင္းသစ္သို႔ ေျပာင္းၾကသည္။ ေက်ာင္းေဟာင္းမွ နစ္နာဆံုးရံႈးသျဖင့္ တရားၿပိဳင္ထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္တရားစြဲဆိုသည္။ ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးကို ေႏွာက္ယွက္က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိ။ သေဘာရိုးျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္မွ်နစ္နာဆံုးရံႈးေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးရရန္တရားမစြဲဆိုႏို္င္။

၃။       နစ္နာဆံုးရံႈးျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း။

ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္က်ဴးေက်ာ္လွ်င္ ဥပေဒက နစ္နာဆံုးရံႈးသည္ဟု ယူဆသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးျခင္းမရွိဘဲ၊ ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္က်ဴးေက်ာ္လွ်င္ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးရႏိုင္သည္။

၄။       ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ တရားမစြဲဆိုႏိုင္။

တရားမနစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ကုန္ဆံုးျခင္း

၁။ တရားၿပိဳင္ေသဆံုးျခင္း။      ။ တရားၿပိဳင္ေသဆံုးေသာအခါ-

(က) အသေရပ်က္မႈ၊ (ခ) ကိုထိလက္ေရာက္မႈႏွင့္

(ဂ) ေသေစျခင္းမွအပ ကိုယ္ကို ထိခိုက္က်ဴးလြန္ေသာအမႈတို႔သည္ ဆံုးခန္းတိုင္သို႔ ေရာက္သည္။

၂။ Waiver တရားမစြဲဘဲထားျခင္း။

၃။ Record and satisfaction ေၾကေအးရန္ သေဘာတူၿပီး အေျပအလည္ရရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

၄။ Release စြန္႔လႊတ္ျခင္း။

၅။ Acquiescence သိလ်က္ႏွင့္ အေရးမယူသျဖင့္ သေဘာတူညီရာေရာက္ျခင္း။

၆။ Judgement recovered ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသာ သက္သာခြင့္အားလံုးကို ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္လ်က္ ခ်န္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ က်န္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၎အတြက္ အမႈသစ္တစ္ခု ေနာက္ထပ္ မစြဲဆိုႏိုင္ျခင္း၊

၇။ Limitation ကာလစည္းကမ္းသတ္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း။

ေလ်ာ္ေၾကးအမႈမ်ား

တရားမနစ္နာမႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္လွ်င္ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးသမွ်ကို တစ္မႈထဲတြင္ ေတာင္းဆိုရမည္။ ေတာင္းဆိုရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္၎၊ ခ်န္ထားလွ်င္ေသာ္၎၊ ၎အတြက္ အမႈသစ္တစ္ခု မစြဲဆိုႏိုင္၊ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါအမႈမ်ိဳးတြင္ အမႈတစ္ခုထက္ ပိုမို၍ စြဲဆိုႏိုင္သည္။

(၁) တရားမနစ္နာမႈတစ္ခုသည္၊ အခြင့္အေရး ၂ ခု (သို႔) ၂ ထက္ ပိုမိုက်ဴးလြန္လွ်င္

ဥပမာ – ေမာင္ျဖဴသည္ အရိုက္ခံရ၍ (က) လက္က်ိဳးသည့္အျပင္ (ခ) နာရီလည္း ပ်က္စီးလွ်င္ အမႈတစ္ခုထဲတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၂ မႈခြဲ၍ ျဖစ္ေစ စြဲဆုိႏိုင္သည္။

(၂) ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေသာ တရားမနစ္နာမႈ။

ဥပမာ – ပုပ္နံေသာ အမိႈက္မ်ားကို တစ္ျခားသူ၏ေျမေပၚ၌ စုပံုျခင္းတြင္ ၎အမိႈက္ကို မေရႊ႕မေျပာင္းသမွ် ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။

(၃) တရားမနစ္နာမႈကို အခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ က်ဴးလြန္လွ်င္

ဥပမာ – အသေရဖ်က္မႈတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ား၌ အခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေၾကညာလွ်င္ ေၾကညာတိုင္း တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။

က်မ္းကိုးစာရင္း

၁။ ဦးေအာင္ရွိန္ဝန္ ဝတ္လံုေတာ္ရ၊ အေျခခံ ပဋိညာဥ္အက္ဥပေဒ

၂။ ဦးျမင့္ေအာင္(ဘဏ္) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကး